[0223] Kotarski sud u Drnišu (1820. – 1943.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–223

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Drnišu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 306 knj., 387 kut.; 49,6 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Drnišu

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943., str. 65

Kotarski sud u Drnišu utemeljen je zakonom od 22. prosinca 1819., a počeo je djelovati 1. veljače 1820. kao pretura prve klase te dodijeljen Prvostupanjskom sudu u Zadru (Tribunale di Zara), a obuhvaćao je područje općina Drniš i Mirilović. Novo ustrojstvo sudova nije bitno utjecalo na Kotarski sud u Drnišu. Od 1918. do 1923. Dalmaciju su okupirali Talijani. Drniš je pripadao u prvu zonu, oslobođen je u travnju 1921. i priključen Kraljevini SHS.

Krajem 1923. izvršena je podjela nekadašnje Pokrajine Dalmacije na oblasti. Općina Drniš je bila u sastavu Splitske oblasti i pripadala je Kotaru Šibenik. Kotarski sud u Drnišu potpao je pod Okružni sud u Šibeniku i viši Zemaljski sud u Splitu. Od 1929. nosi naziv sreski, a od 1941. do 1944. nalazi se u sastavu NDH i nosi naziv Kotarski sud u Drnišu.

Područje djelovanja Kotarskog suda u Drnišu od osnutka 1820. obuhvaćalo je područje općina Drniš i Mirilović. Godine 1822. izvršen je novi ustroj općina. Općina Mirilović se ukida i nalazi se u sastavu kotara i općine (podesteria) Drniš s naseljima: Badanj, Baljke, Biočić, Bogetić, Brištani, Čavoglave, Drniš, Drinovci, Gradac, Kadina glavica, Kaočine, Karalić, Kljake, Ključ, Kričke, Ljubostinje, Miočić, Mirilović–Polje, Mirilović–Zagorje, Moseć, Nevest, Oštrogašica, Otavice, Pakovo selo, Parčić, Planjane, Podhumci, Pokrovnik, Radonić, Rožić, Sedramić, Širitovci, Sitno, Siverić, Štikovo, Tepljuh, Trbounje, Umljanović, Unešić, Velušić, Vinovo i Žitnić.

Isto područje je obuhvaćeno i novim ustrojem sudstva 1854. godine i reformom sudbene vlasti 1868. čija će mjerodavnost ostati ista sve do 1923. s istim poreznim općinama kao i prije te za vrijeme NDH od 1941. do 1944. godine.

POVIJEST FONDA

Fond se nalazio u sudskoj pismohrani. Spisi su primljeni od Općinskog suda u Drnišu 12. lipnja 1968. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 105; Zapisnik br. 188/68). Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Fond sadrži spise sudske uprave, sudske nagodbe, ostavine, građanske parnice , kaznene predmete , zemljišno – knjižne spise , agrarne spise i zemljišne knjige.

POPIS GRADIVA

Upisnici i kazala

1. Predatni zapisnik za pravne građanske stvari /Protocollo civile, 1821. – 1894.,knj. 121 – 151

2. Opći upisnik, 1944. knj. 97

3. Upisnik C II, IV (Građanske parnice), 1904. – 1927., knj. 84, 99, 266 – 271

4. Upisnik Cb I, II,IV (Bagatelne stvari – parnice nižeg novčanog iznosa), 1898. – 1923., knj. 55 – 58, 89, 120, 272 – 276

Opće kazalo imena za građanske predmete (II, III, IV, VI, VII), 1891., knj. 91

Mješovito kazalo imena predatnog ureda (civilno i ventilatorno), 1830 – 1933., knj. 22, 23, 26, 27, 32 – 34, 77

Kazalo imena C (Građanske parnice), 1901. – 1909., knj. 28, 29, 60

5. Upisnik kaznenih predmeta / Protocollo criminale, 1825. – 1893., knj. 1, 35, 152 – 184

Kazalo imena za kaznena djela, 1849. – 1896., knj. 112 – 116

6. Upisnik sudske uprave i kazalo imena, 1902. – 1943., knj. 185 – 196

Osobno kazalo prezidijalnog dnevnika, 1901. – 1933., knj. 100 – 108

7. Upisnik E (Ovršne stvari), 1898. – 1938., knj. 197 – 211, 253 – 260

Kazalo imena E (Ovršne stvari), 1898. – 1934. Knj. 6, 21, 31, 42 – 54

8. Upisnik U (Prekršaji), 1899. – 1930. knj. 212 – 219

9. Upisnik prekršaja / Registro contravvenzionale, 1853. – 1890., knj. 25, 82

Kazalo imena U (Prekršaji), 1899. – 1900., knj. 119

Kazalo imena U (Prekršaji), 1901., knj.79

10. Upisnik i kazalo imena uznika, 1900. – 1918., knj. 59, 63, 68, 83

Kazalo imena uznika, 1911. – 1929., knj. 2 – 5

11. Upisnik Hs (Stvari pravne pomoći u kaznenim – sudskim poslovima), 1898. – 1903., knj. 220, 221

12. Upisnik Ns (Poslovi kaznenog postupka koji nisu doznačeni nekom drugom registru), 1912. – 1929., knj. 231, 234, 237 – 240

13. Upisnik Z (Prijave zločinstva i prijestupa), 1904. – 1929., knj. 277 – 286

14. Glavni upisnik Kps (Prijestupi starijih maloljetnika i punoljetnih osoba), 1934 – 1942., knj. 92, 93, 111

15. Upisnik Ki (Izviđaji zločinstava i prijestupa), 1930., knj. 110

16. Upisnik Krs (Molbe domaćih i stranih vlasti upućene kotarskom sudu za izvršenje procesnih radnji), 1935. knj. 109

17. Upisnik Hc (Stvari pravne pomoći u građanskim pravnim poslovima), 1917. – 1920., 222 – 225,244

18. Upisnik Nc I, II, IV (Građansko – pravne stvari koje nisu doznačene nekom drugom registru), 1898. – 1919. knj. 226 – 230, 232, 233, 235, 236, 241 – 243, 245 – 252

19. Upisnik Uv (Oporuke), 1898. – 1925. knj. 261 – 265

20. Upisnik V (Stečajni postupci), 1898. – 1915., knj. 117, 118

21. Upisnik R (Građanske pravne stvari koje po svom sadržaju ne ulaze ni u koji drugi upisnik), 1940., knj. 95

22. Upisnik Cm (Mandatne tužbe), 1898. – 1901., 37

23. Upisnik P / Libro pupillare (Skrbništvo), 1900., knj. 36

24. Upisnik upravnih prekršaja, 1826., knj. 20

25. Upisnik K (Otkazi porabnih ugovora i prijedlozi da se preda ili preuzme porabni predmet), 1898. – 1903., knj. 85

26. Zemljišni dnevnik, 1914. – 1935. knj. 287 – 308

27. Upisnik zemljišnog ureda, 1887. – 1909., knj. 87, 88

28. Upisnik predbilježbi ispravaka katastarskih mapa, 1899. – 1913., knj. 64 – 67, 70 – 72, 78

29. Upisnik Agr. (Agrarne prijave), 1931., knj. 96

30. Novčana knjiga (Odio I, II, III, VI), 1898. – 1938., knj. 24, 61, 62, 80, 81, 86

31. Depozitni zapisnik, 1930., knj. 94

32. Knjiga kaznenih pologa, 1921. – 1931., knj. 9, 11

33. Knjiga primopredaje spisa u pismohranu, 1933. – 1935., knj. 14

34. Knjiga ulaska i izlaska iz zatvora, 1848. – 1890., knj. 90, 98

35. Zapisnik političkih osuđenika, 1911. – 1912., knj. 17, 73, 74

36. Zapisnik financijskih osuđenika, 1916., knj. 76

37. Knjiga pregleda zatvora (izvješća), 1934. – 1941., knj. 75

38. Mjesečni iskazi o sudjelovanju u pripremnom postupku, 1939., knj. 69

39. Protestni registar (Javni bilježnik Todor Tironi), 1929. – 1931., knj. 30

40. Upisnik istovjetnosti potpisa, 1898., knj. 38

41. Knjiga preuzimanja raznih predmeta (Corpora delicti), 1921. – 1930., knj. 7, 8, 10

42. Knjiga uzničkih iskaza, 1911. – 1921., knj. 12, 15, 16, 18

43. Knjiga iskaza Državnog Odvjetništva, 1926., knj. 13

Spisi, 1820. – 1944. (387 kutija)

1. Sudska uprava (A, B, I, II, Pres, Su), 1844. – 1944., kut. 1 – 24.
2. Sudske nagodbe (nema oznaka), 1829. – 1897., kut. 25 – 77
3. Ostavine (E, IV, A), 1830. – 1943., kut. 78 – 156
4. Građanske parnice (C, III, P), 1820. – 1940., kut. 157 – 295
5. Kazneni predmeti (Crim, Pen, U, Kps, Kpsm, Ki, Krs, Kns), 1847. – 1944., kut. 296 – 329
6. Zemljišno – knjižni spisi (H, VI, Br. D, Z), 1865. – 1943., kut. 330 – 341
7. Agrarni spisi (Agr.), 1931. – 1940., kut. 342 – 346
8. Zemljišne knjige, 1884. – 1915., kut. 347 – 374
9. Razni spisi, (P, L/Os, F, B, G, I, E, Nc, R), 1818. – 1945., kut. 375 – 387

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi: HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi: HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943.

  1. –1846.
  2. –1846.
  3. –1846.