[0216] Prizivni sud u Dubrovniku (1812. – 1815.)

Signatura: HR–DAZD–216

Klasifikacija: B.1.2.

Naziv fonda: Prizivni sud u Dubrovniku

Vrijeme nastanka gradiva: 1812.–1815.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 svež.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Prizivni sud u Dubrovniku (I. R. Corte d’ Appello, Cour d’Appel de Ragusa)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru 1798.–1805., 1806.–1813., str. 21

Dekret o organizaciji Ilirije (Ilirskih Pokrajina) od 15. travnja 1811. (Dècret imperial sur l’organisation de l’ Illirie) uređuje i sudstvo (čl. 184–257). Tom odredbom nastavljaju rad prvostupanjski i pomirbeni sudovi, a uz Prizivni sud u Zadru osniva se Prizivni sud u Dubrovniku. Prizivni sud u Zadru imao je ulogu vrhovnog kolegijalnog sudišta Pokrajine Dalmacije u razdoblju od 1. siječnja 1807. do 15. travnja 1811. godine. Na temelju Dekreta izvršena je 31. listopada nova sudbena podjela Dalmacije kojom se smanjuje teritorijalna nadležnost Prizivnog suda u Zadru na prvostupanjske sudove u Zadru i Splitu, a 30. studenoga u nadležnost Prizivnog suda u Dubrovniku dolaze Prvostupanjski sud u Dubrovniku i Kotoru. Novo upravno i sudsko ustrojstvo počelo je djelovati početkom 1812. godine.

Drugim dolaskom na vlast Austrije (1813.–1918.) dolazi do promjena u ustrojstvu sudstva. Carsko kraljevsko vijeće Dvorske Vrhovne pravde u Beču 25. veljače 1815. donosi odluku, a guverner Tomašić je obznanjuje 10. travnja 1815. kojom se određuje da je za Dalmaciju, Dubrovnik i Boku kotorsku nadležan samo jedan Prizivni i Viši kazneni sud i to onaj u Zadru. Taj sud počinje djelovati 1. svibnja iste godine. Naknadno je Vlada za Dalmaciju 12. ožujka 1816. donijela odluku da pod nadležnost Prizivnog suda u Zadru pripadnu dalmatinski otoci i otoci Dubrovačke Republike. Austrija je zadržala u Dalmaciji francuski ustroj sudstva do 1. veljače 1820. godine.

Na čelu Prizivnog suda u Dubrovniku bio je predsjednik, četiri suca, dva zamjenika, jedan generalni prokurator i jedan kancelist. Sud je vodio urudžbeni zapisnik, a od pomoćnih knjiga upisnike, registre i repertorije. Nije se primjenjivao klasifikacijski sustav nego su spisi odlagani kronološki po tekućem broju.

POVIJEST FONDA

Fond je preuzet zajedno sa spisima Prizivnog suda u Zadru 1901. i 1902. godine u Arhiv starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru, a bili su registrirani kao svežnjevi br. 157 i 158.

SADRŽAJ

Sačuvano je pet knjiga urudžbenih zapisnika i registara za razdoblje od 1812. do 1815. godine. Smješteni su na kraju druge kutije (stara sign. 158). Spisi se odnose na rad Predsjedništva Prizivnog suda u Dubrovniku. To su pisma, zapisnici saslušanja, usmena saslušanja i presude, posebno kaznene presude.

POPIS GRADIVA

1. Spisi Predsjedništva Prizivnog suda u Dubrovniku (Atti della Presidenza della Regio Corte d’Appello in Ragusa) 1813.; Registar pisama. Saslušanja (Fogli d’udienza),

Usmena saslušanja (Processi verbali) 1812.; Kaznene presude (Sentenze criminali 1813. (ranije svež. br. 158 Prizivnoga suda u Zadru)

2. Spisi Predsjedništva Prizivnog suda u Dubrovniku (Atti della Presidenza dell’I. Corte d’Appello in Ragusa) 1814.–1815. (ranije svež. br. 157 Prizivnoga suda u Zadru)

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru (1798.–1805.), 1806.–1813.

HR–DAZD–218: Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Dubrovniku 1807.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037 *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Regolamento organico della giustizia civile e punitiva per la provincia della Dalmazia, kut.10, br. 67. Zadar, 27.X.1806. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Dècret sur organisation de Illirie, kut. 23. Ljubljana, 1811. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Odredba o osnivanju Prizivnog suda za Dalmaciju, Albaniju i Dubrovnik, kut. 27, br. 15. Zadar, 10. IV.1815. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Okružnica C. kr. Vlade za Dalmaciju o stavljanju pod nadležnost Prizivnog suda u Zadru dalmatinskih otoka i otoka bivše Dubrovačke republike, kut. 28, br. 12. Zadar, 5.III.1816. *** Pisani, Paul. La Dalmatie de 1797. à 1815. Paris: Alphonske Picard et fils, 1893. *** Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19. stoljeću. Zagreb: JAZU, 1959.