[0170] Mjesni narodni odbor Božava (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–170

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Božava

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 4 kut.; 0,40d/m

Stvaratelj: Narodnooslobodilački odbor Božava; Mjesni narodni odbor Božava

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodni odbor Božava osnovan je u svibnju 1942. godine i bio je u sastavu Narodnooslobodilačkog odbora kotara Preko. Zakonom o promjeni naziva narodno–oslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945., oni od tijela uprave u ratnim okolnostima postaju tijela građanske vlasti i nazivaju se narodni odbori.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine u sastav kotara Zadar ulazi i Mjesni NO Božava.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. MNO Božava ulazi u sastav novostvorenog Kotarskog narodnog odbor Zadar–otoci (1950.–1952.).

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine NRH, u kotaru Zadar osniva se NO općine Božava koji obuhvaća mjesta Božava, Brbinj, Dragove, Soline, Veli Rat i Zverinac. Tim je zakonom pravni sljednik MNO Božava postala novoosnovana općina Božava.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar zajedno s arhivskim fondovima NOO Božava i Sali predala je 1969. Historijskom arhivu Zadar i gradivo MNO Božava (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo je lokalnog značaja i vrijedan je izvor za lokalnu gospodarsku, društvenu i prosvjetnu povijest Dugog otoka.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik Mjesnog narodnooslobodilačkoga odbora Božava, 1944.–1945., 1 knj.

2. Urudžbeni zapisnik MNO Božava, 1946.–1952., 8 knj.

3. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Božava, 1948.–1952., 2 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga primitaka i izdataka MNO Božava, 1948.–1950., 1 knj.

2. Knjige biračkog tjela mjesta Božava, 1948., 2 knj.

Spisi, 1944.–1952., 4 kut.

1. Opći spisi NOO Božava, 1944. i 1945., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Božava, 1946., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Božava, 1947. i 1948., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Božava, 1950.–1952. (fragmentarno), kut. 4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci, 1950.–1951.

HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619