[0142] Narodni odbor kotara Zadar – otoci (1950. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–142

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Zadar–otoci

Vremenski raspon gradiva: 1950.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 knj., 32 kut.; 4,4 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor kotara Zadar–otoci

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. pored kotara Zadar osniva se Kotar Zadar–otoci sa sjedištem u Zadru. Zadar postaje gradom izvan sastava kotara na području NRH. Gradovi u sastavu kotara na području sjeverne Dalmacije su Benkovac, Biograd, Knin.

Kotar Zadar–otoci obuhvaća područja mjesnih narodnih odbora: 1. Božava, 2. Brbinj, 3. Dobropoljana, 4. Dragove, 5. Ist, 6. Iž Mali, 7. Iž Veli, 8. Kali, 9. Kukljica, 10. Luka, 11. Lukoran, 12. Molat, 13. Mrljane, 14. Neviđane, 15. Olib, 16. Pašman, 17. Poljana, 18. Preko, 19. Premuda, 20. Rava, 21. Sali, 22. Savar, 23. Sestrunj, 24. Silba, 25. Soline, 26. Sutomišćica, 27. Tkon, 28. Ugljan, 29. Veli Rat, 30. Vrgada, 31. Zaglav, 32. Zapuntel, 33. Ždrelac, 34. Žman.

U kotaru Zadar–otoci područje ukinutog MNO Banj pripaja se MNO–u Ždrelac, a područje MNO–a Kraj pripaja se MNO–u Pašman.

Zakonom o ukidanju narodnih odbora oblasti u Narodnoj Republici Hrvatskoj od 13. prosinca 1951. (NN NRH 71/1951) ukinuti su svi NO oblasti u NRH, pa tako i NO oblasti Dalmacije, kojemu su pripadali NO kotar Benkovac, Knin, Kotar Zadar i Kotar Zadar–otoci.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. (NN 16/1952) u sjevernoj Dalmaciji kotari su Benkovac, Knin i Zadar, a ukida se kotar Zadar–otoci i osnivaju se gradske općine Benkovac, Biograd, Knin i Zadar.

POVIJEST FONDA

Prestankom djelovanja Narodnog odbora kotara Zadar–otoci 1952. godine, njegov pravni sljednik postaje Narodni odbor kotara Zadar, koji je bio smješten na zadarskim bedemima u zgradi obitelji Cosmacendi, danas Muzej antičkog stakla. Onamo su prenijeti spisi Narodnog odbora kotara Zadar, zatim spisi NO kotara Zadar–otoci i spisi Narodnog odbora kotara Biograd n/m. Spisi ova tri kotarska narodna odbora bili su pomiješani i u takvom stanju prenijeti su u Državni arhiv u Zadru. Primopredaju je izvršila Skupština općine Zadar 15. listopada 1965. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 87/1965). Prilikom sređivanja 2010. godine obavljeno je izlučivanje te je izrađen popis izlučenih spisa. Oblikovane su serije: Povjereništvo financija, Opći spisi, Povjerljivi spisi, Zapisnici Narodnog odbora Kotar Zadar–otoci, Povjereništvo za prosvjetu, Dosjei zaposlenika NOK Zadar i Sudac za prekršaje.

SADRŽAJ

Knjige najvećim dijelom sadrže podatke o poreznim obveznicima. Kao predspisi iz NO kotara Zadar izdvojene su porezne knjige za godine 1947.–1948. koje se odnose isključivo na zadarske otoke. Ostale su knjige nastale djelatnošću Kotarskog narodnog odbora Zadar–otoci. One su vrijedan izvor za proučavanje gospodarske povijesti, ali i demografije zadarskih otoka u razdoblju 1947.–1952. godine. Posebno su vrijedni podaci o ribarima i ribarstvu na zadarskim otocima. U njima se, među ostalim, nalaze podaci o poreznim obveznicima: prezime i ime, mjesto stanovanja, porez na dohodak zemljoradnika i seljačkih radnih zadruga, državnih privrednih poduzeća i ustanova i privatnika, kazne, prisilne naplate.

Registar zadruga sadrži popis svih zadruga na prostoru Narodnog odbora kotara Zadar–otoci. U knjizi bolničkih troškova (1950.,1951.) nalaze se podaci o troškovima liječenja, popis liječenih bolesnika 1950.–1951. Ribarski katastar sadrži popis ribara: godina rođenja, mjesto stalnog boravka, vrsta broda, vrijednost pribora, sprava i lađa, učestalost odlaska u ribolov te druga zanimanja kojima se bave ribari. Sadrže podatke za mjesta Kukljicu, Kali, Ošljak, Poljana, Sutomišćica, Lukoran, Ugljan i Rivanj, Mali Iž, Veli Iž, Molat, Brgulje, Zapuntel, Ist, Premuda, Silba, Olib i Sestrunj, Sali, Zaglav, Žman, Luka, Rava, Saver, Dragove, Božava, Zverinac, Veli Rat, Verunić, Brbinj i Soline.

Opći spisi se odnose na korespondenciju NO Kotara Zadar–otoci i republičkih organa, Oblasnog narodnog odbora i mjesnih narodnih odbora u raznim područjima djelatnosti – poljoprivrede, ribarstva, brodogradnje, prometa, prosvjete, kulture, trgovine i opskrbe, socijalnog staranja, komunalnih poslova, raspodjele sredstava za široku potrošnju; organizaciono–upravna pitanja, sanitarna inspekcija i njen rad, cijepljene protiv difterije i velikih boginja, rješavanje zamolbi građana, invalidske mirovine i slično.

Među povjerljivim spisima, osim pitanja o različitim područjima djelatnosti o kojima je riječ i u općim spisima, su zapisi o cijenama smještaja za strane turiste, izrada i potvrda budžetskih planova, planovi radne snage, isporuka svježe ribe, podjela riže, operativni plan potrošačkih karata, plan jesenske i proljetne sjetve, isporuka građevinskog materijala, isporuka masti, raspodjela krušarica, plan prometa robe na malo, problematika turizma i ugostiteljstva, određivanje cijena voća i povrća, plan potrošača. Na svakom spisu nalazi se oznaka Pov. te broj i godina spisa.

U ovoj seriji nalaze se zapisnici redovitih sjednica NO Kotara Zadar–otoci (od prve sjednice 15. srpnja 1950. do posljednje održane 8. travnja 1952.). U gradivu se nalaze i zapisnici zborova birača mjesnih odbora, zapisnici sastanaka mjesnih odbora, zapisnici sastanaka savjeta građana, zapisnici sjednica mjesnih narodnih odbora, zapisnici sastanaka Prosvjetnog savjeta, zapisnici sastanaka po povjerenstvima (rada, socijalne skrbi, za komunalne poslove), zapisnici sastanaka radničkih, zapisnici o polaganju prisege novoizabranih odbornika, zapisnik s konferencije presjednika mjesnih narodnih odbora.

Iz zapisnika je vidljivo da se raspravljalo o svim bitnim pitanjima koja se odnose na otoke kao što su privredna pitanja, zdravstvo, školstvo, socijalna skrb, komunalna pitanja, pomorstvo, ribarstvo i drugo.

Serija Povjereništvo za prosvjetu sadrži zapisnike sindikalnih grupa 1949./1950., zapisnik nastavnog vijeća 1949./1950., predradnje za unapređenje učitelja, zapisnici o pregledu osnovnih škola, dopisi sedmogodišnjih škola, statistički podaci o školama, nastavnicima i učenicima, brojno stanje učionica, učitelja i djece po mjestima za školske godine 1950./1951. i 1951./1952.

Serija Dosjei zaposlenika sadrži prema abecednom redu zaposlenika podatke o rođenju, stručnoj spremi, rješenje o poslovima na koje su zaposlenici raspoređeni te visina plaće.

Serija Sudac za prekršaje sadrži rješenja o kaznama za: prekršaje zanatlija zbog nedostavljanja izvješća o poslovanju, obavljanje obrtničkih poslova bez dozvole, narušavanje javnog reda i mira, tučnjava na javnom mjestu, nedozvoljeno ribarenje od strane talijanskih ribara, nedozvoljena sječa šuma, nedozvoljena ispaša ovaca na državnom posjedu, neslanje djece u osnovnu školu, trgovanje stokom bez urednih papira, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, nedolazak na predvojničku obuku i slično.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Kazalo predmeta A–Ž, 1950.

2. Porezni dnevnik za 1948., 1 knj.

3. Popisi poreznih obveznika za područje NO kotara Zadar–otoci (1950.), 2 knj.

4. Glavna knjiga poreza na nasljeđe i darovanje 1951.–1952., 1 knj.

5. Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar–otoci, 1 knj.

6. Porezni dnevnik kotara Zadar–otoci, 1947.–1948., 2 knj.

7. Knjiga bolničkih troškova 1950., 1951.

8. Ribarski katastar A–C, 3 knj.

Spisi, 1950.–1952., 32 kut.

1. Opći spisi, 1950.–1952., kut. 1–25.

2. Povjerljivi spisi, 1950.–1952., kut. 26.

3. Zapisnici NO Kotar Zadar–otoci, 1950.–1952., kut. 27–29.

4. Povjereništvo prosvjete, 1950.–1952., kut. 30.

5. Dosjei zaposlenika, 1950.–1952., kut. 31.

6. Sudac za prekršaje, 1950.–1952., kut. 32.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–21: Oblasni narodni odbor Dalmacije u Splitu 1943.–1952.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962., str. 538