[0136] Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Zadar (1944. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–136

Klasifikacija: A.5.3.

Naziv fonda: Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača – Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 48 kut; 5,00 d/m

Stvaratelj: Okružni narodni odbor Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon II. zasjedanja Plenuma AVNOJ–a, Predsjedništvo Vijeća donijelo je 30. studenoga 1943. Odluku o osnivanju Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Na temelju te Odluke Nacionalni Komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), kao privremena vlada Jugoslavije, na svojoj sjednici 6. svibnja 1944. godine donio je „Pravilnik o radu Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača“ (Državne komisije za ratne zločine). Zadaća je Komisije da prikuplja dokazno gradivo „za utvrđivanje zločina, načina njegova izvršenja i počinitelja zločina u cilju izricanja kazne nad izvršiocima zločina od nadležnih sudova“. U daljem tekstu u Pravilniku se opisuje što je sve ratni zločin i koje su sve vrste dokaznog gradiva za utvrđivanje ratnih zločina. Zadaća Državne komisije je bila i prikupljanje statističkih podataka „o žrtvama terora okupatora i njihovih pomagača, i to po mjestima i kotarevima“. Državna komisija će raditi sama i preko zemaljskih komisija koje će imenovati „izvršni odbori zemaljskih vijeća“. Pravilnik o radu Državne komisije za ratne zločine u čl. 9 predviđa da „izvršni odbori zemaljskih vijeća“ odmah imenuju zemaljske komisije, a zemaljske komisije imale su za svoj rad „stvoriti potrebne organe“. Na kraju Pravilnik određuje da će Državna komisija „ujedinjavati, koordinirati i kontrolirati rad Zemaljskih komisija“. U Hrvatskoj je Predsjedništvo ZAVNOH–a već 1. svibnja 1944. godine osnovalo Zemaljsku komisiju za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Ona je na sjednici 25. svibnja 1944. donijela „Uputstva za rad na utvrđivanju zločina okupatora i njihovih pomagača“. U tom Uputstvu daje se detaljni opis ratnoga zločina, opisuje način prikupljanja podataka i dokaznog gradiva za počinjene ratne zločine i to za razdoblje prije početka rata, za vrijeme okupacije na području federalne Hrvatske. Uputstva predviđaju da Zemaljska komisija prikuplja podatke sama i preko svojih pomoćnih tijela. A pomoćna tijela Zemaljske komisije za ratne zločine su okružne komisije pri okružnim NOO–ima, općinske i gradske komisije za ratne zločine. Ta su uputstva pod nešto izmijenjenim nazivom „Upute za rad organa određenih za prikupljanje podatka i dokaza za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača“ dostavljena okružnim narodnim odborima Okružnicom br. 23 od 19. kolovoza 1944. godine, pretpostavljamo da je Okružna komisija za ratne zločine pri Okružnom NOO–u u Zadru osnovana odmah nakon 19. kolovoza, a 20. listopada 1944. upućuje dopis svim općinskim narodnooslobodilačkim odborima da imenuju „općinske komisije za ratne zločine sastavljene barem od dvojice općinskih odbornika ili za to podesnih pripadnika NOP–a sa tajnikom ili članom narodnog općinskog suda“. U dopisu prilaže Pravilnik o radu Državne komisije koji je donio AVNOJ 6. svibnja 1944. i Uputstva koja je donio ZAVNOH.

Pored utvrđivanja ratnih zločina Zemaljska komisija je u veljači 1945. godine uputila svim komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača „Uputstva za rad u vezi sa stavljanjem prijedloga za privremeni prijelaz neprijateljske imovine pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara“, pozivajući se na Odluku Predsjedništva AVNOJ–a od 21. studenoga 1944. godine o prijelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i sekvestraciju nad takvom imovinom, a odluka se odnosila i na počinitelje ratnih zločina. Premda je izvršenje Odluke Predsjedništva AVNOJ–a bilo u nadležnosti Državne uprave narodnih dobara i nižih tijela, kao što su okružne i gradske komisije za upravu narodnih dobara, Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača (u ožujku 1945. Okružna komisija za ratne zločine), u dopisu Gradskoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača ističe da prilikom popisivanja imovine treba posebnu pozornost obratiti imovini od većeg značaja. I prema čl. 28 Zakona o konfiskaciji imovine kotarski NO–i bili su obvezni Narodnom kotarskom sudu dostaviti popis nekretnina ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja, koji su tijekom rata bili strijeljani, ubijeni, poginuli ili pobjegli. Ipak valja istaknuti da pitanje konfiskacije imovine nije spadalo u izravnu nadležnost komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, što ne isključuje koordinaciju s drugim odlukama i zakonima koji su se odnosili i na ratne zločince.

Općinske komisije za Preko, Nin, Iž Veli, Silbu, Zemunik osnovane su do 30. listopada 1944. godine. Komisije za općine Obrovac, Benkovac, Biograd, Novigrad, Ražanac, Sali, Smilčić, Starigrad, Božavu i Gradska komisija za Zadar osnovane su do 19. prosinca 1944. godine.

Okružna komisija za ratne zločine teritorijalno je obuhvaćala područje Okruga Zadar s kotarevima Biograd, Benkovac, Preko te Grad Zadar.

Prvenstveni cilj Okružne komisije bio je utvrditi „zločine počinjene od Talijana, ne zanemarujući pritom utvrđivanje i ostalih zločina“, kako stoji u dopisu od 3. veljače 1945. godine. Posao je trebalo završiti do mirovne konferencije u Parizu, koja se održavala od 19. srpnja do 16. listopada 1946. godine.

Ovlaštenjem Zemaljske komisije za ratne zločine od 21. prosinca 1945. Okružna komisija je trebala donijeti odluku o prestanku rada općinskih komisija. Temeljem toga ovlaštenja Okružna je komisija 9. siječnja 1946. godine donijela odluku o prestanku rada općinskih komisija Božava, Iž Veli, Sali, Silba, Starigrad, Nin, Ražanac. Općinska komisija Preko prestala je s radom 28. ožujka 1946., Gradska komisija za ratne zločine Zadar 30. srpnja 1946., a općinske komisije Benkovac, Novigrad, Obrovac, Smilčić, Biograd, Zemunik 9. srpnja 1946. godine.

Zemaljska komisija je zaključkom br. 1746 iz 1946. godine donijela odluku o ukidanju okružnih komisija 31. prosinca 1946. godine.

Tijekom rada Zemaljska komisija je slala okružnim komisijama uputstva. Tako je Državna komisija za ratne zločine 19. prosinca 1944. uputila uputstvo, na temelju kojeg je Zemaljska komisija 5. veljače 1945. podastrla upute za rad svim općinskim NOO–ima za komisije za utvrđivanje ranih zločina. Okružna komisija je 23. veljače 1945. uputila uputstvo o utvrđivavnju zločina svim općinskim komisijama.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici Okružne komisije za ratne zločine Zadar, 1944.–1946., 3 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Općinske komisije Zemunik, 1944.–1946., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Kazalo imena spomenutih u zapisnicima, 1944.–1946., br.1–1915, 1 knj.

2. Kazalo žrtava, 115 listova

3. Kazalo zločinaca, 62 lista

4. Kazalo osuđenih na vojnim sudovima, 50 listova

5. Posebni registar zločina i zločinaca, 39 listova

6. Knjiga osuđenih i strijeljanih – Benkovac, 79 str.

7. Upisnik žrtava i prijave zločina – Ugljan, 1945.–1946., 2 knj.

8. Registar zločinaca – Zemunik, 1945.–1946., 3 knj.

9. Opći registar zapisnika Gradske komore Zadar, 1944.–1946., 1 knj.

10. Ratni zločini – Nin, 1 knj.

11. Okružna statistička komisija, 30 listova

12. Amanetnik Okružne komisije, 1 knj.

Spisi, 1944.–1946. 48 kut.

1. Opći spisi, 1944.–1946., 3 kut.

2. Zapisnici, 17 kut.

3. Žrtve terora po mjestima A–Ž, 4 kut.

4. Tabele poginulih, strijeljanih, nestalih, opljačkanih i interniranih, 5 kut.

5. Razni spisi, 6 kut.

6. Upravni spisi, Personalije, Priopćenja, Zakoni, Pravila, 4 kut.

7. Presude, 1 kut.

8. Općinska komisija za ratne zločine Zemunik, 1945.–1946., 1 kut.

9. Opći spisi 1945.–1946., 2 kut.

Popisi neprijatelja pomagača

Popisi ubijenih i poginulih

Zapisnici, 1944.–1946.

10. Komisija za ispitivanje pri Gradskom NOO Zadar

Opći spisi, 1 kut.

Zapisnici, br. 1–522

11. Općinske komisije za ratne zločine Nin i Preko, 4 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar; Popis primljenih presuda vojnih sudova; Popis žrtava po mjestima A–Ž

DOPUNSKI IZVORI

Arhiv Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svjetskog rata

HR–HDA–306: Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske, 1944.–1947.

BIBLIOGRAFIJA

Begonja, Zlatko. Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (1944.–1946.), Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata. Zagreb: HAZU; Zadru: Sveučilište, 2009.: str. 26–39. *** Dokumenti istorije Jugoslavije : Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata, knj. 1–4 / priredili Miodrag Zečević, Jovan P. Popović. Beograd : Arhiv Jugoslavije ; ZAD : Printer komerc, 1996–2000. *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.), Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.