[0159] Narodni odbor općine Novigrad (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–159

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Novigrad

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 38 knj., 58 kut.; 5,80 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Novigrad

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se Općina Novigrad u Kotaru Benkovac, a u njezinu sastavu su mjesta Novigrad i Pridraga. Zakonom o područjima kotara i općina u NRH iz 1955. Narodni odbor općine Novigrad ulazi u sastav kotara Zadar. U razdoblju od 1955. do 1962. godine u sastavu Općine Novigrad nalazila su se mjesta Novigrad, Paljuv i Pridraga. Statut Općine donesen je 24. prosinca 1955. godine.

Općina je djelovala sve do donošenja novog Zakona o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962. godine. Pravni sljednik ukinute Općine postaje 1962. Skupština općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar kao sljednik NO općine Novigrad predala je 20. srpnja 1975. Arhivu u Zadru arhivsko gradivo nastalo djelovanjem NO općine Novigrad (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 136/1975). Spisi su primljeni u rasutom stanju i utvrđeno je da po postojećim protokolima nedostaje veći broj spisa za 1953. i 1954. godinu. Osim što nedostaju spisi za navedene godine, ostali dio fonda dobro je sačuvan.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo ovoga fonda sadrži uglavnom izvore za proučavanje lokalne povijesti. Gradivo se odnosi na gospodarski, komunalni, prosvjetni, socijalni i kulturni razvitak Novigrada u razdoblju od 1952. do 1962. U gradivu se nalaze podaci o razvoju ribarstva i turizma.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i popisi spisa

1. Urudžbeni zapisnici NO općine Novigrad, 1952.–1954., 1956.–1962., 10 knj.

2. Popis spisa, 1959., 1961.–1962. 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga državljana Novigrada, 1947.–1962.

2. Knjiga državljana Pridrage, 1948.–1962.

3. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda, 1958.–1962.

4. Matična knjiga službenika NO općine Novigrad, 1962.

5. Dnevnik izdataka Općine Novigrad za 1953. i 1954., 2 knj.

6. Dnevnik nabavke materijala, 1957.

7. Dnevnik računa NO općine Novigrad, 1958. i 1959., 2 knj.

8. Dnevnik primljenih osobnih dohodaka NO općine, 1953.–1958.

9. Dnevnik isplaćenih računa za 1960.

10. Knjiga prihoda NO općine Novigrad, 1960. i 1961.

11. Knjiga poreza na promet NO općine Novigrad, 1954.

12. Knjiga poreznih obveznika Općine Novigrad za 1954. i 1955.

13. Knjiga poreznih obveznika mjesta Paljuv za 1954.

14. Knjiga poreznih obveznika mjesta Pridraga za 1954.–1957., 2 knj.

15. Glavna knjiga poreza na zemljarinu, 1956.–1958.

16. Knjiga blagajne, 1952.–1953., 7 knj.

Spisi, 1952.–1962., kut. 1–58

1. Zapisnici sjednica NO općine Novigrad, 1955.–1957., kut. 1.

2. Zapisnici sjednica obaju Vijeća NO općine Novigrad od 12.4.1958. do 18.12.1959., kut. 2.

3. Zapisnici sjednica NO općine Novigrad od 21.3.1960. do 23.12.1962., kut. 3.

4. Zapisnici sjednica Savjeta za kulturu, narodno zdravlje i zborova birača 1956.–1961.; Društveni planovi razvoja Općine za 1954., 1960. i 1961., kut. 4.

5. Opći spisi NO općine Novigrad, 1952., kut. 5.

6. Razna rješenja i odluke, spisi bez broja, 1953. i 1954., kut. 6.

7. Opći spisi NO općine Novigrad, 1955., kut. 7.

8. Opći spisi NO općine Novigrad, 1956., br. 1–2000, kut. 8–9.

9. Opći spisi NO općine Novigrad, 1957., br. 1–2000, kut. 10–11.

10. Spisi s jedinstvenim arhivskim znakovima, 1958.–1962., kut. 12–39.

11. Budžeti općine, statistike planova razvoja, statistika popisa kućanstava i statistička izvješća o razrezu poreza, 1957.–1962., kut. 40.

12. Spisi Matičnog ureda NO općine Novigrad, 1957.–1962., kut. 41.

13. Spisi Matičnog ureda NO općine Novigrad: državljanstva, sklapanje brakova, prijave smrti i sl., 1948.–1962. kut. 42.

14. Spisi Matičnog ureda NO općine Novigrad:Razna uvjerenja i potvrde izdane 1960., kut. 43.

15. Spisi koji se odnose na nacionalizaciju zgrada i zemljišta na području NOO Novigrad 1960. i 1961., kut. 44.

16. Platni iskazi službenika NO općine Novigrad za 1952.–1957., kut. 45.

17. Platni iskazi za 1958.–1960., kut. 46.

18. Dosjei služnenika, radni staž., kut. 47.

19. Prijave za otvaranje radnih knjižica, 1956.–1962., kut. 48.

20. Završni računi NO općine Novigrad,1953.–1960., kut. 49.

21. Završni računi Poljoprivredne zadruge Novigrad, 1955.–1960., kut. 49.

22. Projekti izgradnje dalekovoda, investiranje u razvoj školstva 1959.–1961., kut. 50.

23. Budžet NO općine Novigrad, 1956. i 1957., kut. 51.

24. Budžet NO općine Novigrad, 1958.–1960., kut. 52.

25. Statistički podaci o razvoju ribarstva, 1952.–1962., kut. 53.

26. Podaci o stambenom fondu, 1959., kut. 54.

27. Završni računi Zdravstvene stanice u Novigradu, 1956.–1958., kut. 55.

28. Razni tiskovni materijali, okružnice, izvještaji, upute i sl., 1952./1962., kut. 56.

29. Spisi Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu skrb 1957.–1962., kut. 57.

30. Sudska rješenja, ostavinske rasprave, odluke Kotarskog suda u Benkovcu, kut. 58.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO. Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: NO Kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–141: NO Kotara Zadar 1955.–1962.

HR–DAZD–395: Mjesni narodni odbor Novigrad 1949.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619