[0251] Državni arhiv u Zadru (1624.– )

Signatura: HR–DAZD–251

Klasifikacija: E.1.

Naziv fonda: Državni arhiv u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1814.–2010.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 94 knj., 170 kut., 56 svež.; 28,00 d/m.

Stvaratelj: Archivio generalizio (1624.–1797.) / Archivio degli atti antichi, Archivio generale degli atti antichi presso I. R. Luogotenenza Dalmata (1814.–1918.) / Archivio del Governo della Dalmazia e delle isole Dalmate e Curzolane (1918.–1921.) / Archivio storico presso la R. Prefettura (1922.–1928.) / Archivio di Stato in Zara (1928.–1943.) / Državni arhiv u Zadru (1945.–1960.) / Historijski arhiv u Zadru (1960.–1992.) / Povijesni arhiv u Zadru (1993.–1996.) / Državni arhiv u Zadru (1997.– )

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi tekst o Državnom arhivu u Zadru, str. 29, knj. 1

POVIJEST FONDA

Arhivski fond Državnog arhiva u Zadru nastao je 1624. kada je generalni providur Francesco Molin donio odredbu o osnivanju Arhiva generalnog providura (Archivio generalizio). Generalni providur A. Priuli (1639.–1641.) donio je odredbu o izdavanju prijepisa i zabrani pristupa spisima fizičkim osobama. Taj se kontinuitet rada ustanove i obveza izdavanja prijepisa održao do naših dana. Sukladno tome arhivski su namještenici i službenici kroz gotovo pet stoljeća postojanja Arhiva vodili zasebno poslovanje arhiva kao ustanove te imali vlastiti urudžbeni zapisnik i kazala, poput ostalih ustanova. S osnivanjem moderne arhivske službe Arhiv obavlja nadzor nad stvarateljima arhivskog gradiva (pismohranama), preuzima i sređuje arhivsko gradivo, izrađuje obavijesna pomagala te obavlja i znanstvenu funkciju pružajući istraživačima obavijesti i uključujući se u razne znanstvene projekte, prvenstveno pak izvršava funkciju čuvara „memorije“ koja nastaje radom najznačajnijih ustanova u svim oblastima života. Redovito se obavlja izlučivanje spisa koji nisu određeni za trajno čuvanje. U novije vrijeme vodi i brigu za elektroničke zapise.

Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima područni državni arhivi nadležni su za „arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi na području djelovanja toga arhiva“. U okviru svojih zadaća iz čl. 43 navedenog Zakona „provode mjere zaštite arhivskoga gradiva u arhivu i brinu za njegovu sigurnost; sređuju, popisuju i objavljuju arhivsko gradivo te ga daju na korištenje; obavljaju stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva koje se nalazi izvan arhiva i određuje mjere njegove zaštite; provode neposredan nadzor nad radom arhiva i drugih imatelja arhivskoga gradiva izvan sustava državnih arhiva; preuzimaju javno arhivsko gradivo; prikupljaju privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom; obavljaju sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskoga gradiva, te restauratorske i konzervatorske poslove u vezi s arhivskim gradivom; daju podatke, izdaju izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika; izrađuju i objavljuju obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke; organiziraju predavanja, tečajeve i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja; priređuje izložbe, predavanja i provode drug oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost; surađuju međusobno i s drugim ustanovama kulture, znanstvenim i sreodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenoga rada na području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti; obavljaju i druge poslove određene Zakonom i drugim propisima“. Čl. 47 Zakona određuje da arhivi obvezno vode „knjigu primljenoga arhivskog gradiva, opći našastar arhivskoga gradiva i našastare za pojedine fondove i zbirke, knjigu pohranjenoga arhivskog gradiva, knjigu snimljenoga arhivskog gradiva te knjigu restauriranog i konzerviranog arhivskoga gradiva; evidenciju o stvarateljima i imateljima arhivskog gradiva na svom području te evidenciju o korištenju arhivskoga gradiva“.

SADRŽAJ

Arhivsko gradivo Državnog arhiva sadrži zamolbe javnih i privatnih osoba za dobivanje ovjerenih prijepisa dokumenata pohranjenih u pismohrani, kao što su heraldički i rodoslovni spisi, priznavanje plemstva, prava na povlastice, darovni i ostavinski spisi, kao i prijepise o posjedima i imovini.

Nakon 1945. zahtjevi se odnose uglavnom na izdavanje ovjerenih dokumenata o građevinskim i uporabnim dozvolama za društvenu i privatnu izgradnju građevinskih objekata, dosudnice i ostavinske spise, kupoprodajne ugovore, agrarne spise iz tridesetih i četrdesetih godina 20. st., izvode o radnom stažu, medicinskoj dokumentaciji, izvode iz matičnih knjiga koje arhiv posjeduje i slično. Redoviti su zahtjevi za uvide u spise javne uprave grada Zadra, koji se koriste za razne dokazne postupke ili adaptacije građevinskih i ostalih objekata.

Dio fonda odnosi se na podjelu arhivskog gradiva između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS. Arhiv vodi i inventarne spise o imovini Arhiva, kao i dokumentaciju o namještenicima i tehničkom osoblju, njihovim molbama za zaposlenje, plaćama i korištenju godišnjih odmora.

Zasebni su spisi ovog fonda o preuzimanju arhivskoga gradiva po službenoj dužnosti, otkupom, darovanjem ili pohranom.

Urudžbeni zapisnici do sedamdesetih godina 20. st. vode se prema rastućem broju, a od 1974. prema klasifikaciji. Posebno se vodi Knjiga izdanih i ovjerenih spisa na zahtjev javnih i pravnih osoba (Popis akata ), Knjiga pristiglih računa, Knjiga primljenog arhivskog gradiva, Knjiga izlučenog gradiva, Knjiga izdanih i ovjerenih dosudnica, Knjiga posudbe arhivskog gradiva na zahtjev pravnih osoba za potrebe izložbi i javnih manifestacija izvan Arhiva. Od 28. siječnja 2011. na temelju čl. 18, stavka 3 Uredbe o uredskom poslovanju RH, spisi se odlažu prema klasifikacijskim oznakama.

Arhiv vodi i knjigu evidencije o korištenju arhivskog gradiva u čitaonici Arhiva od 1938. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici, 1818.–2010., 36 knj.

2. Popis spisa, 1965.–1967., 1982.–2002.,12 knj.

3. Kazalo izdanih prijepisa dokumenata o kmetskim odnosima, 1820.–1834., 1 knj.

4. Kazalo izdanih spisa i knjiga po zahtjevima stranaka, 1922.–1934., 1938.–1943., 2 knj.

5. Kazalo povjerljive korespondencije, 1926.–1943.,1 knj.

6. Kazalo urudžbenog zapisnika 1818.–1921., 2 knj.

7. Kazalo imena i predmeta urudžbenog zapisnika, 1945.–1968., 1974.–1975., 12 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga potvrda (primki) Hipotekarnog ureda, poslanih Arhivu, 1821.–1826., 1 knj.

2. Knjiga korespondencije Arhiva, 1925.–1941., 2 knj.

3. Knjiga inventara te ulaza i izlaza (R. Archivio Di Stato in Zara), 1928.–1937., 1 knj.

4. Zapisnik o pregledu registratura i izlučivanju gradiva, 1977.–1992., 2 knj.

5. Popis posuđenoga gradiva, 1974.–1992., 1 knj.

6. Popis izdanih ovjerenih dosudnica, 1974.–1989., 1 knj.

7. Knjiga računa, 1930./1992., 4 knj.

8. Knjiga troškova i izdataka, 1974.–1992., 2 knj.

10. Glavna knjiga inventara Državnog arhiva Zadar, 1950.–1952., 1 knj.

11. Knjiga evidencije korisnika arhivskog gradiva u čitaonici, 1948.–2012., 8 knj.

12. Dostavna knjiga pošte iz ureda Arhiva, 1897.–1946., 1 knj.

13. Knjiga primljenih dopisa, 1948., 1963.–1975., 2 knj.

14. Matična knjiga djelatnika Arhiva, 1944.–1990., 2 knj.

15. Matična knjiga montaže i održavanja lifta u arhivskom spremištu, 1966. , 1 knj.

Spisi, 1640.–2010, svež. 56; kut. 170.

1. Arhiv generalnog providura u Zadru (Archivio Generalizio), 1624.–1797.

Spisi, 1640., 1644.–1657., 1662., 1664.–1676., 1686.–1749.

Inventar spisa i dokumenata iz razdoblja Mletačke Republike, 1616.–1797., svež. 3

2. Arhiv starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru (Archivio degli atti antichi), 1814.–1918., svež. 16

3. Arhiv vlade za Dalmaciju i dalmatinske i korčulanske otoke (Archivio del Governo della Dalmazia e delle isole Dalmate e Curzolane), 1918.–1922., svež. 1

4. Komisija za podjelu spisa dalmatinskih arhiva između Kraljevine SHS i Kraljevine Italije, 1924.–1926., svež. 10

5. Povijesni arhiv kraljevske Prefekture u Zadru (Archivio storico presso la R.Prefettura), 1922.–1928., svež. 3

6. Povjerljiva korespondencija direktora Arhiva (A. Krekić i G. Praga), 1927.–1943., svež. 1

7. Državni arhiv u Zadru (Archivio di Stato in Zara), 1928.–1943., svež. 8

8. Državni arhiv u Zadru, 1945.–2010, kut. 170

Dosjei službenika Arhiva, 1945.–2010., svež. 14

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski, njemački; latinica i bosančica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi Bibliografiju radova o Državnom arhivu u Zadru, str. 48, knj. 1