[0123] Općina Silba (1918. – 1941.)

Signatura: HR–DAZD–123

Klasifikacija: A.3.1.6.

Naziv fonda: Općina Silba

Vrijeme nastanka gradiva: [1902–1917.] 1918./1941.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Općina Silba

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Općina Silba osnovana je 31. listopada 1811. godine i pripadala je kotaru (canton) Sutomišćici, a okrugu (district) Zadar. Obuhvaćala je naselje Molat, Brgulje, Zapuntel, Ist i Premudu.

U vrijeme austrijske uprava godine 1822. donesen je Pravilnik o uređenju općina u Dalmaciji te je izvršena njihova teritorijalna podjela. Po tom pravilniku na čelu općine su predsjednik (sindico) i potpredsjednik (vice–sindico). U ovom razdoblju općine nisu imale nikakvu autonomiju. Novi Zakon o općinama donesen je 30. srpnja 1864. i na temelju njega doneseni su svi kasniji općinski i izborni pravilnici. Tim Zakonom sve općine postale su autonomne upravne jedinice, koje imaju općinsko vijeće i općinsku upravu. Općinska uprava bira se svake treće godine, a od 1897. svake šeste godine. Takvo je stanje sve do raspada Austro–Ugarske Monarhije 1918. godine.

Talijanska okupacija Silbe trajala je od 1918. pa do 24. travnja 1921. godine. Potkraj 1923. godine izvršena je podjela nekadašnje austrijske pokrajine Dalmacije. Prema toj podjeli općina Silba pripala je Splitskoj oblasti i kotarskoj ispostavi Rab. Općina Silba obuhvaćala je sljedeća naselja: Brgulje, Gruice, Ist, Molat, Olib, Premudu, Silbu, Škardu i Zapuntel. Površinom je obuhvaćala 9124 ha i imala 3707 žitelja. Od 1941. do 1943. godine općina Silba je ponovno pod talijanskom vlašću.

U nadležnost općine spadali su sljedeći poslovi: upravljanje općinskom imovinom, briga o sigurnosti imovine, briga o narodnom zdravlju, moralu i sigurnosti, opskrba sirotinje, izgradnja i održavanje općinskih cesta, putova, vodovoda, mostova, podizanje i uzdržavanje osnovnih škola, nadzor nad radnicima i služinčadi. Općinska uprava je sastavljala izborne liste, sudjelovala je kod regrutacije, naplaćivala policijske globe, oglašavala zakone i drugo. Spisi su se upisivali kronološki u urudžbeni zapisnik, koji je imao slijedeće rubrike: redni broj, nadnevak primitka dopisa, ime osobe ili nadleštva pošiljatelja, broj i nadnevak nastanka dopisa, sadržaj, veza s ranijim spisima, nadnevak i sadržaj rješenja, kasnija veza, primjedba.

POVIJEST FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno. Gotovo polovica gradiva nastala je nakon 1945. i pripada arhivskim fondovima „Narodni odbor općine Silba“ i „Mjesni narodni odbor Silba“, kojima je to gradivo pridruženo. Manja Količina gradiva (1 svežnjić) odnosi se na razdoblje od 1898. do 1916. godine i čini predspise ovoga fonda. Gradivo fonda sređeno je kronološki. Dio spisa (posebno onih iz 1930. godine) je oštećen. Podatak o akviziciji nije pronađen.

SADRŽAJ

Fragmentarno su sačuvani urudžbeni zapisnici za 1934. godinu (od br. 1021 do 2010) i za 1934. godinu (od br. 1573 do 2505).

Sačuvano arhivsko gradivo je dobar izvor za proučavanje „svakodnevnog“ života u općini Silba u Kraljevini Jugoslaviji. Iz spisa se dade utvrditi iseljavanje stanovništva s otoka, što je vlast pokušavala spriječiti. Sačuvani su popisi stanovništva i njihove imovine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik, 1934., 1937.

Spisi

1. Predspisi 1881.–1918. Fragmentarno sačuvano.

Dnevnik blagajne 1899.; Vlasnici objekata u općini 1911.; Nabava sata za zvonik u Silbi 1910.; Popis vlasnika kuća u mjestu Molat; Popis pomoraca u mjestu Zapuntel, kut. 1.

2. Spisi 1919.–1941. Ribarska zadruga Premuda 1920.; Korespondencija glavara sela Molat s općinom Silba 1923.; Izdavanje dozvole za putovanje 1924.; potraživanja naših mornara od talijanske mornarske zadruge „Garibaldi“ 1924.; Izdavanje dozvole za putovanje 1924.; Iseljavanje, popis đaka općine Silba 1925.; Završni račun 1927.; Opći Dnevnik blagajne općine Silba za 1930.; Popis obrtnika općine Silba 1934.; Proračn prihoda i rashoda za godinu 1935./36.; Konačni račun „Zajednice“ za godinu 1936./37. općine Silba; Popis obrtnika i zanatlija u općini Silba 1937.; Popis obveznika – pripadnika drugih općina nastanjenih u općini Silba i podaci o onima koji su podnijeli molbu za potporu – bez broja; Pravilnik o sanaciji sela 1940.; Glasački popis kandidatske liste Bunjačić Jerka, koji su glasali 19. svibnja, upisano je 215 glasača; Popis vlasnika kuća u mjestu Ist 1940.; Legitimacija željezničkih invalida i drugih žrtava rata – proglas Direkcije državnih željeznica; Povlastice u vožnji ratnih invalida 1941., kut. 2–3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski, talijanski; latinica, ćirilica.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–115: Općina Zadar 1864.–1918., str. 428

BIBLIOGRAFIJA

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, Beograd (1919.–1943.). *** Upravno, sudsko i crkveno razdjeljenje i imenik prebivališta Primorske Banovine po stanju od 1. maja 1938./ priredio statistički ured u Zagrebu. Zagreb: Kraljevska banska uprava Primorske banovine., 1938.; Novo doba, Split (1918.–1941.)