[0248] Ekonomsko–poljoprivredna škola u Zadru (1958. – 1963.)

Signatura: HR–DAZD–248

Klasifikacija: D.2.3.

Naziv fonda: Ekonomsko–poljoprivredna škola u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1958.–1963.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 kut.; 1,7 d/m

Stvaratelj: Ekonomsko–poljoprivredna škola u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ekonomsko poljoprivredna škola u Zadru osnovana je rješenjem Narodnog odbora kotara Zadar br. 1127 od 21 siječnja 1957., pod nazivom Zadružno ekonomsko–poljoprivredna škola. Škola je bila namijenjena odrasloj populaciji, a prema napucima Savjeta za prosvjetu NR Hrvatske br. 6858–1957. mogli su je upisati kandidati u radnom odnosu s pet godina radnog staža, s osnovnom školom i kvalifikacijom. Bila je obveza položiti prijemni ispit iz materinskog jezika i matematike, a prednost pri upisu imali su kandidati koje je preporučila ili stipendirala ustanova u kojoj rade. Za vrijeme školovanja bili su oslobođeni redovnih poslova.

Zadatak škole je bio osposobljavanje kadrova za zadružne organizacije i državna poljoprivredna dobra. Nastava se održavala dvije godine nakon kojih se polagao završni ispit. Školom je upravljao Školski odbor od 9 članova od kojih jednog imenuje NOK Zadar na prijedlog Savjeta za prosvjetu i kultura, jednog člana bira zbor grada Zadra, jednog nastavničko vijeće, jednog kotarska poljoprivredna stanica i društvo ekonomista, dva člana bira kotarski zadružni savez, jednoga biraju učenici i direktor škole, koji je po svom položaju član školskog odbora. Školski odbor birao se svake druge godine. Direktora je postavljao i razrješavao NOK Zadar. Nadzor nad radom škole i inspekciju nad pravilnim izvođenjem nastavnog plana i programa obavlja NOK Zadar preko Sekretarijata za prosvjetu i kulturu.

NOK Zadar je 20. srpnja 1960. rješenjem br. 01–4443/1–1960. izmijenio ime škole u Ekonomsko–poljoprivredna škola u Zadru. Škola je prestala s radom 31. kolovoza 1963. rješenjem NOK–a Zadar broj 03–1–14731–1–1962., a rok za potpuno likvidiranje njenog poslovanja bio je 1. siječanj 1964. godine.

POVIJEST FONDA

Dana 15. listopada 1965. zajedno s gradivom NOK–a Zadar i Općine Zadar, od Skupštine općine Zadar primljeno je i gradivo Ekonomsko–poljoprivredne škole u Zadru (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 89/65). Gradivo je sređeno i smješteno u 17 kutija, u 3 kutije knjige, a u 14 kutija spisi.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži urudžbene zapisnike, matične knjige, knjige zapisnika, dnevnike i imenike, dosjee učenika i računovodstvene spise za sve godine djelovanja ustanove.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, dnevnici, imenici, zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici 1958.–1963., knj. 4

2. Matična knjiga zaposlenih 1958.–1960., knj. 2

3. Zapisnici sastanaka nastavničkog vijeća 1958.–1962., knj. 1

4. Zapisnici sastanaka školskog odbora 1960.–1963., knj. 1

5. Zapisnici o završnom ispitu 1960., 1963., knj. 3

6. Glavna knjiga završnog ispita, 1963., knj. 1

7. Dnevnici 1957./1958.–1959./1960., knj. 5

8. Dnevnici 1959./1960.–1960./1961., knj. 5

9. Razredne knjige, 1961./1962., knj. 3

10. Knjige pregleda rada, 1962./1963., knj. 2

11. Glavni imenici, 1958./1959.–1961., knj. 7

12. Priručni imenici, 1957./1958.–1960./1961., knj. 10

Spisi

1. Upravni spisi, 1958.–1963., kut. 4–5.

2. Zapisnici sjednica, planovi i programi 1956.–1960., kut. 6.

3. Dosjei učenika, kut. 7–15.

4. Platne liste, planiranje budžeta, financijski izvještaji 1958.–1963., kut. 16–17.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–397: Učiteljska škola u Zadru 1945.–1951.