[0118] Građansko povjerenstvo za Zadar i okupiranu Dalmaciju (1918. – 1921.)

Signatura: HR–DAZD–118

Klasifikacija: A.3.2.2.

Naziv fonda: Građansko povjerenstvo za Zadar i okupiranu Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1918.–1921.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 22 knj., 89 kut.; 10,0 d/m

Stvaratelj: Građansko povjerenstvo za Zadar i okupiranu Dalmaciju (Commisariato civile di Zara e della Dalmazia occupata dal R.Esercito)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon Mirovnog ugovora od 3. studenoga 1918. na okupiranom području Dalmacije osnivana su privremena građanska povjerenstva u Zadru, Šibeniku, Korčuli, Lastovu, Kninu i Benkovcu. Takvo je stanje bilo sve do 4. srpnja 1919. godine kada se uvodi „Centralni ured za nove pokrajine“ i na čelo ureda imenuje prefekt Kraljevine Francesco Salato.

Nakon Rapalskog ugovora, sklopljenoga 12. studenoga 1920. Godine, Kraljevskim dekretom od 17. prosinca 1920. godine ukida se Namjesništvo za Dalmaciju i korčulanske otoke (Governatorato della Dalmazia e delle isole Dalmate e Corzolane) koje je djelovalo od 27. prosinca 1918. i osniva se Građansko povjerenstvo u Zadru (Commessarioto Civile di Zara e della Dalmazia occupata del R. Esercito). Funkcije koje je do tada imao namjesnik za Dalmaciju privremeno se dodjeljuju građanskom povjereniku sa sjedištem u Zadru koji se imenuje na prijedlog predsjedničkog Vijeća. Za područja Dalmacije koja su čl. 2 i 3 Rapalskog ugovora, sklopljenoga između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS, pripojena Kraljevini Italiji, građanski povjerenik u Zadru ima ovlasti koje su dodijeljene pokrajinskim političkim vlastima i ovlasti koje imaju namjesnici. On se treba brinuti za dobro obavljanje svih građanskih službi, kako namjesničkih tako i lokalnih i za održavanje javnog reda. Prema smjernicama središnje Vlade, građanski povjerenik na tom području poduzima izvršenje svih mjera koje predviđaju točke Rapalskoga ugovora, kada on stupi na snagu. Što se tiče područja dodijeljenoga Italiji, stupaju na snagu odredbe čl. 5 Kraljevskoga dekreta od 22. srpnja i čl. 1 od 14. kolovoza 1920. godine. Za područja Dalmacije koju je okupirala talijanska vojska, a nisu ustupljeni Kraljevini Italije, građanski povjerenik u Zadru obavlja nadzor koji predviđaju točke mirovnog ugovora od 3. studenoga 1918. i drugih propisa koji su na snazu u tim područjima, posebno se brinući za održavanje javnog reda.

Nakon odluka Rapalskog ugovora proglašena je 5. siječnja 1921. aneksija okupiranih područja. U kratkome razdoblju od ukinuća Namjesništva (17. prosinca 1920.) do 17. listopada, na čelu uprave je građanski povjerenik odnosno Građansko povjerenstvo. Služba građanskog povjerenika ukinuta je 17. listopada 1922. i osniva se Zadarska Provincija, koja će kao umjetna tvorevina egzistirati sve do sloma fašističke Italije 1943. godine. Građanska povjerenstva zamijenjena su prefekturama, a građanski povjerenici nazivani su potprefektima.

POVIJEST FONDA

Arhivski fond Civilnog komesarijata primljen je u Arhiv 6. prosinca 1938. godine. Gradivo je

predao arhivist u Prefekturi Andrea Pavich. Do preuzimanja gradivo se nalazilo u zgradi zadarske Prefekture. Popis predane građe sastavio je tadašnj direktor Arhiva Giuseppe Praga. Prilikom utvrđivanja stanja ustanovljeno je da se spisi nalaze u 70 kutija i da im pripadaju 23 protokola i knjige. U navedenim kutijama zatečeni su i spisi Ureda za školstvo, Prefekture iz kasnijih razdoblja, Pokrajinskog školskog vijeće iz vremena Austro–Ugarske i Miscellanea. Talijani su, prema sjećanjima, prilikom svoga odlaska iz Zadra 1943. godine spalili brojne spise, pa je u tom paležu nestalo podosta građe iz ovih burnih i politički turbulentnih vremena.

Krajem četrdesetih godina prošlog stoljeća napravljen je privremeni popis svežnjeva u kojem su popisani samo spisi koji su se odnosili na političku situaciju, dopisi i izvještaji što su se slali u Rim, incidentni slučajevi demonstracija i neposluha domaćeg stanovništva. Izdvojeni su i slučajevi pojedinaca i njihova djelovanja osobito ako se radilo o političkom djelovanju.

Tako složeni spisi nisu odgovarali poretku koji je uspostavio stvaratelj gradiva. Gradivo je bilo izmiješano prilikom odlaska Talijana 1943. godine iz Zadra, kada su neki spisi i uništeni. Sređivanjem toga gradiva koje je bilo stanovita massa rinfusa uspostavljen je kronološki poredak prema urudžbenim zapisnicima. Od ostalih sačuvanih knjiga evidentirana su i sačuvana kazala za zamjenu novca te kazalo osoba i firmi koje su tražile dozvole za uvoz i izvoz robe. Sačuvani su i urudžbeni zapisnici Ureda za izvoz i uvoz robe od 1920. do 1921. godine.

SADRŽAJ

Građansko povjerenstvo u Zadru (Commissariato Civile di Zara e dela Dalmazia occupata dal R.Esercito) bilo je nadležno za područje Zadra i okupiranog dijela Dalmacije u razdoblju nakon sklapanja Rapalskog ugovora do uspostave Prefekture u Zadru. Građanskom povjerenstvu prethodilo je Namjesništvo koje djeluje od 27. prosinca 1918. do 17. prosinca 1920. kada se ukida.

Zadarsko građansko povjerenstvo (Civilni komesarijat) bilo je nadležno za cijelu okupiranu Dalmaciju. Spisi ureda Namjesništva (Governatorato della Dalmazia–Gabineto) sadrže dokumentaciju vezanu za rad Namjesništva, donošenje vladinih odredbi, dekreta, uredbi o uređenju prilika u okupiranim krajevima, zavođenju reda i mira. Kako su se te uredbe uglavnom bazirale na političkim procjenama i stalnim pritiscima pristalica pripojenja Dalmacije matici Hrvatskoj odnosno Kraljevini SHS, spisi ukazuju na permanentno nastojanje okupacijske uprave na talijanizaciji uprave, pravosuđa i školstva. Talijaniziraju se nazivi gradova i mjesta, ulica, udruga i dr.

Arhivsko gradivo koje se odnosi na civilne poslove sadrži zaprimljene molbe građanstva, a odnose se na dodjele mirovina udovicama, pomoći za životnu egzistenciju uglavno siromašnog stanovništva ogoljelog ratnim prilikama i okupacijom. Ratna razaranja, pljačka tijekom rata, bankroti izazvani ratnim vihorom, sadrže brojne molbe i siromašnih i bogatih za odštetom. Povjerenstvo je imalo i zadaću da provede zamjenu austrijskog novca (krune) u talijanske lire.

Povjerenstvo je odobravalo premještaje svojih službenika i vodilo dokumentaciju o svim službenicima, o njihovim unapređenjima, kao i osobnu dokumentaciju učitelja i profesora, a cilj je bio kontrolirirati njihovo političko i moralno opredjeljenje i stav prema okupacijskoj vlasti. Zadaća Komesarijata bila je poticanje razvoja trgovine koja je zamrla zbog ratnih prilika. U tu svrhu formira se poseban Ured za uvoz i izvoz roba (Uffico esportazioni e importazioni). Razdoblje od okupacije dijela Dalmacije 1918. godine do Rapalskog ugovora razmjerno je nedovoljno definirano, pa i struktura upravnih tijela nije posve određena.

Arhivski fond Civilnog komesarijata u Zadru donekle osvjetljava djelovanje Talijana, njihove planove za što čvršće povezivanje zauzetog teritorija s Kraljevinom Italijom i njenim interesima. Istraživači i korisnici gradiva mogu dobiti djelomičan uvid u nastalu političku situaciju nakon okupacije, uspostave vlasti, iredentističkih težnji domaćih talijanaša, borbe i otpora sljedbenika pripojenja Dalmacije matici zemlji i tome slično. Socijalne prilike stanovništva bile su izuzetno teške, što se kroz spise stalno provlači. Ovaj fond o svemu tome daje određenu sliku, iako se radi o relativno kratkom vremenskom razdoblju.

Spisi Ureda za uvoz i izvoz roba (Ufficio esportazioni e importazioni) odnose se na pokretanje trgovine koja je zamrla zbog ratnih prilika. Namjesništvo i Građansko povjerenstvo (Civilni komesarijat) poduzimali su mjere oživljavanja proizvodnje i trgovine. Ured je u tome odigrao značajnu ulogu. Izdavao je dozvole za rad, uvoz i izvoz robe. Radi jačanja trgovine carine su bile gotovo beznačajne. Pokretači trgovine su industrijalci na kojima se temeljila trgovina i prije I. svijetskog rata u Zadru: Girolamo Luxardo, Romano Vlahov, Francesco Drioli–Salghetti, Ruggero Inchiostri, Pasquale Dominis, Giuseppe Pivac, obitelj Perlini i drugi. Brzo su uspostavljene trgovačke veze osobito tvornice likera u Zadru.

Prilikom sređivanja i izrade sumarnog inventara izlučeni su spisi o zamjeni novca (krune u lire) za studente, trgovce i javne ustanove (1919.–1920.) i izdvojeni uzorci tog gradiva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik ureda (Gabinetto), 1918.–1921., 5 knj.

2. Urudžbeni zapisnik civilnih poslova (Affari civili), 1919–1921., 5 knj.

3. Urudžbeni zapisnik ureda za izvoz i uvoz roba 1920.–1921., 2 knj.

4. Kazalo ureda (Gabinetto), 1919.–1921., 4 knj.

5. Kazalo spisa civilnih poslova (Affari civili), 1919.–1920., 2 knj.

6. Kazalo spisa osoba i firmi koje su tražile dozvole za uvoz i izvoz robe 1920.–1921.

7. Kazalo osoba koje su zatražile zamjenu novca 1919.–1920.

Spisi

1. Spisi ureda (Gabinetto) 1918.–1920., kut. 1–42.

2. Spisi civilnih poslova (Affari civili), 1919.–1920., kut. 43–51.

3. Spisi ureda Civilnog komesarijata 1921., kut. 52–66.

Predmetni spisi

1. Pokrajinska bolnica u Zadru 1918.–1821. Izvještaji, primopredaja, kut. 67–70.

2. Razni spisi Namjesništva za Dalmaciju upućeni Civilnom komesarijatu 1919.

3. Razni spisi 1918.–1922., kut. 71–75.

4. Primopredaja Zemaljskoga odbora Dalmatinskoga 1921.

5. Popis naredbi Namjesništva, Popis biračkih popisa za grad Zadar, Odredbe o putovnicama, uređenje dobra Vrana, Odštetni zahtjevi prognanih s područja negdašnje Kraljevine Dalmacije, Dodjela živežnih namirnica, Dopisi Civilnog komesarijata u Šibeniku

6. Popisi obitelji koje osjećaju pripadnost talijanskoj naciji, zamjena novca, kut. 76–78.

9. Ured za izvoz i uvoz robe 1919.–1921., kut. 79–89.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački i hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–117: Namjesništvo za Dalmaciju (Governorato della Damazia e delle Isole Dalmate e Curzolane) 1918.–1921.

HR–DAZD–118: Civilni komesarijati u Šibeniku, Kninu, Benkovcu, Korčuli i Lastovu 1918.–1921.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–117: Namjesništvo za Dalmaciju i dalmatinske i korčulanske otoke., str. 461