[0211] Mjesni narodni odbor Zaglav (1943. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–211

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Zaglav

Vrijeme nastanka gradiva: 1943.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 15 knj., 9 kut.; 0,90 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Zaglav

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

U Zaglavu je već u svibnju 1942. godine osnovan Mjesni narodnooslobodilački odbor koji je bio u sastavu Kotarskog narodnooslobodilačkoga odbora Preko, a u mjesecu listopadu 1943. godine formirana je Komanda područja sjevernodalmatinskih otoka. Završetkom Drugog svjetskog rata i organiziranjem administrativnih jedinica na zadarskim otocima, MNO Zaglav uvršten je u sastav Kotarskog narodnog odbora Preko, koji je djelovao do 1947. godine. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. godine, Mjesni NO Zaglav ulazi u sastav kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Zaglav ulazi u sastav novoosnovanog kotara Zadar–otoci i u njegovu je sastavu do ukidanja tog kotara 1952. godine.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukinuti su mjesni narodni odbori i osniva se Narodni odbor kotara Zadar sa 14 općina. Mjesni narodni odbor Zaglav ulazi u sastav općine Sali u čiji sastav su osim Zaglava ušla i mjesta Luka, Rava, Sali i Žman.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo MNO Zaglav primljeno je u nesređenom stanju u tadašnji Historijski arhiv u Zadru 1974. Godine, zajedno s gradivom ukinute općine Sali (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva, br. 131/1974).

SADRŽAJ

Spisi ovog fonda lokalnog su značaja, ali vrijedan su izvor za proučavanje razvoja društvenog i kulturnog života mjesta Zaglav na Dugom Otoku.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Zaglav, 1945.–1951., 7 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Odjela za ribarstvo MNO Zaglav, 1947., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Dostavna knjiga primljene pošte, 1943.–1944., 1 knj.

2. Knjiga prihoda i rashoda, 1945.–1948., 1 knj.

3. Knjiga izdanih potvrda, 1945.–1948., 1 knj.

4. Knjiga izdanih uvjerenja o slobodnom kretanju mještana, 1944.–1945., 1 knj.

5. Knjiga budžeta MNO Zaglav, 1947.–1951., 1 knj.

6. Zapisnici sjednica MNO Zaglav, 1949.–1951., 1 knj.

7. Knjiga izdanih potvrda za službena putovanja, 1949., 1 knj.

Spisi, 1943.–1944., 1945.–1951., 9 kut.

1. Spisi i izvještaji upućeni NOO Zaglav, 1943., kut. 1.

Upute o organizaciji narodne vlasti na oslobođenom teritoriju 1944.

Zapisnici sjednica MNOO Zaglav, 1944.

Opći spisi MNOO Zaglav (po odjelima), 1944.

2. Opći spisi MNO Zaglav, 1945.–1951., kut. 2–8.

3. Spisi Matičnog ureda Zaglav, 1946.–1951., kut. 9.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–140: Kotarski narodni odbor Preko 1945.–1946.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–390: Narodni odbor općine Sali 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619