[0151] Okružna uprava narodnih dobara Zadar (1945. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–151

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Okružna uprava narodnih dobara Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1945.–1946. (1947.–1952.)

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 21 knj., 22 kut; 3,00 d/m

Stvaratelj: Okružni narodni odbor Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Predsjedništvo AVNOJ–a je 12. studenoga 1944. donijelo Odluku o prijelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. Riječ je o konfiskaciji pokretne i nepokretne imovine državljana njemačkog Reicha, osoba njemačke narodnosti, izuzev osoba koje su se borile u redovima NOV–a, zatim sva imovina ratnih zločinaca i njihovih pomagača, bez obzira na njihovo državljanstvo, koji su presudom građanskih ili vojnih sudova osuđeni na gubitak imovine u korist države. Imovina navedenih osoba za koju je već donesena presuda građanskih ili vojnih sudova stavlja se pod nadzor Državne uprave narodnih dobara pri povjerenstvu za trgovinu i industriju. Ako presuda još nije donesena ili nije pokrenut postupak, predložit će se privremeni prijelaz imovine pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara, a za njih će pokrenuti postupak kod građanskih ili vojnih sudova Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača.

Pri federalnim jedinicma osnovane su zemaljske uprave narodnih dobara. Na nižoj upravnoj razini osnovane su pri narodnim odborima oblasne, okružne i općinske uprave narodnih dobara. Temeljem naredbe Predsjedništva ZAVNOH–a, Povjereništvo industrije u smislu točke 8 Pravilnika o organizaciji Zemaljske uprave narodnih dobara Hrvatske, osnovalo je 25. ožujka 1945. godine Okružnu upravu narodnih dobara (OUND) pri Okružnom NOO Zadar. Okružna uprava narodnih dobara pri Okružnom NOO Zadar dopisom od 21. lipnja 1945. dostavila je na znanje Odjelu industrije i obrta prijepis Odluke AVNOJ–a od 21. studenoga 1944. godine.

Okružna uprava narodnih dobara bila je nadležna za područje Okruga Zadar s kotarevima Preko, Biograd, Benkovac, kotar i Grad Zadar. Uprava je imala preko 100 predmeta konfiskacije imovine i oko 300 predmeta privremene uprave.

Odlukom Predsjedništva Vlade NRH od 12. ožujka 1946. ukida se Zemaljska uprava narodnih dobara, a osniva se odjel za narodnu imovinu pri Oblasnom NO Dalmacije u Splitu s ispostavama u Zadru, Šibeniku i Splitu te delegatom u Makarskoj.

Odlukom Odjela za narodnu imovinu Oblasnog NO Dalmacije u Splitu od 31. prosinca 1946. godine ukida se Ispostava u Zadru.

SADRŽAJ

Gradivo ove serije spisa nastalih djelatnošću Okružne uprave narodnih dobara pri NOO Okružnom odboru u Zadru, sadrži podatke o vlasnicima čija je imovina stavljena pod privremenu upravu ili je konfiscirana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici, 1945.–1946., 3 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1946. 1 knj.

Predmetne knjige

1. Parnica, 1946., br. 1–53

2. Osobe čija je imovina pod privremenom upravom, 1945.–1946., br. 1–141

3. Osobe čija je imovina pod konfiskacijom i sekvestrom, 1945.–1946., br. 1–90, 1–6

4. Registar zaposlenih u Okružnom NOO Zadar, 1945.–1946., br. 1–119

5. Popis osoba koje su napustile Zadar, 1945.–1946.

6. Popis Talijana prije 1918.

7. Popis osoba nad čijom je imovinom privremena uprava, 1945.–1946., br. 1–156

8. Popis osoba za koje se vodi postupak konfiskacije, 1945.–1946., br. 1–92

9. Registar neprijateljske imovine, 1945, br. 1–13

10. Popis napuštenih imanja, 1945.–1946.

11. Popis primljenih presuda, 1945.–1946.

12. Državne i općinske zgrade, 1945.–1946.

13. Crkvene zgrade, 1945.–1946.

14. Pojoprivredna dobra i šume, 1945.–1946.

15. Poljoprivredna imanja i pokretnine, 1945.

16. Popis sabranih knjiga, 1946.

27. Popis zgrada i gradilišta, 1945.–1946.

Spisi

1. Opći i povjerljivi spisi, 2 kut.

2. Privremena uprava nad imovinom: Predmeti br. 1–343, 11 kut.

3. Konfiskacije: Predmeti br. 1–90, 7. kut.

4. Razni zapisi: Zapisnici, izvještaji, okružnice, statistika, posjedovni listovi, procjena građevinskih objekata; Spisi reparacijske komisije, kut. 1.

5. Financije: Financijski spisi, popis službenika; Popis izdane robe, kut. 1.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar s prilozima

1. Abecedni popis vlasnika čija je imovina stavljena pod privremenu upravu

2. Abecedni popis vlasnika čija je imovina konfiscirana

3. Popis obustavljenih konfiskacija u kotarevima Benkovac, Biograd i Zadar

4. Posjedovni listovi (1946.)

5. Procjena građevinskih objekata s pripadajućim zemljištem (1949.)

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–313: Zemaljska uprava narodnih dobara NRH, 1945.–1947.

HR–DAST–21: Oblasni narodni odbor Dalmacije, 1943.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945–1980). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.