[0093] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Odjel za heraldička pitanja i Heraldička komisija u Zadru (1816. – 1887.)

Signatura: HR–DAZD–93

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju, Odjel za heraldička pitanja i Heraldička komisija

Vrijeme nastanka gradiva: 1816.–1887.

Razina opisa: Podfond

Količina gradiva: 4 knj., 77 svež.; 11. d/m.

Stvaratelj: (I. R.Governo/K. k.Landesgubernium Dalmatien, I.R. Luogotenenza; K. k. Staatthalterei Dalmatien)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U vrijeme francuske uprave u Dalmaciji 1806.–1813. svim plemićima potvrđeno je ranije stečeno plemstvo, ali ne i privilegiji. Dandolo je umjesto građanskog i plemićkog vijeća formirao općinsko vijeće u koje su ušli predstavnici obaju staleža. Ponovnom uspostavom vlasti u Dalmaciji 1814. Godine, Austrija je odredila rok od šest godina u kojem je trebalo uvesti austrijske zakone i s njima uskladiti čitav život u Pokrajini.

Vlada je na temelju carske odluke od 13. rujna 1816. godine osnovala Heraldičku komisiju u Zadru sa zadaćom da ispita i utvrdi plemićka prava i naslove pojedinih plemića u cijeloj Dalmaciji. U c. kr. Vladi za Dalmaciju uspostavljen je i Odjel za heraldička pitanja, koji je uz ostale poslove, u dogovoru s Vladom potvrđivao novoimenovane plemiće. Komisija je radila do 1831. godine, kada je izrađen popis svih obitelji kojima je bilo priznato plemstvo. Poslove oko dodjele plemićkih naslova preuzeo je Odjel za heraldička pitanja koji je djelovao pri C. kr. Vladi za Dalmaciju sve do 1887. godine. Taj Odjel je rješavao sporove u plemićkim predmetima, zatim molbe i žalbe, ispitivao je pravo korištenja pojedinih naslova i njihovo porijeklo, potvrđivao je novoimenovane plemiće i drugo. Odjel je vodio i poseban urudžbeni zapisnik.

Vlada je posebnim dekretom 1823. godine uspostavila matičnu knjigu plemstva za pokrajinu Dalmaciju. U nju su bili upisani svi plemići koji su vladinim dekretom dobili plemstvo pojedinačno ili kao obitelj. Godine 1834. tiskan je popis svih plemićkih obitelji Dalmacije s njihovim članovima u Prospetto delle famiglie. Popisi tih obitelji postoje i u službenim Vladinim izdanjima, kao što su Schematismo della Dalmazia ili Almanacco per la Dalmazia prema kojem u zadarsko plemstvo ulaze ove obitelji sa svojim članovima.

Prijem i potvrda plemićkih naslova nije više značila i zaštitu političkih prava pojedinaca. U vrijeme svog vladanja Austrija je osobe koje joj nisu bile po ćudi, bez obzira na to što im je potvrdila plemstvo, odbacila ne dopustivši im da dođu na odgovarajuće položaje.

POVIJEST FONDA

Gradivo koje ovdje iznosimo pod Namjesništvo za Dalmaciju: Odjel za heraldička pitanja i Heraldička komisija u literaturi je poznat kao Heraldički spisi (Atti araldici) i sastoji se od dvije cjeline: Heraldička komisija (1817.–1831.), Spisi Odjela C. kr. Vlade za heraldičke poslove, koji su spadali u Kat. VIII/7 iz godina 1816.–1850. te Heraldički spisi C. kr. Namjesništva koji su spadali u Kat. VIII/A, B i C; VIII/4; III/1 (1851.–1887.).

SADRŽAJ

U ovom arhivskome podfondu nalazi se gradivo što se odnosi na plemstvo cijele austrijske Pokrajine Dalmacije. Gradivo je najvećim dijelom nastalo nakon 1816. godine, ali su kao predspisi priloženi i dokumenti iz ranijeg razdoblja. Plemići su, naime, morali Heraldičkoj komisiji odnosno C. kr. Vladi podastrijeti dokaze o svom plemstvu koje je ponekad imalo korijene i u predmletačkom razdoblju povijesti Dalmacije. Ovo gradivo omogućava da se prati geneza dubrovačko–dalmatinskog plemstva, njegova provenijencija i veličina posjeda. U fondu se nalaze i razne carske okružnice o plemstvu, izvještaji o radu Komisije i Vlade u predmetu plemstva, dokumenti o potvrdi plemićkih naslova, o dobivanju odlikovanja. Gradivo sadrži podatke i o grbovima plemića, o obnovi nasljednoga plemstva, molbe za priznavanje plemstva i svjedočanstva o pripadnosti plemstvu, pravo uporabe naslova/titula i o stranim odlikovanjima. Sačuvani su i podaci o pojedincima i njihovim ratnim zaslugama, stranom plemstvu, o koncesijama plemićkih stupnjeva (rangova) plemićkim emigrantima. Sačuvani su i prospekti plemićkih obitelji u Pokrajini, kao i spisi i okružnice o gubitku plemstva te o poticajima gradova za potvrđivanje plemstva. U fondu se nalaze i grbovi biskupa i nadbiskupa te dopisi plemićkim savjetima dalmatinskih gradova i dr. što spada u problematiku plemstva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik Heraldičke komisije, 1817., 1 knj.

2. Kazala Urudžbenoga zapisnika Heraldičke komisije, 1816.–1850., 2 knj.

Predmetna knjiga

Popis plemičkih obitelji u Dalmaciji, 1 knj.

Spisi, 1816.–1887., 77 svež.

1. Heraldička komisija za Dalmaciju spisi 1817.–1831., 6 svež.

2. Heraldički spisi C. kr. Vlade u Dalmaciji: Opći spisi 1816.–1850., 29 svež.

3. Kat. VIII/7: Uprava

4. Heraldički spisi C. kr. Namjesništva: Opći spisi 1851.–1887., 42 svež.

5. Kategorija VIII/A: Javna uprava

6. Kategorija VIII/B: Pravo građanstva, naturalizacija stranaca

7. Kategorija VIII/C: Iseljavanje i useljavanje

8. Kategorija. VIII/4: Plemstvo i baština

9. Kategorija III/1: Policija

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački; latinica i gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar

DOPUNSKI IZVORI

Austrija, Beč, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv 1500 ca. – 1918.

HR–DAZD–386: Tiskovine, kut. 28. Oglas C.k. Vlade o osnutku Heraldičke komisije.

BIBLIOGRAFIJA

Kolumbić, Jelena. Grbovi zadarskih plemićkih obitelji, Radovi zavoda povijesnih znanosti HAZU u Zadru 47(2005.): str. 27–98. *** Grbovi i rodoslovlja iz Povijesnog arhiva u Zadru, Katalog izložbe / autori Miroslav Granić, Denis Martinović. Zadar: Povijesni arhiv, 1996.