[0254] Urednik „Kraljskog dalmatina” B. Benincasa u Zadru (1806. – 1808.)

Signatura: HR–DAZD–254

Klasifikacija: E.3.4.

Naziv fonda: Urednik „Kraljskog Dalmatina“ B. Benincasa

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Urednik „Kraljskog Dalmatina“ B. Benincasa (Compilatore del foglio „Il Regio Dalmata“ Bartolomeo Benincasa)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Odluku o osnivanju dvojezičnog službenog lista francuske uprave u Dalmaciji Kraglski Dalmatin – Il Regio Dalmata donio je potkralj Kraljevstva Italije Eugène Beauharnais u Milanu. Izlazio je od 12. srpnja 1806. do 1. travnja 1810. dvojezično, na hrvatskom i talijanskom jeziku, a glavni mu je urednik bio Bartolomeo Benincasa. On je i prije dolaska V. Dandola za generalnog providura Dalmacije po nalogu potkralja Eugènea Beauharnaisa trebao obaviti pripreme u zadarskoj tiskari A. L. Battare i urediti pitanje pretplate. Benincasa je uređivao list od broja 1 (12. srpnja 1806.) do broja 36 (21. listopada 1809.). List je ukinut u ožujku 1810. kada je u Ljubljani pokrenut list Télégraphe officiel des Provinces Illyriennes, koji se trebao tiskati na francuskom, talijanskom, njemačkom i ilirskom jeziku, ali je izlazio samo na francuskom, njemačkom i talijanskom. Kraglski Dalmatin je donosio službene proglase, odredbe o upravi, pravosuđu, prosvjeti, gospodarstvu te autorske članke (kao primjerice o koristi pisanja na hrvatskom jeziku, Pisma na čast i pohvalu cesara francuskoga i kralja našega imenom Napoleona I.), kao i vijesti o političkim događajima izvan Dalmacije.

SADRŽAJ

Spisi nastali radom B. Benincase značajni su za društvenu i kulturnu povijest Dalmacije, povijest školstva, osobito spisi vezani uz prve novine na hrvatskom jeziku Kraglski Dalmatin – Il Regio Dalmata. U fondu su sačuvani članci objavljeni u Kraglskom Dalmatinu.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1806.–1809., svež. 1.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski, hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–60: Načelnik javne nastave Bartolomeo Benincasa

SLO NUK Ljubljana, Illyrica, Stari fond 332.16.3.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatski biografski leksikon, sv. 1. Zagreb, 1983. (natuknica) Bartolomeo Benincasa, str. 652–655. *** Karlić, Petar. Kraljski Dalmatin: (1806–1810). Zadar: Matica dalmatinska, 1912. ** Obad, Stijepo. Kraljski Dalmatin 1806.–1810.: (uz 190. obljetnicu izlaženja lista), Zadarska smotra 48 (1999.), 1/3: str. 59–62. *** Šokota, Mirjana. Kraglski Dalmatin: bibliografija. Zadar, 1989. .*** Urlić, Šime. Bartuo Benincasa: urednik Kraljskog Dalmatina, Nastavni vjesnik 25 (1916.–1917.), 6: str. 337–349. *** Kraljski Dalmatin = Il regio Dalmata : 1806.–1810. / ur. Tihomil Maštrović. Zagreb: Erasmus naklada, NSK; Zadar: Sveučilište, 2006.–2012. (pretisci)