[0150] Narodni odbor gradske općine Zadar – Vanjski (1952. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–150

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Narodni odbor gradske općine Zadar–vanjski

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 knj., 20 kut.; 2, 30 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Zadar–vanjski

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Do 15. srpnja 1952. vrijedili su Opći zakoni o narodnim odborima iz 1946. i 1949. godine. Novi administrativno–teritorijalni ustroj uspostavlja se 1952. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. radi usklađivanja s Općim zakonom o narodnim odborima iz te godine. Tim Zakonom ukida se kotar Zadar–otoci i mjesni narodni odbori i osnivaju općine. Gradovi Benkovac, Biograd, Knin i Zadar–vanjski (sa sjedištem u Zadru) postaju gradske općine. Te se godine u NRH donose prvi propisi o stvarnoj i teritorijalnoj nadležnosti narodnih odbora i zakoni kojima se uređuje ustroj, nadležnosti i funkcioniranje narodnih odbora na razini kotara, gradskih općina i općina.

Nadležnost i ustroj gradskih općina uređuje Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih općina od 22. srpnja 1952. Općina Zadar–vanjski obuhvaćala je mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino, Murvica, Sukošan.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. izdvaja se selo Debeljak iz općine Zemunik i pripaja općini Zadar–vanjski. Do promjene teritorijalne nadležnosti dolazi 1955. Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955., kada se povećava područje Općine Zadar i obuhvaća mjesta Arbanasi, Bibinje, Bokanjac, Briševo, Brodarica, Crno, Debeljak, Diklo, Donje Petrčane, Kožino, Murvica, Ploče, Sukošan, Zadar, Zadarski Dračevac. Općim Zakonom o uređenju i nadležnostima općina i kotareva od 1955. i nekim izmjenama iz 1957. narodni odbori su uspostavljeni kao opća predstavnička tijela u općinama i kotarevima koji su definirani kao zajednice općina. Tada dolazi do okrupnjivanja općina i kotara.

Zakonom o narodnim odborima gradova i gradskih općina od 22. srpnja 1952. godine uređuje se ustroj i nadležnosti gradova i gradskih općina. Narodni odbor grada čine gradsko vijeće i vijeće proizvođača. Narodni odbor grada obavlja sve poslove od neposrednog interesa za privredni, komunalni, socijalni i kulturni razvitak grada, ukoliko za pojedine poslove zakonom nije određena nadležnost viših državnih organa.

Narodni odbor grada ima pravo upravljanja općenarodnom imovinom na svom području (zemljišta, zgrade, putovi i dr.). Isto tako ima pravo sredstvima iz budžeta osnivati privredna poduzeća, komunalne, kulturne, prosvjetne, zdravstvene i socijalne ustanove i vršiti nadzor nad njima.

Narodni odbor grada sve poslove u svojoj nadležnosti obavlja na posebnim ili zajedničkim sjednicama svojih vijeća, a upravne poslove i preko svojih savjeta. Gradsko vijeće i vijeće proizvođača ravnopravno sudjeluju u donošenju statuta, odluka o društvenom planu, o budžetu i o završnom računu u izvršenju budžeta, u donošenju generalnog i regulacionog plana; donošenju rješenja o osnivanju, ukidanju i spajanju ustanova i poduzeća; donošenju propisa o privredno–upravnim mjerama; odluka o prirezu i drugim javnim dažbinama; donošenju zaključaka o sklapanju zajmova; donošenju odluka o pitanjima radnih odnosa i socijalnog osiguranja. Vijeće proizvođača rješava ravnopravno s gradskim vijećem i druga privredna pitanja iz nadležnosti narodnog odbora.

Narodni odbor bira stalne i privremene komisije za proučavanje pojedinih pitanja i pripremanje zaključaka. Stalne komisije gradskog vijeća su: mandatno–imunitetska; komisija za društveni plan i financije; komisija za propise i organizaciona pitanja; komisija za molbe i žalbe.

U sastavu narodnog odbora grada odnosno gradske općine osnivaju se savjeti, kojima se povjerava izvršenje zakona, propisa narodnog odbora i viših državnih organa kao i obavljanje upravnih poslova. Narodni odbor grada ima savjet za privredu, savjet za komunalne poslove, savjet za prosvjetu i kulturu, savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku i savjet za unutrašnje poslove.

Za vođenje administrativno–kaznenog postupka i izricanje administrativnih kazni narodni odbor grada odnosno gradske općine bira uz suglasnost republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove potreban broj sudaca za prekršaje i njihove zamjenike.

Administracija narodnog odbora sastoji se od tajništva i potrebnog broja odjela. Odjeli se osnivaju za poslove iz djelokruga pojedinih savjeta. Gradske općine umjesto odjela mogu osnivati odsjeke odnosno referade u sastavu tajništva.

POVIJEST FONDA

Nakon ukidanja NO općine Zadar–vanjski gradivo je ostalo u prostorijama NO kotara Zadar, a kasnije Skupštine općine Zadar. Skupština općine Zadar predala je Arhivu gradivo 15. listopada1965. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 88/1965). Gradivo je osnovno arhivistički sređeno, a 2010. godine obavljeno je odabiranje i izlučivanje gradiva u Arhivu.

SADRŽAJ

Za opće i povjerljive spise sačuvani su urudžbeni zapisnici. Knjige zapisnika sjednica NO općine Zadar–vanjski pokazuju kako se na sjednicama raspravljalo o radu seoskih odbora, o osnivaju komisija i savjeta o socijalnim i zdravstvenim pitanjima, donosile su se odluke o izgradnji komunalnih objekata, razmatrale molbe o dodjeli zemljišta, o tečajevima općeg znanja, o radu kulturno–umjetničkih društava, o uvjetima rada prosvjetnih djelatnika i o drugim pitanjima važnim za pojedina naselja.

Opći spisi tajništva uglavnom se odnose na tekuću problematiku, dopisivanje s drugim upravnim tijelima, odnose se na razna područja djelatnosti, kao što su poljoprivreda, ribarstvo, promet, prosvjeta, kultura, socijalno staranje, komunalne poslove, naredbe za isplatu, invalidska pitanja i drugo.

U povjerljivim spisima, među ostalim nalazi se popis djece u sjemeništu, spisi o vojnoj obvezi, podaci o službenicima, zapisi o primanju u vojne škole, o održavanju tečajeva s predsjednicima i referentima NOO–a.

Serija „Potvrde“ sadrži zapise o potvrdama koje je NO Zadar–vanjski izdavao na zahtjev građana, npr. o životu u zajedničkom kućanstvu, o zaposlenju, uzdržavanju, stalnom mjestu prebivališta, odvojenom životu, invaliditetu, smrti, primanju dječjeg doplatka i sl.

Za matičnu službu sačuvan je urudžbeni zapisnik te zapisi o djelatnosti matične službe, razne statistike, mjesečni izvještaji o uvidima u matične knjige, statistike o sklopljenim brakovima, o rođenim i umrlim osobama i slično.

U seriji „Izbori“ sačuvani su popisi odbornika bivših mjesnih NO, popisi odbornika NOOZV, popisi predsjednika seoskih narodnih odbora, zapisnici sastanaka biračkih tijela, rješenja o izboru predsjednika NOOZV, o biranju seoskih rukovodilaca, o biranju stalnih komisija, zakletve odbornika, politička pripadnost i socijalni status odbornika.

Serija „Financijski spisi“ sadrži zapise o financijskom poslovanju, izvještaje o budžetu i završnom računu, planove prihoda i rashoda. Spisima su pridružene i budžetske knjižice ovjerene od Narodne banke FNRJ, rješenja za zajmove, platne liste. Sačuvan je i dnevnik naplate poreza i ostalih prihoda, ali samo za 1951. godinu. Izvor za gospodarsku povijest su dobro sačuvane evidencije statističkih podataka iz područja gospodarstva, kao što su podaci o vlasnicima zemljišta, obradivim i neobradivim površinama, evidencija o veličini posjeda, zatim statistički podaci o prinosima pojedinih kultura, o ostvarenoj sjetvi žitarica, popisi stoke, vinograda, maslinika, voćaka, košnica pčela, o obveznom otkupu vune i slično.

U skupini „Razni spisi“ nalaze se neurudžbirani izvještaji o poslovanju Odbora, o radu savjeta za prosvjetu, desetogodišnji plan razvitka i unapređenja poljoprivrede, upute o reorganizaciji NOO, Izvještaj predsjednika o radu NOO.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik 1952.–1955., 1 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljive pošte 1952.–1953., 1 knj.

3. Urudžbeni zapisnik matičnog poslovanja 1952.–1954., 1 knj.

4. Abecedni registar A–Ž, 14.5.1952. – 31.12.1952., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga zapisnika sjednica 1952.–1955., 1 knj.

2. Dnevnik naplate poreza i ostalih prihoda za 1955., 1 knj.

3. Registar odluka, naredbi i rješenja 1952.–1955., 1 knj.

Spisi

1. Opći spisi, 1952.–1954., kut. 1–13.

2. Povjerljiva pošta tajništva, 1952.–1955., kut. 14.

3. Potvrde, 1952.–1955., kut. 15.

4. Rješenja, odluke, naredbe, 1952.–1955., kut. 16.

5. Matična služba, 1952.–1956., kut. 16.

6. Izbori, 1952., kut. 16.

7. Financijski spisi, 1952.–1955., kut. 17–18.

8. Evidencija, statistički podaci iz područja gospodarstva i poljoprivrede, 1952., kut. 19.

9. Razni spisi, 1952.–1954., kut. 20.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989. *** Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.