[0218] Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Dubrovniku (1812. – 1815.)

Signatura: HR–DAZD–218

Klasifikacija: B.1.2.

Naziv fonda: Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Dubrovniku

Vrijeme nastanka gradiva: 1812.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 svež.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Dubrovniku (Procurator Generale presso la Corte d’ Appello in Ragusa)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–219: Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Zadru (Procurator Generale presso la Corte d’ Appello in Zara) 1807.–1815., str. 26

Institucija generalnog prokuratora (reggio procuratore) pri prizivnim i prvostupanjskim sudovima utemeljena je Dandolovom uredbom Regolamento organico della giustizia civile e punitiva per la provincia della Dalmazia koja je stupila na snagu 1. siječnja 1807. godine. Do 1811. godine za Dubrovnik i Kotor bio je nadležan Prizivni sud u Zadru. Prizivni sud, pa tako i generalni prokurator pri Prizivnom sudu u Dubrovniku, počeo je djelovati tek u drugoj polovici 1811. godine i to sukladno Napoleonovom dekretu o organizaciji Ilirskih Pokrajina od 15. travnja 1811. godine za Pokrajinu Dubrovnik s Bokom kotorskom. Prvostupanjski sudovi bili su u Dubrovniku i Kotoru. Ponovnim dolaskom pod austrijsku upravu 1815. godine Prizivni sud u Dubrovniku prestao je djelovati te je Prizivni sud u Zadru ponovno postao vrhovnim sudom za cijelu Dalmaciju.

Generalni prokurator bio je nadležan za sve civilne parnice po zahtjevu države. Obvezno se uključivao i u parnice koje su se odnosile na javni red, opće probitke naroda, krune, gradova i javnih ustanova; donacije u korist siromašnih, društveni položaj pojedinaca, prigovore zbog nadležnosti sudova; odbijanje imenovanja sudaca ili davanje parnice drugom sucu; za djecu, žene koje nisu ovlaštene od muževa te sve one koje pred sudom zastupa skrbnik; za odsutne osobe, aktivne vojnike, vojne namještenike te javne poslanike ako se nalaze izvan područja pokrajine. Generalni prokurator mogao se uključiti u svaku parnicu ako je to smatrao neophodnim te mogao nastaviti izvršenje presude. Među ostalim, nadgledao je ispravnost rada prvostupanjskog i prizivnog suda. U kaznenim parnicama nadgledao je regularnost suđenja i osiguravao poštivanje zakona. Ako generalni prokurator sam dođe do saznanja o počinjenom zločinu, može podignuti tužbu pred nadležnim pomirbenim sudom.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda pohranjeno je u Arhiv Namjesništva u Zadru 1901. i 1902. godine.

Ima samo 2 svežnja i s gradivom Prizivnoga suda u Zadru činilo je jedan arhivski fond. Moguće je da su to bili predspisi Prizivnog suda u Zadru. Ranije su bili registrirani kao svežnjevi br. 155 i 156.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik i spisi generalnog prokuratora u Dubrovniku 1812.–1813.; Opće stanje zločina i prijestupa prijavljenih carskom prokuratoru i mirovnim sucima u Kotoru od 1. siječnja 1812. do kraja lipnja 1813. (Stato generale dei crimini e delitti denunziati al Procuratore imperiale dai giudici di pace del distretto di Cattaro) 1812.–1813. (ranije svež. br. 155 Prizivnog suda u Zadru).

Spisi

2. Spisi generalnog prokuratora i zamjenika generalnog prokuratora kod prizivnog suda u Dubrovniku (Atti del Regio Procuratore generale nonche del sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello in Ragusa) 1813. (ranije svež. br. 156 Prizivnoga suda u Zadru).

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije (Provveditoria generale della Dalmazia) 1806.–1809.

HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru (Corte d’Appello in Zara) 1798.–1813.

HR–DAZD–219: Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Zadru (Procurator Generale presso la Corte d’ Appello in Zara) 1807.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

HR–DAZD–216: Prizivni sud u Dubrovniku 1812.–1815.

Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19. stoljeću. Zagreb: JAZU, 1959.