[0171] Mjesni narodni odbor Brbinj (1946. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–171

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Brbinj

Raspon godina gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Brbinj

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Kako je gradivo MNO Brbinj sačuvano u kontinuitetu od 1946. godine, jasno je da je odbor osnovan najkasnije početkom 1946. odnosno krajem 1945. godine. Do 1947. godine MNO Brbinj je u sastavu Kotarskog narodnog odbora Preko.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske od 1. srpnja 1947. godine Mjesni NO Brbinj u sastavu je kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. MNO Brbinj ulazi u sastav novoosnovanog kotara Zadar–otoci.

Ukidanjem mjesnih narodnih odbora na temelju Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. (NN 16/1952) osniva se NO kotara Zadar i 14 općina. Mjesni narodni odbor Brbinj ulazi u sastav općine Božava.

POVIJEST FONDA

Spisi fonda MNO Brbinj primljeni su u Historijski arhiv u Zadru posredstvom SO Zadar, 1969. godine zajedno sa spisima NOO Božava (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Urudžbeni zapisnici sačuvani su od 1946., a spisi od 1948. godine. Gradivo je osnovno sređeno 2000. godine kad je izrađen i sumarni inventar.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo odnosi se na prilike i lokalni život u mjesto Brbinj na Dugom otoku.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik Mjesnoga narodnog odbora Brbinj, 1946.–1952., 4 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Brbinj, 1948.–1952., 2 knj.

3. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Brbinj, 1949.–1952.

Predmetne knjige

Knjiga primitaka i izdataka MNO Brbinj, 1948.–1952., 2 knj.

Spisi, 1948.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Brbinj, 1948.–1952., kut. 1–2.

2. Povjerljivi spisi MNO Brbinj, 1949.–1951., kut. 3.

Zapisnici sastanaka Zborova birača MNO, 1951.

Platni iskazi i likvidacione liste službenika MNO Brbinj, 1948.–1950.

Spisi Matičnog ureda Brbinj, 1949.–1950.

Ribarski katastar i popis ribara za mjesto Brbinj, 1950.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci, 1950.–1951.

HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619