[0146] Skupština općine Zadar (1963. – 1993.)

Signatura: HR–DAZD–146

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Skupština općine Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1963.–1993., (1963.–1995.)

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 406 knj., 4583 svež.; 640 d/m

Stvaratelj: Skupština općine Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–572: Skupština općine Benkovac 1962.–1990., str. 571

U skladu s temeljnim načelima o jedinstvenom društveno–ekonomskom i političkom sistemu SFRJ, skupštine općina donose svoj statut. Prvi Statut SO Zadar donesen je 9. ožujka 1964. godine. Drugi Statut s dopunama i promjenama donesen je 27. veljače 1974. i objavljen u „Službenom vjesniku općina Benkovac, Biograd n/m, Obrovac i Zadar“. Prema Ustavu SFRJ i Ustavu SRH, Općina Zadar je samoupravna i osnovna društveno–politička zajednica zasnovana na vlasti radnika i građana a u svrhu života, rada i ostvarivanja zajedničkih interesa, te njihovih prava i dužnosti na njenom teritoriju.

Skupština općine ostvaruje svoje zadaće preko izabranih predstavnika Izvršnog vijeća općine, Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno–političkog vijeća.

Statutom SO određeni su odjeli odnosno upravne grane i to: za budžet i opću upravu, za unutrašnje poslove, za privredu, za financije, za prosvjetu, nauku, kulturu i fizičku kulturu, za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu, za komunalne poslove, urbanizam i građevinarstvo, za narodnu obranu i civilnu zaštitu.

Unutar odjela osnivaju se i inspekcijske službe: administrativna inspekcija, tržišna inspekcija, inspekcija rada, sanitarna inspekcija, građevinska inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, inspekcija za potrebe određenih stručnih službi. Skupština općine organizira i Ured za katastar i Zavod za statistiku. Posebni organi općine su: općinski sudac za prekršaje, Općinsko javno pravobranilaštvo i Disciplinski sud.

Od 1964. do 1974. godine općina osniva posebne fondove iz područja kulture, obrazovanja, zdravstva, odgoja i znanosti, koji se 1974. preimenuju u Samoupravne interesne zajednice (SIZ–ovi): SIZ za kulturu, SIZ za predškolski odgoj, SIZ za odgoj i obrazovanje, SIZ za stambeno komunalnu djelatnost i SIZ za fizičku kulturu.

Općina osniva i stalne ili povremene komisije zbog donošenja ili proučavanja nekih pitanja ili zadaća: Komisija mandatno–imunitetna, Komisija za izbore i imenovanja, Komisija za društveni nadzor, Komisija za predstavke i pritužbe, Komisija za odlikovanja i nagrade grada.

Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju se općine Božava, Iž Veli, Molat, Nin, Novigrad, Sali, Silba, Posedarje, Preko, Ražanac i Zemunik i njihova područja pripajaju općini Zadar.

Zakonom o područjima općina i kotara u NRH od 27. rujna 1962. godine Skupština općine Zadar je u sastavu kotara Split.

U sastavu Skupštine općine Zadar su mjesta Babindub Pločanski, Bibinje, Bokanjac, Božava, Brbinj, Brgulje, Briševo, Crno, Debeljak, Diklo, Donje Petrčane, Donji Zemunik, Dračevac Ninski, Dračevac Zadarski, Dragove, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Islam Latinski, Ist, Jovići, Kali, Kožino, Krneza, Kukljica, Luka, Lukoran, Ljubač, Mali Iž, Molat, Murvica, Nin, Novigrad, Olib, Paljuv, Ploče, Podgradina, Poličnik, Poljana, Poljica, Posedarje, Preko, Premuda, Pridraga, Privlaka, Radovin, Rava, Ražanac, Rivanj, Rtina, Sali, Savar, Seline, Sestrunj, Silba, Slivnica, Smoković, Soline, Starigrad, Suhovare, Sukošan, Sutomišćica, Škabrnja, Tribanj, Kruščica, Ugljan, Veli Iž, Veli Rat, Vinjerac, Vir, Visočane, Vrsi, Zadar, Zaglav, Zapuntel, Zaton, Zverinac, Žman.

Takav ustroj ostati će do donošenja novog Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH od 30. prosinca 1992. (NN 90/92).

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo fonda Skupštine općine Zadar preuzeto je u Arhiv u više navrata. Prva primopredaja bila je 29. lipnja 1978. kada je preuzeto gradivo za godine 1963.–1968. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 153/1978). Godine 1985. preuzeto je gradivo iz 1970. i 1971. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 177/1985). Iste godine preuzeto je gradivo iz razdoblja 1973. i 1974. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 196/1985). Godine 1990. preuzeto je gradivo Skupštine općine Zadar za 1977. i 1978. godinu (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 233/1990). Gradivo iz 1981. preuzeto je 1992. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 235/1992). Fond nije arhivistički obađen.

Godine 1990. preuzeto je gradivo iz razdoblja 1982.–1983. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 239/1990). Posljednja primopredaja gradiva ovog fonda obavljena je 2006. godine, kada je preuzeto gradivo iz razdoblja 1984.–1993. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 367/2006). Prigodom primopredaje nisu uvijek bili izrađeni popisi gradiva i zbog toga ne postoji evidencija o stvarnom stanju primopredaje za godine: 1969., 1972., 1975., 1976. i 1979. Za upravne spise Skupštine općine Zadar iz 1994. i 1995. prilikom preuzimanja gradiva 2006. godine preuzete su knjige i ovjere dokumenata do 1995. godine, jer se tada uspostavlja služba javnih bilježnika koji vrše ovjere. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Arhivsko gradivo Skupštine općine Zadar od 1963. do 1993. godine odloženo je u svežnjeve i kutije onako kako je u pisarnici stvaratelj odlagao i zavodio spise putem urudžbenih zapisnika vodeći se Uredbom o kancelarijskom poslovanju iz 1957. i Naredbom o planu jedinstvenih znakova za sve organe uprave iz 1958. godine kao i Uredbom o uredskom poslovanje iz 1987. te Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata.

Gradivo se odnosi na društveno–ekonomski razvoj grada, komunalno–stambeni razvoj, izgradnju javnih objekata, snabdjevanje gradskog i mjesnog stanovništva, sadrži podatke o razvoju kulture, znanosti, odgoja, sporta i fizičke kulture, zdravstvenoj zaštiti, socijalnim prilikama i brizi o djeci.

Na temelju Uputstva za izvršenje Uredbe o kancelarijskom poslovanju od 3. siječnja 1969. oznakom 01/S označuju se pozivi o sazivanju sjednica Skupštine općine i njezinih vijeća, oglasi o sazivu zborova birača i rješenja za redovnu djelatnost i posebne namjene (na primjer budžet općine, ustanova u kulturi, financiranje javnih ustanova, njihovih potreba, rješavanja imovinskih i pravnih rješenja tih ustanova i slično). Temeljem istog Uputstva u knjigama „Popis akata” navedeni su spisi koji se odnose na sljedeće predmete: stalna socijalna i kadrovska pomoć, biračko pravo, razna uvjerenja koja izdaje opća uprava, izvještaji kulturnih ustanova, društava, škola, vrtića i slično, razni računi za izdatke i popravke, porezna uvjerenja, registracija i ovjera poslovnih knjiga, podaci o razrezu i porezu na promet samostalnih obrtnika, platne liste organa uprave, isplata svih medicinskih usluga socijalno ugroženim osobama, računi zdravstvenih ustanova, uvjerenja o poslovnoj sposobnosti, kategorizacija defektne djece.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 1963.–1988, 29 knj.

2. Urudžbeni zapisnici – jedinstvene klasifikacijske oznake,1988.–1993., 8 knj.

3. Upisnici prvostupanjskog upravnog postupka (UP/I), 1968.–1988., 21 knj.

4. Urudžbeni zapisnik spisa 01/S, 1969.–1987., 17 knj.

5. Kazalo imena Urudžbenog zapisnika, 1963.–1988., 24 knj.

6. Kazalo predmeta Urudžbenog zapisnika, 1963.–1988., 26 knj.

7. Kazalo predmeta i imena upravnog postupka (UP/I), 1968.–1988., 20 knj.

8. Kazalo imena i predmeta 01/S, 1969.–1988., 19 knj.

9. Kazalo imena i predmeta 01/S, 1970.

Popisi akata

10. Popis akata, 1964.–1988., 26 knj.

11. Popis akata (korištenje gradskog zemljišta), 1978.

Predmetne knjige

1. Urbanistički uvjeti za gradnju, 1988.–1993., 6 knj.

2. Urudžbeni zapisnik personalne službe SO Zadar, 1979.–1988.

3. Knjige Ovjera SO Zadar, 1972.–1995., 211 knj.

Spisi, 1963.–1993., 406 knj., 4583 svež.

Do godine 1988. spisi su odlagani sukladno Zakonu o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave u NRH, a od 1988. do 1990. godine prema Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Nije izrađen.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–572: Skupština općine Benkovac 1962.–1991., str. 571