[0147] Narodni odbor grada Biograda (1950. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–147

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Narodni odbor grada Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: NO grada Biograd n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadra, str. 596

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Biograd je proglašen gradom. Pravni sljednik MNO Biograd n/m je NO grada Biograda n/m, koji je obuhvaćao grad Biograd i mjesta: Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčinu, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj i Vrgadu. NO grada Biograda nalazio se u sastavu Kotara Zadar kao i tada osnovani gradovi Benkovac i Knin.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda MNO Biograd n/m zajedno s gradivom Narodnog odbora grada Biograd i Općine Biograd do 1958. Arhivu je predala 1967. godine Skupština općine Biograd (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Ukupno je primljeno 30 d/m gradiva. Gradivo MNO Biograd n/m i Narodnoga odbora grada Biograd n/m primljeno je fragmentarno.

SADRŽAJ

Spisi fonda uglavnom se odnose na opće spise tajništva, izvještaje o kretanju turizma i njegovog razvoja, dokumentaciju o ratnim vojnim invalidima i slično.

Gradivo je izvor za političku, gospodarsku i demografsku povijest Biograda n/m.

Fond je sačuvan fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Knjige

1. Urudžbeni zapisnici Narodnog odbora grada Biograd, 1951.–1952., 2 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1951., 1–14

3. Knjiga primljene pošte, 1950.–1953.

Spisi, 1950.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi Narodnog odbora grada Biograda n/m, 1951.–1952., kut. 1

2. Zapisnici sjednica odbora i komisija, izvještaji i referati, 1950.–1952.

3. Molbe i rješenja za dodjelu stambenih prostora u gradu, 1950.–1952., kut. 2.

Razni spisi (dopisi, uputstva, izvještaji), 1952.

4. Izvještaji o razvoju i statistici turizma na području grada, 1950.–1952., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–168: Mjesni narodni odbor Biograd n/m

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.