[0224] Kotarski sud u Kninu (1820. – 1943.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943., str. 65

Kotarski sud u Kninu utemeljen je zakonom od 22. prosinca 1819. godine, koji je stupio na snagu 1. veljače 1820. godine. Ustanovljen je kao pretura 1. klase i obuhvaćao je područje općina Knin i Biskupija. Općina Biskupija se 1822. ukida i njezino područje pripada Općini Knin koja ima status podesterie. Godine 1850. osniva se Kotarski sud u Kistanjama tako da se područje kninskog suda smanjuje. S novim ustrojem sudbene vlasti od 1854. nije došlo do nekih promjena. Sud u Kninu djeluje sve do 1868. kao Mješoviti sud (Pretura mista). Godine 1868. dolazi do odvajanja političke vlasti od sudbene na svim razinama. Od tada, pa do raspada Austro–Ugarske Monarhije nije bilo nikakvih promjena kod Kotarskog suda u Kninu. Početkom 1919. Knin se našao pod talijanskom vojnom okupacijom. Pripadao je 1. zoni, oslobođen je u proljeće 1921. godine i pripao je Primorskoj oblasti. Kotarski sud u Kninu bit će podređen Okružnom sudu u Šibeniku i Višem Zemaljskom sudu u Splitu (od 1929. Apelacioni sud u Splitu), a obuhvaćao je općine Knin i Prominu. Godine 1929. mijenja naziv u Sreski sud u Kninu, a 1941. u Kotarski sud u Kninu.

Područje djelovanja Kotarskog suda u Kninu od osnutka obuhvaćalo je općine Knin i Biskupija do 1822. godine kada je izvršen novi ustroj općina. Općina Biskupija se ukida i pripaja se Kotaru i Općini Knin. U teritorijalnoj nadležnosti bila su sljedeća naselja Općine Knin: Biskupija, Golubić, Knin, Kninsko Polje, Markovac – Turić, Mokropolje, Očestovo – Orlić, Oton, Pađene, Plavno, Polača Velika, Radljevac, Radučić, Ramljane, Riđane, Strmica, Uzdolje, Vrbnik, Zvirinac i Žagrović te naselja Općine Promina: Bogetić, Čitluk, Lukar, Matase, Mratovo, Oklaj, Puljane, Razvađe i Suknovci. Za vrijeme kraljevine SHS i NDH teritorijalna nadležnost ostala je nepromijenjena. Tijekom djelovanja sud je mijenjao samo nazive: Pretura di Knin 1820.–1867., Giudizio distretuale di Knin 1868.–1918., Kotarski sud 1918.–1923., Sreski sud 1923.–1941., Kotarski sud 1941.–1945.

POVIJEST FONDA

Spisi Kotarskog suda u Kninu nalazili su se u pismohrani Općinskog suda u Kninu. Dio spisa se još uvijek nalazi u Kninu, a dio u Državnom arhivu u Šibeniku. Spisi su primljeni u Arhiv 20. lipnja 1974. bez zapisnika i popisa (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 129/74). Serije nisu razdvojene pa se ne može izvršiti uvid u spise.

POPIS GRADIVA

Gradivo nije popisano.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi: HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi: HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943.

  1. –1846.
  2. –1846.
  3. –1846.