[0155] Narodni odbor općine Iž Veli (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–155

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Iž Veli

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 32 knj., 42 kut.; 4,20 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Iž Veli

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske od 1. srpnja 1947., Mjesni NO Iž Veli i Mjesni NO Iž Mali u sastavu su kotara Zadar. Kao otočka mjesta Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. ulaze u sastav Kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. osniva se u kotaru Zadar Narodni odbor općine Iž Veli u čijem su sastavu mjesta Iž Mali i Iž Veli. Osnivačka sjednica održana je 11. svibnja 1952. godine.

Statut NO Općine donesen je 28. prosinca 1955. godine, a dopunjen 28. rujna 1956.

Zakonom o izmjeni područja općina i kotara NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukida se Narodni odbor općine Iž Veli, a Zakonom o područjima općina i kotara u NRH od 27. rujna 1962. Iž Veli ulazi u sastav Skupštine općine Zadar, koja je njezin pravni sljednik.

POVIJEST FONDA

Posredovanjem Skupštine općine Zadar gradivo ovog fonda preuzeo je 1969. u Arhiv u Zadru od Mjesnog ureda Iž Veli (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/ 1969) zajedno s gradivom ukinutih općina Silba, Božava i Molat. Obradom u Arhivu, za pojedine općine formirani su zasebni arhivski fondovi. Spisi su sređeni prema poretku kakav je nastao u pisarnici. Gradivo je gotovo u cijelosti sačuvano. U ovom fondu se nalazi i gradivo Općinskog komiteta SKH Božava.

SADRŽAJ

Gradivo Narodnog odbora općine Iž Veli izvor je za proučavanje gospodarskog, društvenog, kulturnog, komunalnog i prosvjetnog razvitka jedne otočke općine i kao takvo prvorazredan izvor za proučavanje lokalne povijesti u razdoblju od 1952. do 1962. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik NO općine Iž Veli, 1952.–1962., 13 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa NO općine Iž Veli, 1953., 1958–1960, 2 knj.

3. Popis akata NO općine Iž Veli, 1961., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Glavna knjiga poreznih obveznika za mjesto Iž Mali, 1954.–1957., 2 knj.

2. Glavna knjiga poreznih obveznika za mjesto Iž Veli, 1951.–1958., 5 knj.

3. Dnevnik poreza za mjesto Iž Veli, 1952.–1953., 1955., 2 knj.

4. Dnevnik poreza za mjesto Iž Mali, 1953., 1 knj.

5. Knjiga poreza na nasljedstva, 1957. i 1958., 1 knj.

6. Dnevnik naplata NO općine Iž Veli, 1956.–1957., 1 knj.

7. Dnevnik izdavanja NO općine Iž Veli, 1952., 1 knj.

8. Budžet NO općine Iž Veli za 1958., 1 knj.

9. Knjiga zapisnika sastanaka SKH Iž Veli, 1952.

10. Knjiga zapisnika sastanaka SKH Iž Veli, 1954.

Spisi, 1952.–1962., 42 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Iž Veli , 1952.–1957., kut. 1.

2. Zapisnici sjednica NO općine Iž Veli, 1962.–1962., kut. 2.

3. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća NO općine Iž Veli, 1957.–1962. i Zapisnici sjednicaVijeća proizvođača NO općine Iž Veli, 1957.–1962., kut. 3.

4. Zapisnici sjednica raznih komisija i savjeta NO općine Iž Veli,1953.–1961., kut. 4.

5. Opći spisi NO općine Iž Veli, 1952.–1957., kut. 5–12.

6. Spisi prema jedinstvenim arhivskim znakovima 1958.–1962, kut. 13–40.

7. Platni iskazi službenika i radnika NO općine Iž Veli, 1953.–1961.

Osobni dokumenti službenika NO općine Iž Veli, kut. 41

8. Rješenja i uvjerenja te potvrde o državljanstvu; riješena pošta, 1952.–1954., kut. 42.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci, 1950.–1952.

HR–DAZD–181: Mjesni Narodni odbor općine Iž Mali, 1944.–1952.

HR–DAZD–182: Mjesni Narodni odbor općine Iž Veli, 1944.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962.

Cvitanović, Vladislav. Otoci Iž i Premuda, Radovi instituta JAZU, 1(1954): str. 69–108. *** Cvitanović, Vladislav. O običaju pobratimstva na otoku Ižu (kod Zadra) i okolnim otocima, Radovi Instituta JAZU, 2(1955): str. 375 – 385 *** Cvitanović, Vladislav. Pomorsko zanimanje Ižana (od XV. stoljeća do danas), Starine JAZU 45(1955): str. 257–280 *** Cvitanović, Vladislav. Iž Mali, Iž Veli (natuknica), Pomorska enciklopedija, 3 (1976): str. 127.