[0161] Narodni odbor općine Posedarje (1955. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–161

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Posedarje

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 31 knj., 49 kut.; 4,9 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Posedarje

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gadove i gradske općine donesenom 1952. godine, mjesto Posedarje ulazi u sastav Općine Vinjerac. Zakonom o izmjenama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. u kotaru Zadar osniva se općina Poličnik i u njezin sastav ulaze sela Poličnik i Suhovare koja se izdvajaju iz općine Zemunik, sela Dračevac Ninski i Visočane, koja se izdvajaju iz općine Nin, te sela Slivnica, Islam Latinski, Posedarje i Vinjerac iz općine Vinjerac, koja se ukida. Novu podjelu donosi Zakon o području kotara i općina NRH, donesen 5. kolovoza 1955. godine. Tim Zakonom Posedarje se izdvaja iz sastava Općine Poličnik i postaje samostalna općina. Općina je pravni sljednik MNO Posedarje, koji je djelovao od 1945. do 1952. godine. U sastav novostvorene općine ušla su mjesta Posedarje, Islam Latinski, Slivnica, Vinjerac i Seline.

Statut NO općine Posedarje usvojen je na 3. sjednici od 15. prosinca 1955. godine. Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962. godine ukida se općina Posedarje i ulazi u sastav općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Gradivo NO općine Posedarje primljeno je u Arhiv u Zadru vjerojatno u razdoblju između 1969. i 1974. kada je Skupština općine Zadar veći dio gradiva ukinutih općina 1962. godine predao tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru. Nisu sačuvani spisi koji se odnose na razdoblje do 1955. godine dok je Općina bila u sastavu Narodnog odbora općine Poličnik, kao ni spisi Mjesnog narodnog odbora Posedarje.

SADRŽAJ

Gradivo je značajno za proučavanje lokalne povijesti, posebno za gospodarski, komunalni, prosvjetni i kulturni razvitak Općine Posedarje u razdoblju od 1955. do 1962. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik NO općine Posedarje 1955.–1962., 8 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa NO općine Posedarje 1955.–1960., 5 knj.

3. Urudžbeni zapisnik izdanih potvrda NO općine Posedarje 1953., 1 knj.

4. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Posedarje 1956.–1957., 2 knj.

5. Popis spisa, 1961., 1 knj.

6. Kazalo spisa, 1958., 1960., 1 knj.

7. Kazalo riješenih/neriješenih spisa NO općine Posedarje 1959., 2 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga poreznih obveznika Posedarje, 1954.–1955., 1 knj.

2. Knjiga poreznih obveznika Islam Latinski, 1954.–1955., 1 knj.

3. Knjiga poreznih obveznika Vinjerac, 1954.–1955., 1 knj.

4. Knjiga poreznih obveznika Seline, 1954.–1955., 1 knj.

5. Knjiga poreznih obveznika Slivnica, 1954.–1955., 1 knj.

6. Knjiga poreznih obveznika Posedarje, 1956.–1957., 1 knj.

7. Knjiga poreznih obveznika Islam Latinski, 1956.–1957., 1 knj.

8. Knjiga poreznih obveznika Vinjerac, 1956.–1957., 1 knj.

9. Knjiga poreznih obveznika Seline, 1956.–1957., 1 knj.

10. Knjiga poreznih obveznika Slivnica, 1956.–1957., 1 knj.

Spisi, 1955.–1962., 49 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Posedarje, 1955.–1957., kut. 1.

2. Zapisnici sjednica NO općine Posedarje, 1958.–1962., kut. 2.

Zapisnici sjednica Vijeća proizvođača, 1957.–1960., kut. 3.

3. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća NO općine Posedarje, 1957.–1962., kut. 3.

4. Zapisnici sjednica raznih savjeta (za socijalnu skrb, privredu i komunalne poslove, odborničke komisije i slično), 1955.–1962., kut. 4.

5. Zapisnici sjednica raznih savjeta, kut. 5.

6. Zapisnici sjednica zborova birača, 1956.–1962., kut. 6.

7. Opći spisi NO općine Posedarje, 1955.–1957., kut. 7–13.

8. Opći spisi prema jedinstvenim arhivskim znakovima, 1958.–1962., kut. 4–38.

9. Platni iskazi službenika NO općine Posedarje, nastavnika i učitelja OŠ i ostalih, kut. 39–40.

10. Dosjei službenika koji su prekinuli radni odnos s NO općine Posedarje, kut. 41.

11. Budžet NO općine Posedarje za godine 1958.–1960., kut. 42–43.

12. Završni računi privrednih firmi na području NO općine Posedarje, kut. 44.

13. Lokalni propisi, investicijski programi, obrtne radnje i sl., kut. 45.

14. Razni statistički podaci, kut. 46.

15. Spisi Fonda za stambenu izgradnju Općine Posedarje, kut. 47.

16. Duplikati s raznih sjednica i savjeta Općine, 1956.–1961., kut. 48.

17. Inventar NO općine Posedarje iz 1962. godine, popis stambenog fonda; stipendije učenika i studenata, okružnice, ugovori o najmu nekretnina u vlasništvu Općine; stvaranje oglednog lovišta „Baštica“; razni izvještaji, kut. 49.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: NO Kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619