[0140] Narodni odbor kotara Preko (1945. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–140

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Preko

Raspon godina gradiva: 1945.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 3 kut.; 0,50 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor kotara Preko

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–138: Narodni odbor kotara Biograd, str. 531

Nakon završetka Drugog svjetskog rata donesena je 1945. Odluka o ustrojstvu i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora i skupština u Federalnoj Hrvatskoj. Ukidaju se svi općinski NOO–i, a upravno–administrativnu vlast preuzimaju kotarski i mjesni narodni odbori. Zakonom o promjeni naziva Narodno–oslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945., NOO–i od tijela uprave u ratnim okolnostima u kojima su prevladavale političke odluke, postaju tijela građanske vlasti u tadašnjem političkom sustavu.

Ustavom NR Hrvatske od 18. siječnja 1947. u Hrvatskoj su ozakonjeni narodni odbori kao najviši organi državne vlasti na lokalnoj razini. Narodni odbori ostvaruju na svojem području i zadatke od općeg značaja, rukovode radom podčinjenih organa uprave, privredom i kulturom, osiguravaju zaštitu javnog poretka, ispunjavanje zakona i čuvanje prava građana, utvrđuju budžet i privredni plan. Oni upravljaju općenarodnom imovinom, poduzećima i ustanovama lokalnog značaja.

Godine 1947. Preko je mjesni narodni odbor u sastavu Kotarskog narodnog odbora Zadar. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. osniva se Narodni odbor kotara Zadar–otoci sa sjedištem u Zadru. Godine 1951. Zakonom o podjeli NR Hrvatske na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukida se kotar Zadar–otoci u čijem sastavu je bio Mjesni narodni odbor Preko.

POVIJEST FONDA

Mjesni ured Preko 18. srpnja 1974. godine predao je tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru 36 kutija spisa fondova Mjesnog narodnog odbora Preko, Narodnog odbora kotara Preko i Narodnog odbora općine Preko iz razdoblja od 1944. do 1962. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 130/1974). Nije načinjen zapisnik o primopredaji.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik, 1945.–1946, 3 knj.

Predmetne knjige

Knjiga (osobnik) službenika NOK Preko iz 1945. godine

Spisi

1. Razni spisi, dopisi, uputstva i slično od mjeseca travnja 1945., kut. 1.

2. Spisi NO kotara Preko,1945., kut. 2.

3. Spisi NO kotara Preko, 1946., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–21: Oblasni narodni odbor Dalmacije 1943.–1951.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAST–397: Kotarski narodnooslobodilački odbor Preko 1943.–1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945–1980). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.