[0105] Kotarsko školsko vijeće u Zadru (1869. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–105

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko školsko vijeće u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1869.–1918. 1

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 65 knj., 351 kut.; 35,00 d/m

Stvaratelj: Kotarsko školsko vijeće u Zadru (Consiglio scolastico distretuale di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAST–98: Pokrajinsko školsko vijeće u Zadru 1875.–1923., str. 363

Na osnovi čl. 10 Zakona o odnosu škole i Crkve od 25. svibnja 1868. Godine, „za upravljanje i nadzor nad uzgojem, zatim nad pučkim školama i učiteljima“ osnivaju se trajne institucije: Pokrajinsko školsko vijeće te kotarska i mjesna školska vijeća. Kotarsko školsko vijeće djeluje kao nadležno tijelo mjesnim školskim vijećima, a podređeno je Pokrajinskom školskom vijeću u Zadru. Tako uređena školska uprava traje do raspada Austro–Ugarske Monarhije, tj. do okupacije Zadra i Dalmacije. Kotarsko školsko vijeće nastavlja s radom i nakon okupacije i gasi se u potpunosti tek 1921. godine.

Nadležnost pojedinih novoustanovljenih vijeća određena je Zakonom o nadzoru škola od 8. veljače 1869. godine.

Mjesnim školskim vijećima prepuštena je briga o materijalnom stanju škole i učitelja, nadzor nad zgradom i pokućstvom, nabava knjiga, te nadziranje ponašanja učitelja i učenika izvan škole. Mjesnog školskog nadzornika iz sastava mjesnog školskog vijeća određuje Kotarsko školsko vijeće. Vrhovna vlast za nadzor škola je Pokrajinsko školsko vijeće.

Kotarsko školsko vijeće je nadležno mjesnim vijećima, a podložno Pokrajinskom školskom vijeću. Ono provodi neposredni nadzor pučkim školama. Nadležnost kotarskih školskih vijeća podudara se s političkim kotarima. Temeljem navedenog zakona Kotarsko školsko vijeće nadležno je za zastupanje školskog kotara prema trećim osobama, provođenje zakona i odredbi, nadzor nad školskim zgradama ukoliko se financiraju iz državnog proračuna, nadzor nad nabavom potrošnog materijala, skrbi o školskim zakladama i zadužbinama, vodi brigu o školama i učiteljima, imenuje učitelje, ima nadzor nad disciplinom učitelja, promiče njihovo daljnje školovanje, održava učiteljske konferencije, nadzire školske i učiteljske knjižnice, nadzire osnivanje mjesnih školskih vijeća, određuje školske praznike i šalje izvješća višim školskim vlastima. Osim toga, Kotarsko školsko vijeće bilo je i prvostupanjski organ za rješavanje molbi i žalbi.

Da bi se ti poslovi mogli obaviti, imenuje se za svaki kotar jedan školski nadzornik koji obilazi i nadzire škole. Školskog nadzornika imenuje ministar bogoštovlja i nastave iz sastava kotarskog školskog vijeća. Kotarski školski nadzornik podnosi izvješća kotarskomu školskom vijeću s potrebnim izrađenim prijedlozima i prijavama.

Kotarsko školsko vijeće sastojalo se od poglavara kotarske političke vlasti kao predsjednika, po jednog svećenika za svaku vjersku zajednicu koja u kotaru prelazi tisuću vjernika (u Zadru su po jednog svećenika postavljali zadarski nadbiskup i pravoslavni episkop), dvojica stručnjaka u učiteljskom zvanju (jednoga bira Učiteljska skupština, a drugi je upravitelj učiteljske škole; ako je nema onda upravitelj srednje škole, a ako je više škola onda najstariji po stažu) i dvojice članova izabranih od kotarske vlasti među izabranim zastupnicima općina. Predsjednik Kotarskog vijeća sam određuje svoga zamjenika između članova. Svi izbori i imenovanja vrijede nakon potvrde dalmatinskog namjesnika i traju šest godina.

Vijeće je bilo obvezno održavati redovite sjednice barem jednom mjesečno, a po potrebi bi se sazivale i izvanredne sjednice. Na sjednicama Vijeća raspravljalo se o svim poslovima iz nadležnosti Kotarskoga školskog vijeća. Protiv odluka Vijeća mogla se uložiti žalba Pokrajinskom školskom vijeću.

Sva korespondencija se upisivala u urudžbene zapisnike kronološki po datumu i rastućem broju bez razvrstavanja u predmetne skupine. Na isti način spisi su odlagani u registraturu. Osim urudžbenog zapisnika predmeti su upisivani i u kazala urudžbenih zapisnika. Osim općih urudžbenih zapisnika vođeni su i posebni urudžbeni zapisnici školskih globa koji nisu sačuvani. Za njih su također vođena kazala od kojih su sačuvana samo dva, za 1906. i 1919. godinu.

POVIJEST FONDA

Završetkom Druge austrijske uprave 1918. godine uslijedila je pravna likvidacija tvorca fonda, s time da je do njegove stvarne likvidacije došlo nešto kasnije. Zbog toga fond ima spise do 1921. godine. Budući da je u Zadru djelovao arhiv povijesnog karaktera, spisi tekućih registratura prebacivani su u njega u različitim prilikama nakon što bi se ugasila institucija. Fond Kotarskog školskog vijeća u Zadru primljen je u Arhiv u razdoblju nakon Rapalskog ugovora, a najkasnije do uključivo 1925. godine. Prema odredbama Rapalskog ugovora o diobi spisa između Italije i Kraljevine SHS, dijeljeni su i spisi Kotarskog školskog vijeća u Zadru. Dio podijeljenih spisa Kotarskog školskog vijeća odnesenih u Split je uništen, a dio se nalazi u Državnom arhivu u Splitu.

SADRŽAJ

Kotarsko školsko vijeće u Zadru je prema svojim zakonskim obvezama surađivalo s Pokrajinskim školskim vijećem i podređenim mjesnim školskim vijećima, primalo od škola izvještaje, odgovore i zahtjeve. U okvirima svoje nadležnosti dio predmeta je rješavao konačno, a dio prosljeđivao višem organu. Spisi Kotarskog školskog vijeća u Zadru sadrže podatke o nadzoru nad školskim zgradama ukoliko se financiraju iz državnog proračuna, nabavi potrošnog materijala, skrbi nad školskim zakladama i zadužbinama, školama i učiteljima, imenovanjima učitelja, disciplini učitelja, njihovom daljnjem školovanju, učiteljskim konferencijama, školskim i učiteljskim knjižnicama, radu mjesnih školskih vijeća i školskim praznicima. Spisi ovog fonda nezaobilazan su izvor istraživačima povijesti školstva. Spisi o školskim globama koji su posebno urudžbirani sadrže podatke o tome koji roditelji nisu slali djecu u školu, zbog čega im je određivana novčana kazna.

POPIS

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1870., 1890., 1897.–1899., 1901., 1906.–1908., 1910.–1911., 1915.–1917., 1919., 16 knj.

2. Kazala urudžbenih zapisnika, 1906., 1919., 2 knj.

Predmetne knjige

1. Kazalo školskih globa 1896., 1897., 2 knj.

2. Knjiga o pohađanju i napretku učenika u Pučkoj školi Molat 1893.–1894., 1 knj.

3. Knjige sirotišta i pripojene katoličke škole redovnika trapista u Zemuniku, 9 knj.

4. Glavna knjiga 1908.–1909.,,1 knj.

5. Školski Imenici 1909.–1914., 1916./1917., 1917./1918., 1 knj.

6. Ostale knjige, 16 knj.

Opći spisi

1. Spisi po urudžbenom zapisniku 1869.–1921., 325 kut.

2. Školske globe 1869.–1921., 25 kut.

Predmetni spisi

3. Personalni spisi 1870.–1898., 1 kut.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–71: C. kr. Ministarstvo bogoštovlja i nastave 1853.–1918.

HR–DAST–98: Pokrajinsko školsko vijeće u Zadru 1875.–1923.

HR–DAZD–105: Kotarsko školsko vijeće u Zadru 1860.–1921.

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju u Zadru 1813.–1918.

HR–ZDN–1: C.k. Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji 1819.–1840.

HR–AZDN–2: Biskupsko školsko nadzorništvo u Zadru 1837.–1869.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački; latinica, njemačka gotica.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAST–98: Pokrajinsko školsko vijeće u Zadru 1875.–1923., str. 363

Avisatore Dalmat = Objavitelj Dalmatinski, br. 16 (1869). *** Ljubičić, Šime. Kronika školstva ninske općine do 1920. godine. Nin: Matica hrvatska, 2005.*** Ljubičić, Šime. Pučko školstvo zadarskoga kotara 1869. do 1920. Zadar: Matica hrvatska, Ogranak Nin, 2010.

  1. –1921.