[0135] Okružni narodni odbor Zadar (1943. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–135

Klasifikacija: A.5.3.

Naziv fonda: Okružni narodni odbor Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1943.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 30 knj., 79 kut.; 8,5 d/m

Stvaratelj: Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar 1943.–1944.; Okružni narodni odbor Zadar 1944.–1946.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon kapitulacije Italije 19. prosinca 1943. godine osnovan je Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar, koji je bio podložan Oblasnom NOO za Dalmaciju. Time je završeno formiranje organa narodne vlasti na području sjeverne Dalmacije: stvorena je mreža kotarskih, općinskih, gradskih i seoskih narodnooslobodilačkih odbora. Na području sjeverne Dalmacije uz Okružni NOO odbor djeluju i kotarski narodni odbori: Benkovac, Biograd, Knin, Preko, Zadar. Na čelu Okružnog NOO–a bio je Izvršni odbor koji čine predsjednik, potpredsjednik i tajnik te pročelnici odjela. U studenome 1944. godine Okružni NOO imao je sljedeće odjele: Tajništvo, Upravni odjel, Odjel narodnog gospodarstva, Sudski odjel, Zdravstveni odjel, Prometni odjel, Financijski odjel, Tehnički odjel, Odjel za obnovu zemlje, Socijalni odjel, Odjel prehrane, Prosvjetni odjel, Odjel propagande, Odjel trgovine i opskrbe, Odjel obrta i industrije. U njegovoj nadležnosti bila je i Okružna komisija za ratne zločine.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata ZAVNOH 9. svibnja 1945. godine donosi Odluku o ustrojstvu i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora i skupština u Federalnoj Državi Hrvatskoj (NN FH 2/1945). Tom Odlukom ukidaju se svi općinski NOO–i, a upravno– administrativnu vlast preuzimaju kotarski i mjesni narodni odbori. Temeljem Zakona koji je donio ZAVNOH na četvrtom zasjedanju u Zagrebu 25. srpnja 1945. o promjeni naziva NOO u narodne odbore (NN FH 3/1945), uspostavljena je nova organizacijska shema organa izvršne vlasti. Okružni NOO mijenja naziv u Okružni narodni odbor Zadar. Tim Zakonom narodnooslobodilački odbori od tijela uprave u ratnim okolnostima u kojima su prevladavale političke odluke, postaju tijela građanske vlasti u tadašnjem političkom sustavu.

Nakon proglašenja FNRJ 29. studenoga 1945. donesen je 31. siječnja 1946. njezin prvi Ustav, a 8. svibnja iste godine i Opći zakon o narodnim odborima (SL FNRJ 43/1946), koji su ozakonili NOO–e kao osnovne organe vlasti nove državne organizacije. Opći zakon o narodnim odborima iz 1946. određuje da se osnivaju na području administrativno–teritorijalnih jedinica: mjesta (sela i manjih gradova), gradova, kotara, okruga odnosno oblasti. Zakon izričito ističe da „narodna republika može imati i oblasti, a manja narodna republika ne mora imati okruge“. Zakon određuje da „okrug obuhvata područje više kotara koji sačinjavaju jednu prirodnu i ekonomsku cjelinu“, a sjedište mu je u „mjestu koje je životni centar okruga“. Zakon određuje kako je „okružni narodni odbor neposredno nadređen organ državne vlasti kotarskim narodnim odborima i gradskim narodnim odborima na svome području“. U čl. 29 iscrpno se opisuju funkcije, djelatnosti i nadležnosti okružnih narodnih odbora u oblasti plana, poljoprivrede i šumarstva, industrije i obrta, građevinarstva, trgovine i financija, radnih odnosa, prosvjete, narodnog zdravlja i socijalnog staranja. Zakon nadalje u čl. 63 utvrđuje kako u okružnim narodnim odborima, kao i u oblasnim narodnim odborima postoje ova odjeljenja: za privredu (s odsjecima za poljoprivredu, trgovinu, građevine, šumarstvo, industriju i obrt), za financije, za prosvjetu, za socijalno staranje i narodno zdravlje, za radne odnose, za opće poslove, kao i planska komisija. Toj podjeli zakon dodaje kako se iz privrednog odjeljenja mogu izdvojiti, ako za to postoji naročita potreba, odjeljenja za pojedine grane privrede odnosno, mogu se spajati pojedini odsjeci. U okružnim izvršnim odborima postoje i odsjek za unutrašnje poslove te komisija za žalbe i molbe.

Okružni narodni odbor imao je sljedeće ustrojbene jedinice: Predsjedništvo, Tajništvo, Izvršni odbor, odjeli (upravni, odjel unutrašnje uprave, gospodarski, narodnog gospodarstva, socijalni, prosvjetni, okružni propagandni, tehnički, trgovine i opskrbe, industrije i obrta, šumarski, stambeni, zdravstveni, odjel rada, prometni, financijski i odjeljenje zaštite naroda), komisije (Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i pomagača, Komisija za utvrđivanje ratne dobiti, Okružna komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju, Planska komisija i dr.) te povjerenstva. Broj i sastav odjela i komisija se tijekom vremena mijenjao. Pri Okružnom NO djelovao je i Odjel za narodnu imovinu, kasnije Okružna uprava narodnih dobara.

I prije donošenja Općeg zakona o narodnim odborima od 21. svibnja 1946., danom 20. ožujka prestaje poslovanje Okružnog narodnog odbora Zadar, a 30. travnja 1946. njegov je arhiv predan Kotarskom narodnom odboru koji je njegov sljednik.

Potrebno je napomenuti da je prvi zakonski teritorijalni ustroj lokalnih jedinica u NR Hrvatskoj nakon rata ustanovljen Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske od 28. lipnja 1947. godine (NN 60/1947). Taj zakon poznaje samo Oblast Dalmacije, a ne i okružne narodne odbore.

Za vrijeme postojanja Okružnog narodnooslobodilačkog odnosno Okružnog NO Zadar bilo je više promjena njegova teritorija, kao i nadležnosti kotarskih narodnooslobodilačkih odnosno narodnih odbora kotara unutar Okruga Zadar. Krajem 1944. odlukom ZAVNOH–a od 19. studenoga 1944. iz Okružnog NOO–a Lika izdvaja se općina Starigrad i pripaja Okružnom NOO–u Zadar. Do sredine 1945. godine Okrug Zadar obuhvaćao je grad i općinu Zadar te kotare Preko (s općinama Preko, Iž Veli, Sali, Božava, Silba), kotar Biograd (s općinama Biograd, Zemunik, Nin, Ražanac) i kotar Benkovac (s općinama Benkovac, Smilčić, Novigrad, Obrovac i Starigrad). Novom upravnom podjelom okruga Zadar osnovana su dva nova kotara: Kotar Zadar i Kotar Obrovac, pa je Okrug Zadar obuhvaćao od sredine 1945. do svoga ukinuća 20. ožujka 1946. sljedeće upravne jedinice: Grad Zadar (s općinom Zadar), Kotar Zadar (s općinama Nin, Ražanac, dijelom Smilčić, Zemunik, Grad Zadar), Kotar Biograd (s općinama Biograd, dijelom Zemunik i Benkovac), Kotar Benkovac (s općinama Benkovac i dijelom Smilčić), Kotar Obrovac (s općinama Obrovac, Novigrad i Starigrad) i Kotar Preko (s općinama Preko, Iž Veli, Sali, Božava i Silba).

Okružni NOO Zadar bio je najviši organ narodne vlasti na području sjeverne Dalmacije. U svojemu radu bio je nadređen kotarskim, gradskim, općinskim i mjesnim narodno–oslobodilačkim odborima, a podređen Oblasnom NOO–u za Dalmaciju u Splitu i ZAVNOH–u. Radom Odbora upravlja Izvršni odbor kojega su činili predsjednik, potpredsjednik, tajnik i pročelnici odjela. Odjeli su bili nadležni za određena područja djelatnosti. Pojedini su odjeli po potrebi osnivali odsjeke kao pomoćna tijela. Takav ustroj Oblasnog NOO–a tražio je i odgovarajući način poslovanja. Uz jedinstven urudžbeni zapisnik središnje pisarnice, svaki odjel je imao vlastiti urudžbeni zapisnik. To je utjecalo na to da spisi imaju dvostruke oznake, one koje odgovaraju središnjem urudžbenom zapisniku i one koje pripadaju urudžbenom zapisniku pojedinoga odjela. U praksi je bio dvostruki način odlaganja spisa u pismohranu. U centralnoj pisarnici spisi su odlagani po tekućim brojevima, a u odjelnima također po tekućim brojevima vlastitih urudžbenih zapisnika. Neurudžbirani spisi (kao popisi, anketni listići, izvještaji, knjiženja i sl.) odlagani su u predmetne svežnjeve po sadržaju. Izuzetak od takvog uredskog poslovanja su spisi od osnutka Oblasnog NOO–a do kraja 1944. godine kada nije postojao centralni urudžbeni zapisnik, pa su se spisi evidentirali u odjelnim urudžbenim zapisnicima.

Opći zakon o narodnim odborima od 21. svibnja 1946. donesen je u vrijeme kada prestaju djelovati okružni narodni odbori. Opis temeljnih zadaća u čl. 25 i opis specifičnih zadaća koje opisuje čl. 29, očito odražavaju nadležnost tih odbora i prije njihova ukinuća.

Okružni narodni odbor rješavao je sva značajnija pitanja iz organizacije i financiranja uprave, školstva i kulturnih ustanova, planiranja i organizacije gospodarstva, izgradnje i obnove imovine uništene tijekom rata, sjetve i otkupa poljoprivrednih proizvoda, cijena, sekvestracija, konfiskacija i eksproprijacija te kolonizacije i raspodjele dobara, socijalne skrbi, zapošljavanja, trgovine i opskrbe pučanstva, organizacije izbora i dr.

Stvarnu nadležnost Okružnog narodnog odbora čine temeljni i specifični zadaci. Kao temeljni zadaci navode se između ostalog: organiziranje neposrednog sudjelovanja narodnih masa u državnoj upravi, provođenje politike saveza radnog naroda grada i sela, organiziranje širokih narodnih masa za zadatke obnove i daljnje privredne izgradnje zemlje, sudjelovanje u ostvarenju općedržavnog plana i rukovođenja u izgradnji i primjeni vlastitog privrednog plana, sudjelovanje u provedbi agrarne reforme, podizanje političke i kulturne razine narodnih masa, zaštita narodnog zdravlja i podizanje zdravstvene svijesti naroda, rukovođenje i nadzor lokalnih ustanova, poduzeća i organizacija, skrb o ravnopravnosti žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, provođenje u život ustavnog načela o odvajanju crkve od države i o slobodi vjerskih zajednica, zaštita građanskih sloboda i demokratskog uređenja, kao i sprečavanje svake protuustavne i nezakonite upotrebe građanskih prava radi narušavanja ustavnog uređenja, provođenje u život općih propisa, naređenja i smjernica viših državnih organa.

Pored obavljanja temeljnih zadaća, okružni narodni odbor je naročito nadležan za neposredno staranje i nadzor nad provođenjem općih zadataka državne uprave i politike savezne vlade i vlade republike na području okruga; za staranje o pravilnoj upotrebi, raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova; za ostvarivanje plana, rukovođenje i opću kontrolu nad industrijom, šumarstvom, građevinarstvom, trgovinom i radnim odnosima, ukoliko nisu u nadležnosti viših državnih tijela; za suradnju u čuvanju državne sigurnosti; za podizanje opće kulture i nadzor nad srednjom nastavom; za staranje o provođenju izbora i sudjelovanju narodnih masa u državnoj upravi. U tom cilju okružni odbor obavlja ove poslove: u oblasti plana (donošenje i ostvarivanje okružnog privrednog plana; u odnosu na kotarske i gradske narodne odbore davanje direktiva za sastavljanje njihovih planova, kao i njihovo odobravanje; razmatranje i davanje mišljenja o planovima određenih ustanova i poduzeća; organiziranje statistike u okrugu), u oblasti poljoprivrede i šumarstva (sudjelovanje u provođenju agrarne reforme i kolonizacije; upravljanje okružnim oglednim poljoprivrednim dobrima; planiranje, provedba i nadzor u području šumarstva i ribarstva), u oblasti industrije i obrta (upravljanje državnim industrijskim poduzećima; davanje dozvola za rad privatnim i zadružnim industrijskim i obrtnim poduzećima i radnjama; određivanje proizvodnih zadataka industrijskim i obrtnim poduzećima u okviru privrednog plana); u oblasti građevinarstva i komunalnog gazdinstva (priprema i provedba plana za izgradnju naselja; odobravanje regulacije i parcelacije naselja i davanje građevinskih dozvola za određene objekte; izgradnja ili sudjelovanje u izgradnji hidrotehničkih objekata, prometnica, turističkih objekata, željezničke mreže, te poštanske i telekomunikacijske mreže; osnivanje i upravljanje okružnim građevinskim poduzećima i davanje dozvole za osnivanje privatnih građevinskih poduzeća i poduzeća za proizvodnju građevinskog materijala; nadzor nad komunalnim gospodarstvom u gradovima i donošenje propisa o stambenim odnosima); u oblasti trgovine (organizacija unutarnjeg tržišta u okrugu uključujući određivanje i kontrolu cijena, reguliranje održavanja sajmova, visine naknade za transportne i slične usluge; planiranje snabdijevanja u okrugu, otkup sirovina i namirnica, rukovođenje raspodjelom racioniranih namirnica, te borba protiv špekulacija; osnivanje i rukovođenje okružnim trgovačkim poduzećima, kao i davanje dozvola privatnim i zadružnim trgovačkim poduzećima); u oblasti financija (donošenje okružnog budžeta; kontrola financijskog poslovanja i izvršenja budžeta nižih narodnih odbora; raspolaganje temeljnim i obrtnim sredstvima privrednih poduzeća okružnog značaja; razrezivanje određenih oblika poreza, kao i nadzor nad njihovim prikupljanjem; nadzor nad radom kreditnih ustanova); u oblasti radnih odnosa (provedba inspekcije rada i kontrola nad ustanovama socijalnog osiguranja; poduzimanje mjera za osposobljavanje kvalificirane radne snage; posredovanje u značajnijim radnim sporovima); u oblasti prosvjete (nadzor nad osnovnim i srednjim te privatnim školama; osnivanje internata i financiranje srednjih škola; osnivanje i upravljanje okružnim kazalištima, te pomaganje ostalih prosvjetnih i kulturnih ustanova); u oblasti narodnog zdravlja i socijalne skrbi (osnivanje okružnih zdravstvenih ustanova te kontrola nad kotarskim i gradskim zdravstvenim ustanovama; suzbijanje zaraznih bolesti; davanje dozvola za rad liječnika i ljekarnika; donošenje provedbenih propisa o organizaciji zdravstvene službe, te zbrinjavanju žrtava rata i fašističkog terora); u ostalim oblastima (staranje o pravilnom organiziranju svih organa državne uprave, ustanova i poduzeća u okrugu; rješavanje službeničkih odnosa službenika okružnog odbora i svih okružnih ustanova; izbor i razrješavanje sudaca i sudaca–porotnika okružnog suda; provođenje izbora u okrugu i nadzor nad izborima za niže narodne odbore; donošenje provedbenih propisa o kretanju i dozvolama boravka).

POVIJEST FONDA

Okružni narodni odbor prestao je s radom 30. travnja 1946., pa je Odlukom Vlade Federalne Demokratske Hrvatske svoj arhiv trebao predati Kotarskom narodnom odboru Zadar kao pravnom sljedniku. Kotarski narodni odbor nakon ukinuća 1962. godine arhivsko gradivo predaje Skupštini općine Zadar, koja ga je 15. listopada 1965. predala tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru. Gradivo je predano fragmentarno i nesređeno. Ukupno je predano Arhivu 30 knjiga i 68 svežnjeva. Nedostaje veliki dio urudžbenih zapisnika i drugih pomoćnih uredskih knjiga. Dio gradiva je bio predan Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta u Zagrebu. Taj dio se danas nalazi u Hrvatskom državnom arhivu. Fond je sređen 1987. i izrađen je sumarni inventar.

SADRŽAJ

Funkcije koje je imao Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar i kasnije Okružni narodni odbor Zadar upućuju na sadržaj gradiva. Gradivo ovoga fonda je izuzetno vrijedan izvor za proučavanje prilika u sjevernoj Dalmaciji u razdoblju od kapitulacije Italije do sredine 1946. godine. U skupini knjiga nalaze se popisi zaposlenika, umrlih, popisi lijekova, radnji, zaraznih bolesti, primici i izdaci. Ovdje iznosimo sadržajne natuknice o gradivu pojedinih odjela.

U odjelu Tajništva sačuvane su upute i okružnice; izvještaji o takmičenjima, izborima, polaganjima zakletve, primopredajni zapisnici odjela, isplate. Personalni odsjek sadrži povjerljive spise, popise rukovodilaca i stručnjaka, osobne podatke članova okružnog, kotarskih i gradskih NOO–a, zaposlene u tvornicama i ustanovama, prijave za dječji dodatak; razne statističke podatke za kotar Preko i Okrug Zadar. U Odjelu financija sačuvani su podaci o tvornici duhana, platne liste i prijedlozi budžeta. U Odjelu prosvjete su platne liste, izvještaji, statistički podaci o osnovnim školama i popisi učitelja. U Odjelu zdravstva i prometnom odjelu sačuvani su opći spisi o djelovanju ta dva odjela s financijskim zapisima. Odjel poljoprivrede i šumarstva sadrži opće spise, blagajničke dokumente i Gospodarski odjel NO kotara Preko. U Građevinskom odjelu uz opće odjelne spise sačuvani su zapisi o izgradnji cesta i mostova, o uljarskoj zadruzi Mali Iž, izvještaji katastarskih uprava. Iz Socijalnog odjela sačuvani su zapisi o izdavanju hrane, dječjim i staračkim domovima, zapisi o ličkom zbijegu i pomoć pružena kotarevima Zadar, Benkovac, Biograd, Preko, Obrovac i Grad Zadar. U Odjelu trgovine i opskrbe nalaze se podaci o sajmovima, zadrugama, o tvornicama „Zarauschek“, „Oknaprod“, „Braća Tolja“; trgovačkim radnjama, radionicama, zanatlijama, dozvolama i ovlaštenjima za kotareve Benkovac, Biograd i Zadar, o bonovima za podizanje hrane te spisi Odjela za obrt i industriju Gradskog NOO Zadar. Izvještaji tvornica i zapisnik odjela. U skupini „Razno“ nalaze se članci, okružnice, birački spiskovi za kotar Benkovac, Biograd, Obrovac, Grad Zadar.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik Okružnog Narodnooslobodilčkog odbora, (1944–1945), 1946., 3 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Odjela trgovine i opskrbe, 1945.–1946., 2. knj.

3. Urudžbeni zapisnik socijalnog odjela, 1945., 1 knj. (fragmentarno)

4. Urudžbeni zapisnik Odjela zdravstva, 2 knj.

5. Urudžbeni zapisnik Odjela građevinarstva, 1945.–1946., 2 knj.

6. Urudžbeni zapisnik Odjela narodnog gospodarstva, poljoprivrede i šumarstva, 1945., 1 knj.

7. Urudžbeni zapisnik industrije i obrta, 1945.–1946., 2. knj.

8. Urudžbeni zapisnik Odjela financija, 1946., 1 knj. (fragmentarno)

9. Kazalo 1945., 1 knj.

Predmetne knjige

Odjel Tajništvo – Statistika

1. Protokol izdatih osobnih karata, 1945., 1 knj.

2. Popis osoblja Okružnog i gradskog NOO–a Zadar, 1945.–1946., 1 knj.

3. Popis ljudi s brojevima registra, 1945., 1 knj.

4. Registar trgovačkih radnji, 1945., 1 knj.

5. Popis umrlih, 1945., 1 knj.

6. Popis stoke na području Okružnog NOO.a, 1945., 1 knj.

Odjel trgovine i opskrbe

7. Knjiga blagajne, 1945., 1 knj.

8. Knjiga raspodjele hrane, 1945., 1 knj.

9. Knjiga primitaka i izdataka, 1945.–1946., 1 knj.

10. Skladišna knjige, 1944.–1945., 1 knj.

11. Popis zaposlenih u tvornicama, 1945., 1 knj.

12. Pregled izdatih privremenih trgovačkih dozvola, 1944.–1945., 1 knj.

Zdravstveni odjel

13. Registar izdatih lijekova iz centralnog skladišta, 1944.–1945., 1 knj.

14. Knjiga zaraznih bolesti, 1944.–1946., 1 knj.

Odjel financija

15. Registar primljenih računa, 1945.–1946., 1 knj.

16. Registar izdatih računa, 1945.–1946., 1 knj.

Spisi, 1944.–1946., 79 kut.

1. Opći spisi središnje pisarnice, 1945.–1946., kut. 1–37.

2. Tajništvo, 1944.–1945., kut. 38–39.

3. Personalni odsjek, 1945.–1946.,. kut. 40–44

4. Odjel financija, 1945.–1946., kut. 45.

5. Odjel prosvjete, 1945.–1946., kut. 46–50.

6. Odjel zdravstva, 1944.–1946., kut. 51.

7. Prometni odjel 1944.–1946., kut. 52.

8. Odjel poljoprivrede i šumarstva, 1944.–1946., kut. 53–57.

9. Građevinski odjel, 1944.–1946., kut. 58–59.

10. Socijalni odjel, 1945., kut. 60–64.

11. Odjel trgovine i opskrbe, Odjel industrije i obrta, 1944.–1946., kut. 65–75.

12. Razno: Članci, Okružnice, Birački spiskovi za kotar Benkovac, Biograd, Obrovac,

Grad Zadar, 1945.–1947., kut. 76–79.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–389: Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar 1943./1945.

HR–HDA–1486: Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar 1943./1945.

HR–HDA–207: ZAVNOH 1943./1945.

HR–HDA–279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–289: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Narodne Republike Hrvatske 1945.– 1953.

HR–HDA–291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–299: Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–313: Zemaljska uprava narodnih dobara Narodne Republike Hrvatske 1945.–1954.

HR–HDA–626: Državno opskrbno poduzeće Hrvatske 1945.–1946. (1948.)

BIBLIOGRAFIJA

Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009. *** Maroja, Marijan. Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar (1943.– 1946.): sumarni inventar (rukopis). *** Maštrović–Nino, Ante. O razvoju revolucionarnog radničkog pokreta i NOB u gradu i okrugu Zadar, Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 323–369. *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.