[0107] Kotarsko poglavarstvo Pag (1816. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–107

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1816.–1868.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 30 svež.; 4,5 d/m

Naziv i sjedište Stvaratelja: Kotarsko poglavarstvo Pag (I. R. Capitanato distretuale di Pago, C. R. Comisario distrettuale di Pago od 1822. C.R. Pretura politica di Pago)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–109 i 104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 406 i 410

Kotar u Pagu osnovan je 12. veljače 1798. godine pod nazivom Mjesno starješinstvo (Superiorità locale). Novi ustroj uprave uredio je Dandolo Dekretom od 26. studenoga 1807., koji je stupio na snagu 1. siječnja 1807. godine, a kojim je uređeno da kotar Pag pripada okrugu Zadar. Na čelu kotara nalazio se vicedelegat. Za vrijeme Ilirskih Pokrajina, 31. listopada 1811. izvršena je nova teritorijalna podjela Dalmacije i to na 5 okruga (districts), 15 kotareva (cantons) i 85 općina. Kotar Pag sastoji se od jedne općine i 8 naselja, a nalazio se u okrugu Zadar. Na početku Druge austrijske uprave do 1822. ustrojeno je Kotarsko povjerenstvo Paga (I. R. Comisario distrettuale di Pago) na čelu kojeg je bio kotarski povjerenik. Od 1822. godine nosi naslov Distretto di Pago ili Pretura politica di Pago. Upravnim reformama iz 1850. i 1854. nije bilo nikakvih promjena. Zakonom od 19. svibnja 1868. ukidaju se kotar Pag i Rab i ulaze u sastav kotara Zadar. Područje djelovanja Kotarskog poglavarstva u Pagu obuhvaćalo je samo jednu općinu (podesteria) Pag sa sljedećim naseljima: Pag i Gorica, Barbat, Kolan, Dinjiška, Povljana, Lun i Vlašić s površinom od 5,1 milja kvadratnih i 4910 žitelja.

POVIJEST FONDA

Gradivo Kotarskog poglavarstva u Pagu nalazi se među gradivom Okružnog poglavarstva u Zadru, u svežnjevima od broja 63 do broja 91 i 91A. Akvizicija ne postoji. Fond nije arhivistički sređen.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru 1821.–1868., str 406

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Prezidijalni protokoli Preture Pag, 1822.–1823., 1829., 1833., 1836., 1840., 1845.–1848., 1 knj.

2. Urudžbeni zapisnici Preture Pag, 1813.–1835., 1821., 3 knj.

3. Protokol suda u Pagu, 1837.–1842., 1844., 1849.–1851., 1853.–1854.

4. Urudžbeni zapisnici, 1821.–1851., 2 knj.

2. Kazalo, 1847., 1 knj.

Spisi

Opći spisi, 1816.–1868., 30 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Privremeni arhivski popis.DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–DAZD–102: Okružno poglavarstvo u Zadru 1816.–1868.

HR–DAZD–104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru 1868.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–109: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 406