[0121] Općina Zadar (1918. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–121

Klasifikacija: A.3.2.5.

Naslov: Općina Zadar

Raspon godina: 1 1921.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 248 knj., 1126 svež.; 170,20 d/ m

Stvaratelj: Općina Zadar (Comune di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rapalskim ugovorom koji su Kraljevina Italija i Kraljevina SHS sklopile 12. studenoga 1920. godine, a potvrdila Italija Zakonom od 19. prosinca iste godine, u čl. 2 „Zadar i niže opisani teritorij priznaju su za sastavni dio Kraljevine Italije. Teritorij Zadra pod talijanskim suverenitetem obuhvaća grad i poreznu općinu Zadar te (djelomično) i porezne općine Arbanasi, Bokanjac, Crno i Diklo“. U istom članku se utvrđuje da će „zasebna komvencija utvrditi sve što se odnosi na izvršenje ovoga člana u pogledu općine teritorija koji je do sada bio sastavni dio te iste općine, kotara i Pokrajine a koji će pripasti Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, podrazumijevajući tu i pravičnu podjelu pokrajinskih i općinskih dobara i odnosnih arhiva“. Pripojenje Italiji proglašeno je 5. siječnja 1921. godine. Italija je pokušala proširiti zakone o pravosuđu i na područje anektiranih krajeva donoseći 13. ožujka 1921. odredbe o vojnom pravosuđu, a naknadno 23. lipnja 1921. i Kazneni zakonik kao i Kazneni postupovnik. U Zadru je djelovao Zemaljski sud u čiju je nadležnost spadao i kotarski sud u Lastovu na čijem čelu je bio državni prokurator, proglašen Kraljevskim dekretom–zakonom od 31. kolovoza 1921.

U to vrijeme za Zadar i dio Dalmacije Kraljevina Italija je Dekretom od 13. ožujka 1921. priznala „specijalni“ položaj tako da se „područja Dalmacije dodijeljena Italiji smatraju vancarinskim“.

Kraljevskim dekretom od 21. kolovoza 1921. utvrđuje se administrativni sustav novih provincija. Članom 1 potvrđuje se da građanski povjerenik u Zadru nastavi obavljati funkcije, ali Vlada može u nekim poslovima delegirati pokrajinske političke vlasti službeniku koji neće biti nižeg stupnja od viceprefekta. On će se nazivati građanskim potpovjerenikom (vicecommisario civile). U čl. 2 predviđena je mogućnost da se izvanrednom Pokrajinskom odboru (Giunta Provincale) povjere funkcije pokrajinskih odbora. Općinski izbori moraju se održati unutar četiri mjeseca od objave ovog Dekreta (čl. 4). Nije poznato jesu li imenovani povjerenici prefekta (Commisssari Prefettizi), očito zbog teške situacije koja je nastala nakon Rapalskog ugovora u samom gradu. U lipnju 1921. prosindik Zadra je Ascanio Persicalli, Zadranin, sudski savjetnik u mirovini. Početkom siječnja 1922. ta je dužnost povjerena Luigiju Ziliotto, koji je odstupio 19. ožujka iste godine. Persicalli je u veljači 1922. ponovo prosindik (prosindaco) i tu dužnost obavlja i u lipnju 1922. godine. Kako je 17. listopada 1922. ukinuto Građansko povjerenstvo i osnovana Prefektura, prefektorski povjerenik postaje sindik Rodolfo Battara. Konačno je Dekretom br. 54 od 18. siječnja 1923. uspostavljena Provincija Zadar s glavnim gradom Zadrom, koja obuhvaća samo dvije općine – Zadar i Lastovo.

Između 1922. i 1925. postupno se uspostavljaju općinske službe i pritom primjenjuju talijanski zakoni. Dana 1. siječnja 1922. uspostavljen je Općinski ured novačenja, istodobno se uređuju i stavljaju u funkciju anagrafi te popisi pučanstva. Početkom 1924. stupaju na snagu zakoni o građanskom stanju (Stato civile). Još 1925. godine uz Vijeće imenuje se izvanredni povjerenik, a 1926. na čelu općine je načelnik (Podestà). Postupno se podiže i gospodarstvo (Tvornica duhana, uzgoj višnje maraske, uređenje putova), a općinska uprava širi uspostavom pojedinih ureda: Tehnički ured, Gradsko redarstvo, Zdravstveni ured, Ured za novačenje, Ekonomat, Porezni ured.

POVIJEST FONDA

Gradivo Općine Zadar (Comune di Zara) u vrijeme talijanske uprave u Dalmaciji nije arhivistički obrađeno, osim dijela upravnih spisa (Administrativi atti) koji su popisani i inventarizirani unutar projekta koji je vodio „Coordinamento Adriatico“ što ga je financiralo Ministarsvo vanjskih poslova i Ministarstvo za kulturna dobra i kulturne djelatnosti Republike Italije temeljem zakona br. 72 iz 2001. godine. Spisi su primljeni u Državni arhiv u Zadru 1953. u drvenim kutijama, kronološki sređeni, ali ne prema izvornom poretku, sukladno razredbenom nacrtu. Najbolje je sačuvana dokumentacija upravnih spisa s izvornim pomoćnim knjigama (urudžbenim zapisnicima i kazalima). Ostale serije sačuvane su tek djelomično i u nesređenome su stanju. Gradivo za 1942. je gotovo u cijelosti uništeno.

Upravni spisi su popisani u tri razine: Categoria–Classe–Fascicolo. Spisi su označeni brojevima od 1 do 1791. Drugi broj odijeljen kosom crticom (/) označava broj svežnja u kojem se gradivo trenutno nalazi. U daljem sređivanju potrebno je takav virtualni poredak i tehnički pretvoriti u stvarni poredak.

Gradivo koje je inventarizirano sadrži spise Segretaria e affari generali. Prema razredbenom nacrtu postoje dvije serije prema različitim razredbenim sustavima: Atti amministrativi 1921.– 1926. i Atti amministrativi od 1927. do 1944. godine.

Dvije serije spisa Općine Zadar izdvojene su i obrađene posebno. To su: HR–DAZD–582: Općina Zadar. Ured za pomoć obiteljima unovačenih vojnika i HR DAZD–622: Tehnički ured općine Zadar.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici (Registri di protocollo), 1921.–1943, 70 knj.

2. Urudžbeni zapisnici i spisi mobilizacije (Registri e atti di leva), 1920.–1943., 20 knj.

3. Kazala urudžbenih zapisnika (Indici d’archivio), 1921.–1943., 16 knj.

Predmetne knjige

1. Odluke Općinskog vijeća i Općinskog odbora (Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale), 1923.–1926., 6 knj.

2. Odluke gradonačelnika i prilozi odlukama (Deliberazioni del Podestà e Allegati alle deliberazioni), 1927.–1943., 25 knj.

3. Kazala i naslovi odluka načelnika (Indici e rubriche delle deliberazioni del Podestà), 1924.–1943., 28 knj.

4. Upisnici računovodstva (Registri di contabilità), 1921.–1943., 79 knj.

5. Različiti urudžbeni zapisnici; Općinskog ekonomata, Općih poslova (Protocolli uffici comunali diversi: dell’Economato comunale, degli Affari generali), 1935.–1944., 15 knj.

6. Vojne pomoći (Sussidi militari), 1940.–1943., 19 knj.

7. Upisnici mobilizacije (Registri di leva), 1940., 19 knj.

8. Upisnici bolničkih troškova (Registri delle spedilità), 1923.–1940., 4 knj.

9. Upisnici pokopa (Registri delle tumulazioni), 1906., 1923.–1944., 3 knj.

10. Popis registriranih dokumenata općinske registracije (Repertorii degli atti stipulati dall’Amministrazione comunale soggetti a registro), 1924.–1943., 3 knj.

11. Upisnik invalida (Registro degli invalidi), 1921.–1924., 1 knj.

12. Popis siromašnih (Elenco dei poveri del comune), 1921.–1924., 1 knj.

13. Opći spisi (Atti notori), 1932.–1937., 1 knj.

14. Kazne za poljske štete (Multe campestri), 1923.–1928., 1 knj.

15. Šumski prekršaji (Contravenzioni forestali), 1929.–1938., 1 knj.

16. Popis dokumenata objavljenih na sudskoj oglasnoj ploči (Atti pubblicati all’Albo pretorio), 1941., 1 knj.

17. Matični ured (Servizio anagrafo), 1930.–1944., 7 knj.

18. Inventari općinske imovine (Inventari dei beni comunali), 1935.–1939., 2 knj.

19. Izborne liste (Liste elettorali), 1935.–1942., 4 knj.

20. Ured za općinsko gospodarenje (Economato comunale), 1936. 1940.–1941., 3 knj.

21. Tehnički ured (Ufficio tecnico), 1941.–1942., 2 knj.

22. Stalne političke izborne liste (Liste elettorali politiche permanenti), 1935.–1942., 4 knj.

Spisi

1. Spisi gradonačelnikova kabineta (Atti del Gabinetto del Podestà), 1926.–1943., 18 svež.

2. Trgovina (Commercio), 1920.–1930., 4 svež.

Opći spisi – Atti amministrativi 1921.–1944., 693 svežnja

1. Atti aministrativi 1921.–1926., br. 1–184

G.D. Opći spisi upravitelja (Generali Direttore), 1921.–1925.

Gab. Ured upravitelja (Gabinetto), 1926.

Seg. Tajništvo, prije Opći spisi upravitelja (Segretaria – già Generali Direttore), 1925.–1926.

G.S. Službenici (Generali Segretario), 1921.–1923.

Cv. Pozivi seljacima (Convocati villici), 1921.–1922.

Ec. Gospodarski ured (Economati), 1921.–1922., 1926.

Ps. Službenici (Personale), 1921.–1922., 1925.–1926.

Psc Službenici sela (Personale campagne), 1921.–1924.

Su. Subvencije (Sussidi), 1921.–1923., 1925.–1926.

Sf. Potrošene subvencije (Sussidi sfollati), 1921.–1922.

Po. Redarstvo (Polizia), 1923.–1924., 1926.

C.p.o. Redarstveni prekršaji (Contravvenzioni di polizia), 1921.–1922., 1924., 1926.

Cf. Šumski prekršaji (Contravvenzioni forestali), 1923., 1926.

Med. Liječnička služba (Servizio medico), 1921.–1925.

Vet. Veterinarska služba (Servizio veterinario), 1921.–1926.

An. Ured za opskrbu. Opskrba (Ufficio annonario. Annona), 1921.–1926.

To. Grobnice (Tombe), 1921.–1922., 1824.–1925.

Rag. Računovodstvo (Ragioneria), 1926.

G.c. Opći knjigovodstveni spisi (Generali contabilità), 1921., 1923.–1925.

C.c. Općinsko knjigovodstvo (Contabilità comunale), 1921.–1922.

Im. Porezi (Imposte), 1926.

Inv. Inventari (Inventari), 1921.

El. Izbori (Elezioni–Elettorale), 1921.1924.1926.

Mil. Vojska (Militare), 1921.–1926.

Gi. Opći spisi inženjera (Generali ingegnere), 1921.–1923., 1926.

Ing. Građevinski odjel (Sezione Edile), 1921., 1926.

Pf. Građevinske dozvole (Permessi fabbriche), 1922.

Lf. Radovi na odvodima (Lavori fognature), 1921.–1923.

Lstr. Radovi na cestama (Lavori strade), 1921.

Lsc. Radovi na školskim zgradama (Lavori scuole), 1921.

La. Radovi na vodovodu (Lavori acque), 1921.

L. Općinski radovi (Lavori comunali), 1921.

Lsv. Subvencionirani radovi (Lavori sovvenziati), 1921.

Ind. Industrija (Industriali), 1921.–1923., 1925.–1926.

Sc. Matični ured (Stato civile), 1924., 1926.

Pt. Pripadnost (Pertinenza), 1921.–1926.

Po. Stanovništvo (Popolazione), 1921., 1923., 1925.

A. Stanovništvo (Anagrafe), 1922.–1926.

Gca. Opći spisi ureda (Generali Cancelleria), 1921. – 1925.

Canc. Ured (Cancelleria), 1921–1924., 1926.

Inf. Obavijesti (Informazioni), 1921.–1923.

Dv. Dvoržak, općinski arhivist (Dvorzak, archivista del Comune), 1923.

U. Uzurpaciji (Usurpi), 1921.–1923.

Of. Zauzetost tla (Occupazione suolo), 1921.–1922.

Općinski porezni ured (Esattoria comunale), 1926.

Presude (Sentenze), 1926.

E. Ukazi (Editti), 1926.

2. Opći spisi (Atti amministrativi), 1927.–1944., br. 185–1791.

Gradivo je odlagano prema razredbenom sustavu što ga je još 1897. donijelo Ministarstvo unutarnjih poslova (Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell’archivio per gli uffici comunati). To uputstvo sadrži i razredbeni nacrt (Titolario): kategorije, klase, predmetne svežnjeve. Nacrt ima 15 kategorija koje odgovaraju glavnim područjima općinske uprave. Klase označuju pojedine skupine poslova unutar iste kategorije, a predmetni svežnjevi (fascicoli) pojedine predmete unutar klasa. Kategorije i klase su bile nepromjenjive, dok su se predmetni svežnjevi (fascicoli) mogli mijenjati prema poslovima o kojima se raspravlja u pojedinoj godini. Taj se sustav primjenjuje od 1927. i nije se mijenjao do 1941. godine. Gradivo za 1942.–1944. sačuvano je vrlo fragmentarno.

Donosimo glavne kategorije i klase. Period odlaganja i združivanja spisa je jedna godina. Negdje uz kategoriju i klasu donosimo i godinu za koju je sačuvano gradivo. Kod konačnog sređivanja preporučljivo je udružiti sve predmete različitih godina u istu klasu.

I. UPRAVA (Amministrazione)

1. Komunalni ured (Ufficio comunale), 1931.–1937., 1940.–1944.

2. Protokol i arhiv (Protocollo e archivio), 1928., 1930.–1932., 1934.–1937., 1939.–1944.

3. Gospodarski ured (Economato), 1927.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

4. Izborne liste (Elezioni amministrative), 1930., 1932.–1935., 1937., 1939.–1940., 1943.– 1944.

5. Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, općinske komisije i savjetnici (Podestà, vicepodestà, consulta e commissioni comunali), 1928.–1937., 1939.–1944.

6. Osoblje (Personale), 1927.–1941., 1943.–1944.

7. Uredske prostorije (Locali per uffici), 1927.–1928., 1930.–1939., 1943.–1944.

8. Odluke gradonačelnika (Deliberazioni del Podestà), 1927.–1933., 1936.–1941., 1943.– 1944.

9. Sporovi, parnice i razmirice (Cause, liti e conflitti), 1928.–1932., 1935.–1938., 1940.–1941.

10. Rad upravnih službi (Andamento dei servizi amministrativi), 1930., 1932.–1935., 1937.–1938., 1940., 1941., 1943.–1944.

11. Istrage (Inchieste), 1930., 1940.

12. Različite ustanove kojima upravlja općina (Istituti diversi amministrati dal Comune), 1931.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

13. Općinske tvrtke (Aziende municipalizzate), 1927.–1935., 1940.–1941.

14. Lječilišta, smještaj i turizam (Stazioni di cura, soggiorno e turismo), 1928.–1931.

II. BLAGA DJELA I DOBROTVORNOST (Opere pie e beneficenza)

1. Zajednice (Congregazione di Carità, opere pie), 1927.–1941., 1943.–1944.

2. Bolnički troškovi, popis siromašnih (Spedalità, elenco dei poveri), 1927.–1941., 1943.–1944.

3. Nahodi i siročad (Brefotrofi, orfanotrofi, esposti), 1927.–1936., 1938.–1941., 1943.–1944.

4. Subvencije (Sussidi), 1927.–1934., 1938.–1941., 1943.–1944.

5. Lutrije, tombole i dobrotvorni sajmovi (Lotterie, tombole, fiere di beneficenza), 1927., 1929.–1930., 1932.–1935., 1937., 1939.–1941.

6. Službe hitne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda (Servizi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità), 1932.–1934., 1937., 1939., 1941.

III. GRADSKA I SEOSKA POLICIJA (Polizia urbana e rurale)

1. Sanitarni ured, osoblje (Guardie municipali e campestri, spazzini, facchini, personale auto garage), 1927.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

2. Služba i pravilnici (Servizio e regolamenti), 1927.–1931., 1933.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

IV. SANITET I HIGIJENA

1. Sanitarni ured, osoblje (Ufficio sanitario, personale), 1927.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

2. Sanitarna služba (Servizio sanitario, farmacie, ambulatori), 1927.–1941., 1943.–1944.

3. Epidemije, zarazne bolesti, stočne bolesti, cijepljenja (Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, disinfezioni, vaccinazioni), 1927.–1931., 1933.–1936., 1939.–1941., 1943.–1944.

4. Pomorski sanitet, karantene (Sanità marittima, lazzaretti), 1929.–1931., 1933.–1936., 1939.– 1940., 1943.–1944.

5. Javna higijena, pravilnici, klaonice (Igiene pubblica, regolamenti, macello), 1927.–1931., 1933.–1936., 1939.–1941., 1943.–1944.

6. Pogrebna policija, groblja (Polizia mortuaria, cimiteri), 1927.–1931., 1933.–1936., 1938.– 1941., 1943.–1944.

V. FINANCIJE (Finanze)

1. Općinska imovina (Proprietà comunali, debiti e crediti, contratti), 1927.–1936., 1938.–1941., 1943.–1944.

2. Proračuni, završni računi, posebno računovodstvo, blagajničke potvrde (Bilanci, conti consuntivi, cocntabilità speciali, verifiche di cassa), 1927.–1930., 1932.–1938.–1944.

3. Porezi i pristojbe, pravilnici stope (Imposte e tasse, regolamenti, tariffe), 1927.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

4. Trošarine (Dazio consumo), 1927.–1941., 1943.–1944.

5. Zemljišnik (Catasto), 1929.–1941., 1943.–1944.

6. Ured za registar (Ufficio del Registro), 1929.–1936., 1938.–1940., 1943.–1944.

7. Hipoteke i krediti (Mutui e prestiti), 1927., 1929.–1941., 1943.–1944.

8. Nasljedstva i darovanja (Lasciti e donazioni), 1929., 1932.–1941., 1943.–1944.

9. Prikupljanje poreza i riznica (Servizio di esattorie e tesoreria), 1927., 1929.–1941., 1943.– 1944.

VI. VLADA (Governo)

1. Zakoni i uredbe, pravna priopćenja, okružnice (Leggi e decreti, fogli annunzi legali, circolari), 1927.–1941., 1943.–1944.

2. Izbori (Elezioni politiche), 1927.–1936., 1938.–1941., 1943.–1944.

3. Državni praznici, komemoracije (Feste nazionali, commemorazione), 1928.–1936., 1938.– 1941., 1943.–1944.

4. Djela od javnog značaja (Azioni al valore civile), 1927.–1935., 1937.–1941., 1943.–1944.

5. Državne koncesije (Concessioni governative), 1929.–1941., 1943.–1944.

6. Fašistička stranka i njene organizacije (Partito Nazionale Fascista e sue organizzazioni), 1932.–1936., 1938.–1941., 1943.–1944.

VII. POMILOVANJA, PRAVDA I BOGOŠTOVLJE (Grazia, giustizia e culto)

1. Sudski uredi (Uffici giudiziari), 1927.–1936., 1938.–1941., 1943.–1944.

2. Porotnici (Giurati), 1928.–1930., 1932.–1933., 1936., 1938.–1940., 1943.–1944.

3. Kotarski zatvor (Carcere mandamentale), 1927.–1936., 1938.–1941.

4. Ured mirovnog sudca (Ufficio giudice conciliatore), 1929., 1931.–1936., 1938.–1941., 1943.–1944.

5. Bilježnički arhiv, bilježnici (Archivio notarile, notai), 1936.

6. Bogoštovlje (Culto), 1928., 1932.–1936., 1938.–1941.

VIII. NOVAČENJE I POSTROJBE (Leva e truppe)

1. Novačenje kopnene vojske i mornarice (Leva di terra e di mare), 1928.–1936., 1938.–1941., 1943.–1944.

2. Vojne službe (Servizi militari), 1928.–1935., 1937.–1941., 1943.–1944.

3. Streljane (Tiro a segno), 1928.–1941., 1943.–1944.

4. Vojarne i vojni smještaj (Caserme e alloggi militari), 1928.–1930., 1932., 1935., 1937.–1941.

5. Bivši borci, državne mirovine (Ex–combattenti, pensioni dello Stato), 1934.–1941., 1943.–1944.

IX. NASTAVA (Istruzione pubblica)

1. Školska tijela, nastava, nastavnici (Autorità scolastiche, istruzione, insegnanti), 1927.–1941., 1943.–1944.

2. Jaslice, vrtići, pučke škole, mirovinski fondovi (Asili infantili, scuole, monte pensioni), 1927.–1941., 1943.–1944.

3. Općinski nastavnici (Educatori comunali), 1928.–1931., 1940.

4. Gimnazije – liceji, internati (Ginnasio–liceo, convitti), 1927.–1941.

5. Učiteljska škola (Istituto magistrale), 1928.–1936., 1938.–1940., 1943.–1944.

6. Trgovačka škola, industrijska škola (Scuola commerciale, scuola industriale), 1927., 1929.–1930., 1932.–1936., 1938.–1941.

7. Sveučillište (Università), 1928.–1929., 1932.–1934., 1936., 1940.

8. Znanstvene ustanove, biblioteke, knjižnice, muzeji (Istituti scientifici, bibliotecche, musei), 1928.–1936., 1938.–1941.

9. Stipendije (Borse di studio)

X. JAVNI RADOVI, POŠTE, TELEGRAFI I TELEFONI (Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni)

1. Ceste i trgovi, gradnja i održavanje (Strade e piazze, costruzione e manutenzione), 1927.– 1941., 1943.–1944.

2. Mostovi, gradnja i održavanje (Ponti, costàuzione e manutenzione), 1927.–1930., 1932.–1936., 1943.–1944.

3. Javna rasvjeta (Illuminazione pubblica), 1928.–1936., 1938.–1939., 1941., 1943.–1944.

4. Vode i fontane, kanalizacija (Acque e fontane pubbliche, fognature), 1927.–1931., 1933.–1941., 1943.–1944.

5. Cestovne i vodovodne zadruge (Consorzi stradali ed idraulici), 1933., 1939.–1941., 1943.–1944.

6. Eksproprijacije u slučaju javnih potreba (Espropriazioni per causa di pubblica utilità), 1929.–1930., 1932.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

7. Pošte, telefon, telegraf (Poste, telefoni e telegrafi), 1927.–1930., 1932.–1936., 1939.–1941., 1943.–1944.

8. Željeznice, službe za pomorski promet, zrakoplovne i automobilističke službe (Ferrovie, servizi di navigazione marittima, servizi pubblici automobilistici e aerei), 1927., 1929., 1931.–1937., 1939.–1941.

9. Građevinski pravilnik, parkovi i vrtovi (Regolamento edilizio, parchi e giardini), 1927.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

10. Zgrade, gradnja i održavanje (Edilizia, costruzione e manutenzione edifici), 1927.–1937., 1939.–1941.

11. Luke i pristaništa (Porti e banchine, manutenzioni), 1927.–1938., 1931.–1937., 1939.–1940., 1943.–1944.

12. Gradnja zgrada „popolare“ (Costruzione case popolari), 1927.

13. Luke (Porti), 1927.

XI. AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

1. Poljoprivreda, lov, ribolov, bolesti bilja (Agricolture, caccia, pesca, malattie delle piante), 1927., 1929.–1931., 1936.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

2. Industrija, obrti (Industria, piccola industàia), 1927.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

3. Trgovina (Commercio), 1927.–1941., 1943.–1944.

4. Sajmovi i trgovišta, tržnice, izložbe (Fiere e mercati, esposizioni), 1928.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

5. Mjere i utezi (Pesi e misure), 1927.–1930., 1932.–1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

XII. GRAĐANSKO STANJE, MATICE, POPISI STANOVNIŠTVA, STATISTIKA

(Stato civile, anagrafe, censimento, statistica)

1. Građansko stanje (Stato Civile), 1927.–1941., 1943.–1944.

2. Matice (Anagrafe), 1927.–1935., 1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

3. Statistika (Statistiche), 1927.–1935., 1937., 1939.–1941., 1943.–1944.

4. Evakuacija (Sfollamento), 1943.–1944.

XIII. STRANCI (Esteri)

1. Veze s inozemstvom (Communicazioni con l’Estero), 1928.–1930., 1932.–1933., 1935., 1937.–1941.

2. Iseljenici (Emigrati), 1928.–1934., 1943.–1944.

3. Useljenja (Immigrazioni), 1927., 1929.–1933.

XIV. RAZNO (Oggetti diversi)

1. Razni predmeti (Oggetti diversi), 1927.–1941.

XV. JAVNA SIGURNOST (Sigurezza pubblica)

1. Javno zdravlje (Pubblica incolumità), 1927.–1928., 1931.–1935., 1937.–1942., 1943.–1944.

2. Eksplozivne tvari i prahovi (Polveri e materie esplodenti), 1928.–1931., 1935., 1938.–1941., 1943.–1944.

3. Kazališta i javna događanja (Teatri e trattenimenti pubblici), 1927.–1935., 1938.–1941.

4. Javno djelovanje (Esercizi pubblici), 1927.–1935., 1938.–1939., 1941.

5. Štrajkovi i neredi (Scioperi e disordini), 1927., 1929.–1930., 1935., 1941., 1943.–1944.

6. Služba javne sigurnosti (Servizio di pubblica sicurezza), 1928.–1935., 1938., 1939.–1940.

7. Skupine opasne za društvo (Classi pericolose per la società), 1928.–1931., 1933.–1935., 1938.–1940.

8. Neobični događaji i različiti poslovi vezani za javnu sigurnost (Avvenimenti straordinari ed affari vari interessanti la pubblica sicurezza), 1928.–1930., 1932.–1935., 1939.

9. Agenti javne sigurnosti, vojarne (Agenti di forza pubblica, casermaggio), 1927., 1929., 1934.– 1935., 1938.–1939., 1941.

10. Utočište za umobolne (Ricovero mentecatti), 1928.–1935., 1938.–1941., 1943.–1944.

11. Požari i vatrogasci (Incendi e pompieri), 1927.–1935., 1938.–1941.

12. Osobne iskaznice (Carte d’identita), 1932.–1935., 1938., 1940.–1941.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–122: Samostalni tehnički ured Zadarske prefekture.

HR–DAZD–117: Namjesništvo za Dalmaciju (Governatorato della Dalmazia e delle isole Dalmate o Corzolane Zadar)

HR–DAZD–118: Građansko povjerenstvo u Zadru (Commissariato civile di Zara e della Dalmazia occupata Zadar)

Italija: Archivio centrale dello Stato, Roma

BIBLIOGRAFIJA

Gazzetta ufficiale; Regio Decreto (R D). *** Artić, Ante. Prilike u Zadru od 1918. do 1941., Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: 301–322. *** Anche le carte parlano italiano: fonti giuridiche, sensimento e inventariazione della documentazione veneta e italiana presso l’Archivio di Stato di Zara (1921.–1944.)/ a cura Guglielmo Cevolin. Vol. 1. Bologna, 2009. *** Coen, Gastone. Zara tra le due guerre. Roma, 2003. *** Vodnik po arhivskem gradivu za zgodovino Slovencevn in drugih narodov nekdanje Jugoslavije v Centralnom državnom arhivu v Rimu: 1918–1947. / urednik France M. Dolinar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1992. *** Ivoš E. Dva priloga o Zadru u doba talijanske okupacije, Zadarska revija 5–6(1984). *** Jurić, Boris. O nekim aspektima ekonomskog položaja Zadra u međuratnom razdoblju (1918.–1941.), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 26(1987). *** Marjanović, Milan. Diplomatska borba za Zadar, Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 271–300. *** Peričić, Šime. Prilog poznavanju talijanske okupacije Dalmacije od 1918. do 1923., Radovi instituta JAZU u Zadru, 20 (1973): str. 7–46. *** Živojinović, Dragan R. Italija u Dalmaciji 1918.–1920., Zadarska revija, 1–2 (1974).

  1. –1920.