[0111] Komesarijat Vlade Korčula (1819. – 1820.)

Signatura: HR–DAZD–111

Klasifikacija: A.1.7. 4.

Naziv: Komesarijat Vlade Korčula

Raspon godina: 1819.–1820.

Razina opisa: Fond

Količina: 1 kutija; 0,10 d/m

Stvaratelj: Komesarijat Vlade Korčula (I. R. Commisariato di Governo di Curzola)

POVIJEST StvarateljA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–109 i 104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 406 i 410

Kotarski komesarijati su privremeni organi uprave i sudstva osnovani 1817. godine u Pagu, Šibeniku, Hvaru, Korčuli i Visu. Dana 3. prosinca 1816. Antun Schmid, savjetnik Vlade, objavio je da 17. ožujka počinje djelovati Okružno poglavarstvo u Zadru, a prestaju s radom poddelegacije Zadra, Šibenika i Paga. Poddelegacijama u Pagu i Šibeniku nalaže se da nastave s radom pod imenom krajinski komesarijati (Komesarij Krainski). Nema izričitog zakonskog propisa o osnivanju komesarijata u Hvaru, Korčuli i Visu. Međutim, sačuvano je gradivo koje svjedoči o djelovanju komesarijata u Korčuli. Zakon o preturama, koji je stupio na snagu 1. veljače 1820. određuje da komesarijati prestaju djelovati, a njihovi su sljednici preture odnosno kotarevi.

Pretura Korčula obuhvaćala je teritorij općine (podesteria) Korčula s mjestima Varoš, Vrhnik, Sv. Antonio, Badija, Račišće, Lumbarda i Žrnova i teritorij općine Blato (sindacato) s mjestima Smokvica i Čara.

POVIJEST FONDA

Na zamolbu Prizivnog suda u Zadru spisi su 1883. godine predani istom sudu. Reorganizacijom administracije nakon 1821. Godine, Druga austrijska uprava nad Dalmacijom odvaja općinske spise nastale za ranijih uprava gradom. Naredbom pokrajinskih vlasti 1885. godine spisi ovoga fonda smješteni su u Arhiv starih spisa pri Namjesništvu za Dalmaciju.

SADRŽAJ

Fond sadrži spise Komesarijata Vlade Korčula za godinu 1819. i za siječanj 1920. godine. Sačuvano je dopisivanje Komesarijata s općinama Korčula i Blato, mjestima s teritorija tih općina, te Okrugom Dubrovnik kojem je teritorij otoka pripadao. Iz Okruga su Komesarijatu prosljeđivani dekreti i naredbe Vlade u Zadru, a komesar je o njihovu izvršenju izvještavao upravu Okruga Dubrovnik. Temeljem izvršenja Vladinih naredbi Komesarijat je sakupljao podatke o stoci, poljoprivredi i stanovništvu, kretanju stranaca, te ih u formi izvješća slao u Dubrovnik.

Fondu Komesarijata su priključeni spisi Preture Lastovo iz 1824. godine. Pretura Lastovo je 1. listopada 1826. godine spojena s Preturom Korčula, pa su joj sa spisima Komesarijata Vlade u Korčuli pridruženi i spisi Preture Lastovo za godinu 1824. Riječ je o dvjesto predmeta. Pregledom dokumenata i oznaka na njima vidi se da je sačuvano gradivo koje je imalo oznake VII. i Z VII., a odnose se dijelom na objavljene natječaje za službenička mjesta u cijeloj Pokrajini, dolasku novog župnika, upute iz Okruga Dubrovnik o načinu na koji treba biti obavljen pregled umrlog, o opskrbi uredskim materijalom. Više dopisa iz Preture Lastovo upućenih Preturi Korčula sadrže popis poslovnih brojeva (pubblici pieghi) za koje se traži da Pretura Korčula naredi postupanje, što ukazuje na to da je i prije spajanja te dvije preture postojala administrativna veza odnosno nadležnost Preture Korčula nad Preturom Lastova. Pretura Lastovo je u svom sastavu imala samo općinu Lastovo i dio spisa se odnosi na komuniciranje općine i Preture Lastovo. Spisa Preture Lastovo ima ukupno 336 brojeva iz razdoblja od siječnja do prosinca 1824. godine.

POPIS GRADIVA

1. Spisi Komesarijata Vlade Korčula, 1819., br. 6/182; 1820, br. 1–5.

2. Spisi Preture Lastovo, siječanj–prosinac 1824., 336 brojeva s oznakom VII. i Z VII.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–102: Okružno poglavarstvo u Zadru

HR–DAZD–104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–109: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 406