[0139] Narodni odbor kotara Knin (1944. – 1955.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–139

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 120 knj., 181 kut.; 20 d/m

Stvaratelj: Kotarski NOO odbor Knin 1944.–1945.; Kotarski narodni odbor Knin 1945.–1952.; Narodni odbor kotara Knin 1952.–1955.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac, str. 523

Prvi zakonski teritorijalni ustroj lokalnih jedinica u NR Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata ustanovljen je Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske od 1. srpnja 1947. godine. (NN 60/1947.). Administrativno–teritorijalne jedinice na području NRH su oblasti, kotari, gradovi, gradski rajoni, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora.

U sastav Oblasti Dalmacije ulaze kotari Benkovac, Drniš, Dubrovnik, Imotski, Jelsa (otok Hvar), Knin, Korčula, Makarska, Metković, Sinj, Split, Supetar (otok Brač), Šibenik, Vis, Zadar i gradovi Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar. Sjedište Oblasti Dalmacije je u Splitu.

U sastav kotara Knin ulaze područja mjesnih narodnih odbora: 1. Biovičino selo, 2. Biskupije, 3. Bogatić, 4. Cetina, 5. Civljane, 6. Donji Ervenik, 7. Golubić, 8. Ivoševac, 9. Kijevo, 10. Kistanje, 11. Knin, 12. Kninsko polje, 13. Kovačić, 14. Lukar, 15. Markovac, 16. Matase, 17. Modrino selo, 18. Mokro polje, 19. Mratovo, 20. Nunići, 21. Očestovo, 22. Oklaj, 23. Orlić, 24. Oton, 25. Pađene, 26. Plavno, 27. Polača, 28. Puljane, 29. Radučić, 30. Ramljane, 31. Razvođe, 32. Strmica, 33. Uzdolje, 34. Vrbnik, 35. Žagrović.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. (NN 27/1950.) administrativno–teritorijalne jedinice su oblasti, kotari, gradovi, gradski rajoni, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora. U Oblast Dalmacije sa sjedištem u Splitu ulaze kotari Benkovac, Knin i Zadar. Pored kotara Zadar–kopno osniva se Kotar Zadar–otoci sa sjedištem u Zadru. Zadar postaje gradom izvan sastava kotara na području NRH, a gradovi u sastavu kotara postaju Benkovac, Biograd i Knin.

Kotar Knin obuhvaća ista područja mjesnih narodnih odbora kao i 1947. godine s time da je umjesto mjesnog NO Knin kao upravna jedinica osnovan grad Knin sa svojim područjem.

Zakonom o ukidanju narodnih odbora oblasti u NRH od 13. prosinca 1951. (NN NRH 71/1951) ukinuti su svi narodni odbori oblasti u NRH.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine (NN 16/1952) od 24. travnja 1952., na području sjeverne Dalmacije su kotari Benkovac, Knin i Zadar. Ukida se kotar Zadar–otoci, a gradske općine postaju: Benkovac, Biograd, Knin i Zadar.

U sastav kotara Knin ulaze općine: 1. Ervenik, 2. Kistanje, 3. Knin, 4. Kosovo, 5. Oklaj, 6. Plavno.

Općina Knin obuhvaćala je mjesta: Biskupija, Golubić, Knin, Kninsko Polje, Kovačić, Mokro Polje, Očestovo, Oton, Pađene, Polača Mala, Polača Velika, Radljevac, Radučić, Strmica, Turić, Vrbnik, Vrpolje, Žagrović.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. (NN NRH 8/1953) u kotaru Knin osniva se općina Sjeverna Bukovica (sjedište Pađene) u sastav koje ulaze sela Mokro polje, Očestovo, Oton, Pađene i Radučić, koja se izdvajaju iz općine Knin.

Novim Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj iz kolovoza 1955. (NN NRH 36/1955), broj kotara se smanjuje i područje bivšeg kotara Knin pripaja se Kotaru Šibenik.

POVIJEST FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno. Fond nije arhivistički sređen. Izrađena je evidencija gradiva, ali ne i cjeloviti popis gradiva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, kazala i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnik NO kotara Knin, 1945.–1955., 27 knj.

3. Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa, 1945.–1946., 1951., 1953.–1954., 8 knj.

4. Kazalo urudžbenoga zapisnika, 1947., 1 knj.

5. Kontrolnik spisa Tajništva, 1946., 1 knj.

6. Urudžbeni zapisnik Prosvjetnog odjela,1945.–1948., 2 knj.

7. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1946.–1947., 1 knj.

8. Kontrolnik spisa, 1950.–1952., 1 knj.

9. Urudžbeni zapisnik Socijalnog odjela 1945.–1948., 2 knj.

10. Popis smrtnih slučajeva, 1946.–1947., 1955., 1 knj.

11. Kontrolnik pomoći, 1949., 1 knj.

12. Urudžbeni zapisnik Financijskog odjela, 1945.–1948., 1952., 6 knj.

13. Predmetne knjige Financijskog odjela 1945.–1953., 1957, 40 knj.

14. Porez od poljoprivrede općina: Knin, Oklaj, Promina, Kijevo, Pađene, Plavno, Kistanje, Kosovo, Ervenik, 1945.–1949., 13 knj.

15. Upisnik za prekršaje, 1948., 1950.–1955., 7 knj.

16. Urudžbeni zapisnici uprave narodne milicije, 1947.–1951., 5 knj.

17. Urudžbeni zapisnici suca za prekršaje, 1948.–1951., 5 knj.

18. Kazala urudžbenih zapisnika općih spisa, 1946., 1948.–1955., 12 knj.

39. Kazalo Urudžbenog zapisnika suca za prekršaje, 1952.–1955., 5 knj.

40. Kazalo Kontrolne komisije, 1949.–1950., 2 knj.

Spisi

Opći spisi i povjerljivi spisi, spisi Tajništva i spisi odjela i povjerenstava (Prehrambeni odjel, Prosvjetni odjel, Povjerenstvo prosvjete, Povjerenstvo trgovine i opskrbe, Povjerenstvo narodnog zdravlja, Povjerenstvo financija, Uprava za otkup, 1944./1955., 181 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica i ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–21: Oblasni narodni odbor Dalmacije 1943.–1951.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–135: Okružni narodni odbor kotara Zadar, str. 508