[0108] Kotarsko poglavarstvo Rab (1823. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–108

Klasifikacija: A.1.7. 4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Rab

Vrijeme nastanka gradiva: (1822.–1868.), 1853.–1855.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 5 svež.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Kotarsko poglavarstvo u Rabu (I. R. Capitanato distretuale di Arbe, I.R. Pretura politica di Arbe)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–109 i 104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 406 i 410

Kotarsko poglavarstvo u Rabu osnovano je 11. veljače 1798. pod nazivom Mjesno starješinstvo Raba (I. R: Superiorità locale di Arbe). Novi ustroj uprave uredio je nakon uspostave francuske vlasti u Dalmaciji Vincenzo Dandolo, Dekretom od 26. studenoga 1806. koji je stupio na snagu 1. siječnja 1807. godine. Tim Dekretom odvojila se sudska od upravne funkcije kotara. Na čelu kotara nalazio se vicedelegat. Dana 31. listopada 1811., za vrijeme Ilirskih Pokrajina, izvršena je nova teritorijalna podjela Dalmacije. Otoci Rab, Krk, Cres i Malil Lošinj (Osor) izdvojeni su iz pokrajine Dalmacije i pripojeni Građanskoj Hrvatskoj sa sjedištem u Karlovcu.

Drugim dolaskom Austrijanaca u Dalmaciju, otok Rab ponovno ulazi u sastav Dalmacije u okviru Zadarskog okruga i pripada Kotarskom komesarijatu u Pagu. Kotarski komesarijati kao privremeni organi uprave i sudstva osnovani su 1815. godine u Pagu, Šibeniku, Hvaru, Korčuli i Visu. Kotarski komesarijati prestaju djelovati 1820. kada se Zakonom o preturama, koji stupa na snagu 1. veljače 1820., osnivaju preture. Tim zakonom Rab postaje miješana pretura (Pretura mista), dakle za upravno–političke i sudbene funkcije. Prema teritorijalnoj podjeli Dalmacije iz 1822. godine Rab postaje kotar s jednom općinom Rab i osam naselja. Reformama uprave 1850. i 1854. za Kotarsko poglavarstvo Raba nisu predviđene nikakve reforme. Zakonom od 19. svibnja 1868. ukida se Kotar Rab i ostaje samo općina Rab u sastavu Kotara Zadar do 1920. godine.

Područje djelovanja Kotarskog poglavarstva u Rabu obuhvaćalo je samo jednu općinu Rab (podesteriju) s naseljima Rab, Banjol, Barbat, Kampor, Lopar, Mundanije i Supetarska Draga, s površinom 1,7 kvadratnih milja i 4.117 žitelja.

POVIJEST FONDA

Gradivo Kotarskog poglavarstva u Rabu nalazi se među gradivom Okružnog poglavarstva u Zadru od svežnja 92 do 96. Podatak o akviziciji ne postoji. Fond nije sređen.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–109: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 413

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik 1857., 1 knj.

2. Kazalo 1828., 1 knj.

Predmetne knjige

Dopisivanje s raznim financijskim direkcijama i općinama 1825., 1 knj.

Spisi

Dopisi Kotarskog komesarijata Paga upućeni Kotarskom poglavarstvu u Rabu 1819., 5 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis unutar inventara Okružnog poglavarstva u Zadru.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–DAZD–102: Okružno poglavarstvo u Zadru

HR–DAZD–104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–109: Okružno poglavarstvo u Zadru, str. 390