[0141] Narodni odbor kotara Zadar (1945. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–141

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Zadar

Raspon godina gradiva: 1945.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 145 knj.,766 kut.; 76,60 d/m

Stvaratelj: Kotarski narodni odbor Zadar 1945.–1952.; Narodni odbor kotara Zadar 1952.–1962.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac, str. 523

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine (NN NRH 60/1947), napušta se koncepcija podjele na okruge, kotare i mjesne narodne odbore s gradovima, osnivaju se oblasti, kotari, gradovi, gradski rajoni, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora

Oblast Dalmacije obuhvaćala je kotare Benkovac, Drniš, Dubrovnik, Imotski, Jelsa (otok Hvar), Knin, Korčula, Makarska, Metković, Sinj, Split, Supetar (otok Brač), Šibenik, Vis i Zadar te gradove Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar. Sjedište Oblasti Dalmacije bilo je u Splitu. Gradovi su izvan kotara i zadržali su svoj dotadašnji status.

Ukazom od 25. rujna 1947. Prezidijum Sabora NRH proširuje važnost ustava, zakona i drugih propisa NR Hrvatske na područja koja su bila u sastavu Italije: Istra, gradovi Rijeka i Zadar te otok Lastovo. Istoga dana donesen je Zakon o priznavanju narodnih odbora za navedena područja, a stupio je na snagu 1. listopada 1947.

Kotar Zadar obuhvaća područja mjesnih narodnih odbora: 1. Banj, 2. Bibinje, 3. Biograd, 4. Bokanjac, 5. Božava, 6. Brbinj, 7. Briševo, 8. Crno, 9. Diklo, 10. Dobropoljana, 11. Donji Zemunik, 12. Dračevac, 13. Draga, 14. Dragove, 15. Filip Jakov, 16. Galovac, 17. Gorica, 18. Gornji Zemunik, 19. Islam Latinski, 20. Ist, 21. Iž Mali, 22. Iž Veli, 23. Jovići, 24. Kali, 25. Kožino, 26. Kraj, 27. Krmčina, 28. Krneza, 29. Kukljica, 30. Luka, 31. Lukoran, 32. Ljubač, 33. Molat, 34. Mrljane, 35. Murvica, 36. Neviđane, 37. Nin, 38. Olib, 39. Pakoštane, 40. Pašman, 41. Petrčane, 42. Ploče, 43. Poličnik, 44. Poljana, 45. Poljica, 46. Posedarje, 47. Preko, 48. Premuda, 49. Privlaka, 50. Radovin, 51. Raštane, 52. Rava, 53. Ražanac, 54. Rtina, 55. Sali, 56. Savar, 57. Sestrunj, 58. Silba, 59. Slivnica, 60. Smoković, 61. Soline, 62. Starigrad, 63. Sukošan, 64. Sutomišćica, 65. Škabrnja, 66. Tkon, 67. Tribanj, 68. Turanj, 69. Ugljan, 70. Veli Rat, 71. Vinjerac, 72. Vir, 73. Visočani, 74. Vrgada, 75. Vrsi, 76. Zaglav, 77. Zapuntel, 78. Zaton, 79. Zverinac, 80. Ždrelac, 81. Žman. Ovim zakonom prestaju djelovati okružni narodni odbori.

Novi administrativno–teritorijalni ustroj NRH uspostavlja Zakon o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. (NN NRH 27/1950). Administrativno–teritorijalne jedinice su: oblasti, kotari, gradovi, gradski rajoni, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora.

Zadržana je Oblast Dalmacije sa sjedištem u Splitu koja obuhvaća područja kotara: 1. Benkovac, 2. Brač (sa sjedištem u Supetru), 3. Drniš, 4. Dubrovnik, 5. Hvar (sa sjedištem u Starigradu), 6. Imotski, 7. Knin, 8. Korčula, 9. Makarska, 10. Metković, 11. Sinj, 12. Split, 13. Šibenik, 14. Vis, 15. Zadar, 16. Zadar–otoci i područja gradova Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar. Novost za područje kotara Zadar je u tome, što se pored kotara Zadar osniva Kotar Zadar–otoci sa sjedištem u Zadru. Zadar postaje gradom izvan sustava kotara na području NRH, a Benkovac, Biograd i Knin su gradovi u sustavu kotara.

Kotar Zadar (kopno) obuhvaća područja mjesnih narodnih odbora: 1. Bibinje, 2. Briševo, 3. Debeljak, 4. Donji Zemunik, 5. Dračevac, 6. Drage, 7. Filip Jakov, 8. Galovac, 9. Gorica, 10. Gornji Zemunik, 11. Islam Latinski, 12. Jovići, 13. Kožino, 14. Krneza, 15. Ljubač, 16. Murvica, 17. Nin, 18. Pakoštane, 19. Petrčane, 20. Poličnik, 21. Poljica, 22. Posedarje, 23. Privlaka, 24. Radovin, 25. Ražanac, 26. Rtina, 27. Slivnica, 28. Smoković, 29. Starigrad, 30. Sukošan, 31. Škabrnja, 32. Tribanj, 33. Turanj, 34. Vinjerac, 35. Vir, 36. Visočane, 37. Vrsi, 38. Zaton i područje grada Biograda.

Gradu Zadar pripajaju se područja ukinutih mjesnih narodnih odbora Bokanjac, Crno, Diklo i Ploče, područje MNO Krmčina pripaja se Mjesnom narodnom odboru Turanj, a područje Mjesnog narodnog odbora Raštane pripaja se Mjesnom narodnom odboru Gorica.

Zakonom o ukidanju narodnih odbora oblasti u Narodnoj Republici Hrvatskoj od 13. prosinca 1951. ukidaju se narodni odbori oblasti, pa tako i NO oblasti Dalmacije, kojem su pripadali i NO kotar Benkovac, Knin, Kotar Zadar i Kotar Zadar–otoci.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. mijenja se naziv Kotarski narodni odbor Zadar u Narodni odbor kotara Zadar, ukida se kotar Zadar–otoci, a gradske općine postaju Benkovac, Biograd, Knin i Zadar.

U sastav Narodnog odbora kotara Zadar ulaze općine: 1. Biograd, 2. Božava, 3. Iž Veli, 4. Molat, 5. Nin, 6. Pašman, 7. Preko, 8. Ražanac, 9. Sali, 10. Silba, 11. Vinjerac, 12. Zadar, 13. Zadar–vanjski (sjedište Zadar), 14. Zemunik (sjedište Donji Zemunik).

Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj iz 1955. (NN NRH 36/1955) od 13. srpnja 1955. ukidaju se manji kotari Benkovac, Knin i Rab. Benkovac se pripaja kotaru Zadar, osim općine Stankovci koja se pripaja kotaru Šibenik; područje bivšeg kotara Knin pripaja se NO kotara Šibenik. Područje kotara Rab i općina Novalja pripajaju se kotaru Rijeka, a općina Pag se izdvaja iz kotara Rab i pripaja kotaru Zadar.

Kotar Zadar sastoji se od općina: 1. Benkovac, 2. Biograd, 3. Božava, 4. Iž Veli, 5. Molat, 6. Nin, 7. Novigrad, 8. Obrovac, 9. Pag, 10. Posedarje, 11. Preko, 12. Ražanac, 13. Sali, 14. Silba, 15. Smilčić, 16. Zadar, 17. Zemunik.

Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju se općine Božava, Iž Veli, Molat, Novigrad, Sali, Silba, Posedarje, Preko, Ražanac i Zemunik i pripajaju novoosnovanoj općini Zadar. Ukida se i općina Smilčić, a njeno područje pripaja općini Benkovac.

Zakonom o područjima općina i kotara u NRH donesenom 27. rujna 1962. godine ukidaju se mnoge male općine i kotari, a osniva kotar Split i u njegov sastav ulaze i novoosnovane općine Benkovac, Biograd, Knin, Obrovac i Zadar. Općine Pag ulazi u sastav kotara Rijeka.

U sastavu općine Zadar bila su mjesta Babindub Pločanski, Bibinje, Bokanjac, Božava, Brbinj, Brgulje, Briševo, Crno, Debeljak, Diklo, Donje Petrčane, Donji Zemunik, Dračevac Ninski, Dračevac Zadarski, Dragove, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Islam Latinski, Ist, Jovići, Kali, Kožino, Krneza, Kukljica, Luka, Lukoran, Ljubač, Mali Iž, Molat, Murvica, Nin, Novigrad, Olib, Paljuv, Ploče, Podgradina, Poličnik, Poljana, Poljica, Posedarje, Preko, Premuda, Pridraga, Privlaka, Radovin, Rava, Ražanac, Rivanj, Rtina, Sali, Savar, Seline, Sestrunj, Silba, Slivnica, Smoković, Soline, Starigrad, Suhovare, Sukošan, Sutomišćica, Škabrnja, Tribanj, Kruščica, Ugljan, Veli Iž, Veli Rat, Vinjerac, Vir, Visočane, Vrsi, Zadar, Zaglav, Zapuntel, Zaton, Zverinac, Žman.

Takav ustroj ostati će do donošenja novog Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH od 30. prosinca 1992. (NN 90/92).

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar, kao pravni sljednik predala je Historijskom arhivu Zadar 15. listopada 1965. godine gradivo nastalo djelovanjem Kotarskog narodnog odbora Zadar (1945.–1952.) i Narodnoga odbora Zadar (1952.–1962.). (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 87/1965.) Prilikom primopredaje ustanovljeno je da fond sadrži 145 knjiga i 1791 svežanj, ukupno oko 500 d/m arhivskoga gradiva. Utvrđeno je da su sastavni dijelovi arhivskoga fonda Komisija za kotarsku agrarnu reformu i Komisija za reviziju građevinskih projekata.

Gradivo je 2003. godine sređeno i izrađen je sumarni inventar. Tom prilikom su spisi sređeni prema prvobitnom poretku, tj. na način kako su odlagani u pismohranu. Gradivo od 1958. do 1962. godine složeno je prema Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na području NR Hrvatske. Sačuvani su zapisnici sjednica Kotarskog narodnog odbora odnosno Narodnoga odbora kotara Zadar, Vijeća kotara i Vijeća proizvođača. U fondu su sačuvani i zapisnici sjednica svih narodnih odbora općina koje su bile u teritorijalnom i administrativnom sastavu Narodnog odbora kotara Zadar u razdoblju od 1952. do 1962. godine.

Premda se s određenoga gledišta ovo može smatrati jednim fondom, ipak je potrebno upozoriti da je u razdoblju od 1945. do 1962. godine bilo velikih administrativno–teritorijalnih promjena, pa se može govoriti o više arhivskih fondova i to: 1. Kotarski narodni odbor Zadar 1945.–1950. kao jedna administrativno–teritorijalna cjelina za kopno i otoke; 2. Kotarski narodni odbor Zadar (kopno) za razdoblje 1950.–1951., 3. Kotarski narodni odbor Zadar–otoci sa sjedištem u Zadru za razdoblje 1950.–1952. 4. Narodni odbor kotara Zadar 1952.–1955. i Narodni odbor kotara Zadar (kojemu je pridružen raniji Narodni odbor kotara Benkovac) za razdoblje 1955.–1962.

SADRŽAJ

Kotarski narodni odbor Zadar (1945.–1952.) i Narodni odbor kotara Zadar (1952.–1962.) najviši su organi vlasti na širem zadarskom području. Kotarski narodni odbor do 1952. godine od administrativno–centralističkoga upravljana postupno od 1952. godine kao Narodni odbor započinje sa stvaranjem komunalnog sustava, a završava sa socijalističkim samoupravljanjem kao novim društveno–ekonomskim i političkim sustavom. Gradivo ovog arhivskoga fonda izvor je za istraživanje političkog i društveno–gospodarskog razvoja šireg zadarskog područja. U socijalističkom sustavu, kao tijelo vlasti sudjeluje u razvoju državnih poduzeća, upravlja nekretninama u vlasništvu države, razrješuje i postavlja suce Kotarskog suda. Razmjerno dobro sačuvano arhivsko gradivo omogućuje praćenje društvenog i gospodarskog života sjeverne Dalmacije i dijela Ravnih kotara u godinama poslijeratnog razvitka do stvaranja „samoupravnog socijalizma“ 60–ih godina prošlog stoljeća. To su izvori za praćenje početaka zadrugarstva i razvoja poljoprivrede, cestogradnje, infrastrukture, turizma, trgovine, elektrifikacije, ribarstva i slično. Dakako, ne zanemarujući razvoj zdravstva, školstva i kulture. Istraživačima gradivo ovog arhivskoga fonda zasigurno će biti nezamjenjiv izvor za proučavanje i procjenu razvoja društva koje se deklariralo kao društvo novog poretka. Tek će istraživanja gradiva i na lokalnoj razini dati pravu ocjenu tog odsječka lokalne, a i šire povijesti društva nakon Drugog svjetskog rata.

Koliko je raznolik sadržaj ovoga gradiva govore i same natuknice pojedinih tijela, odjela, povjereništava, komisija i direkcija koje je kotar vodio u vrijeme svog postojanja. Ovdje donosimo popis tih različitih tijela, koja su bila i vodič za intelektualnu prezentaciju gradiva nastalog djelatnošću Kotarskog NO i Narodnoga odbora kotara Zadar u razdoblju od 1945. do 1962. godine. Uz povjerljive i opće spise, zapisnike sjednica Kotarskog NO i NO kotara Zadar, ali i sačuvanih zapisnika sjednica pojedinih narodnih odbora općina, sačuvani su zapisi koje su oni stvarali, a koji upućuju na funkcije i nadležnosti lokalne vlasti na razini kotara. To su: Personalni odjel – kadrovska pitanja, Odjel za građevinarstvo i urbanizam, Odjel za trgovinu i opskrbu, Odjel za komunalne poslove i obnovu naselja, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjel za prosvjetu i kulturu, Odjel za privredu, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, Odjel za financije, Odjel za turizam i ugostiteljstvo, Odjel za statistiku, Povjereništvo za obrt i industriju, Povjereništvo za lokalni saobraćaj, Povjereništvo za veterinarsku službu, Povjereništvo za ribarstvo, Planska komisija i statistički ured, Komisija za izbore i biračka tijela, Komisija za likvidaciju firmi i ustanova, Inspekcija za rad i radne odnose, Direkcija za ceste, Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju, Kotarska komisija za reviziju građevinskih projekata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

Kotarski narodni odbor 1945.–1953.

1. Urudžbeni zapisnici Kotarskog narodnog odbora Zadar, 1945.–1953., 21 knj.

2. Urudžbeni zapisnici Narodnog odbora kotara Zadar, 1953.–1955., 6 knj.

3. Urudžbeni zapisnici Narodnog odbora kotara Zadar (i Benkovac), 1955.–1962., 14 knj.

Kazala urudžbenih zapisnika

1. Kazala predmeta, 1947.–1962., 16 knj.

2. Kazala imena, 1947.–1962., 15 knj.

Urudžbeni zapisnici odjela

1. Urudžbeni zapisnici Odjela za financije, 1947.–1951., 10 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Odjela za privredu, 1949., 1954.–1955. 3 knj.

3. Urudžbeni zapisnik Odjela za obnovu naselja, 1947.–1949., 1 knj.

4. Urudžbeni zapisnik Odjela za trgovinu, 1948., 1 knj.

5. Urudžbeni zapisnik Kontrolne komisije, 1950., 1 knj.

6. Urudžbeni zapisnik Odjela za invalidska pitanja, 1947., 1 knj.

7. Urudžbeni zapisnik Komisije za invalidska pitanja i status boraca rata, 1959.–1960. 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga službenika KNO Zadar s njihovim dosjeima iz 1946.

2. Knjiga zapisnika o položenom stručnom ispitu službenika i namještenika NOK Zadar, 1951. i 1953., 2 knj.

3. Matična knjiga službenika i namještenika, 1950. i 1957., 2 knj.

4. Matična knjiga javnih ustanova i firmi ili tvrtki za 1951.

5. Kazalo učitelja i nastavnika za kotare Zadar, Benkovac i Biograd

6. Knjiga upisnika članova sindikata iz društvenih djelatnosti, 1952., 1 knj.

7. Registar državnih ustanova s područja KNO Zadar 1948.–1957., 1960., 4 knj.

8. Registar trgovačkih radnji, 1947. i 1952., 2 knj.

9. Registar ugostiteljskih objekata s područja KNO Zadar,1947., 1952.–1954., 2 knj.

10. Registar zanatskih i obrtničkih radnji, 1953.

11. Registar poljoprivrednih zadruga, 1951.

12. Registar izdanih trgovačkih i ugostiteljskih dozvola za rad, 1947.–1948.

13. Registar brodova za prijevoz putnika i tereta, 1951.

14. Registar koncesije na cestovni prijevoz i dozvole za motorna vozila

15. Knjiga popisa mlinova i uljarni s područja KNO Zadar, 1949.

16. Kazalo s podacima o porezu na nasljedstva, 1949.–1950.

17. Glavna knjiga poreza na nasljedstva, 1949.–1955., 6 knj.

18. Registar obnovljenih naselja i privatnih kuća, 1947., 1 knj.

19. Knjiga izdanih rješenja za nacionalizirano i neizgrađeno građevinsko zemljište, 1961.–1969.

20. Knjiga evidencije izvršenih radova Hidrotehničkog odjela za sjevernu Dalmaciju, 1 knj.

21. Knjiga evidencije invalida iz rata 1914.–1918., vođena 1947., 2 knj.

22. Knjiga evidencije invalida–porodičnih korisnika iz rata 1914.–1918., vođena 1947., 1 knj.

23. Knjiga evidencije ratnih vojnih invalida iz rata 1940.–1945., vođena 1947., 1 knj.

24. Kazalo učesnika NOB–a, 1947., 1 knj.

25. Knjiga evidencije invalidskih dodataka obiteljima učesnika rata, 1940.–1945., 1 knj.

26. Kazalo imena priznatih invalidskih mirovina iz oba svjetska rata, 1952.–1955., 5 knj.

Sudac za prekršaje

1. Urudžbeni zapisnik suca za prekršaje,1950.–1962., 6 knj.

2. Knjiga prijava sucu za prekršaje iz 1953.–1959., 1 knj.

3. Kazalo s imenima okrivljenika iz 1950.–1960., 1 knj.

4. Knjiga inspekcije za podnošenje prijava sucu za prekršaje, 1 knj.

5. Urudžbeni zapisnik poljoprivredne tvrtke–zadruge „Višnja“ iz Zadra, 1950.–1956.

Spisi, 1945.–1962, 766 kut.

1. Zapisnici sjednica KNO i NOK Zadar, odluke sa sjednica, 1945.–1962., kut. 1–13.

2. Zapisnici sjednica NO općina iz sastava NOK Zadar, 1952.–1962., kut. 14–27.

3. Opći spisi tajništva KNO i NOK Zadar, 1945.–1962., kut. 28–232.

4. Serija Povjerljivi spisi tajništva, 1946.–1962., kut. 233–243.

5. Personalni odjel, 1945.–1962., kut. 244–299.

6. Odjel za graditeljstvo i urbanizam, 1945.–1962., kut. 300–355.

7. Odjel za prosvjetu i kulturu, 1945.–1962., kut. 356–409.

8. Odjel za trgovinu i opskrbu, od 1946.–1962., kut. 410–447.

9. Odjel za komunalne poslove i obnovu naselja, 1946.–1955., kut. 448–473.

10. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb od 1949.–1962., kut. 474–481.

11. Odjel za privredu 1948.–1962., kut. 482–492.

12. Odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i veterinarsku službu, 1945.–1962., kut. 493–527.

13. Odjel za financije i budžet, 1951.–1962., kut. 528–556.

14. Odjel za turizam i ugostiteljstvo, 1946.–1962., kut. 557–560.

15. Ured za statistiku i Planska komisija, 1945.–1962., kut. 561–606.

16. Povjereništvo za lokalni saobraćaj, 1948.–1951., kut. 607–608.

17. Povjereništvo za obrt i industriju, 1946.–1951., kut. 609–612.

18. Komisija za izbore i biračka tijela, 1945.–1958., kut. 613–620.

19. Komisija za likvidaciju privrednih firmi, tvornica i ustanova 1950.–1956., kut. 621–623.

20. Kotarska komisija za reviziju građevinskih projekata od 1956.–1962., kut. 624–703.

21. Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju od 1947.–1953., kut. 704–757.

22. Direkcija za ceste 1953.–1960., kut. 758–760.

23. Inspekcija za rad i radne odnose 1946.–1960., kut. 761–763.

24. Razni spisi od 1945.–1961., kut. 764–766.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–278: Prezidijum Sabora NRH 1945.–1953.

HR–DAST–40: Direkcija pomorske plovidbe 1945.–1952.

HR–DAST–409: Sekretarijat unutrašnjih poslova za Dalmaciju 1941./1966.

HR–DAST–21: Oblasni narodni odbor Dalmacije 1943.–1952.

HR–DAST–34: Narodni odbor kotara Split 1962.–1967.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–154–391: Narodni odbori općina 1952.

BIBLIOGRAFIJA

Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009. *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.