[0090] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Zaklade u Dalmaciji (1823. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–90

Klasifikacija: A. 1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Zaklade u Dalmaciji

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1823./1918.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 2 knj., 46 svež; 4,6 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/Statthalterei Dalmatien)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zaklada je pravni okvir u kojem se određena imovina namjenjuje ostvarivanju raznih općekorisnih i dobrotvornih ciljeva. Zaklade su u Dalmaciji osnivane u humanitarne, kulturne i prosvjetne svrhe još od 15. stoljeća. Pojedinci ili neko društvo određuju osnivanje zaklade koja je imala poslužiti namijenjenoj svrsi i nije se smjela koristiti u druge svrhe. Najčešće su zaklade osnivane za školovanje i pomoć siromašnim studentima, zatim siročadi, udovicama i dr. U vrijeme austrijske uprave od 1814. do 1918. Vlada odnosno Namjesništvo u Zadru davalo je prethodnu suglasnost za osnivanje zaklada, a ponekad je to činio car odnosno Dvorska komisija za studije u Beču.

Spisi o zakladama dio su općih spisa Vlade/Namjesništva za Dalmaciju ili općih spisa Predsjedničkoga ureda, a odlagani su u predmetne svežnjeve prema zakladama, čije je poslovanje nadzirala Vlada odnosno Namjesništvo za Dalmaciju. Spisi su odlagani pod razredbenom oznakom XV/D (Zadužbine, Zaklade i ostale dobrotvorne ustanove), a spisi Zaklade sv. Dimitrija, koja ubire prihode ukinutoga samostana Sv. Dimitrija odlagani su pod oznakom IV/1 (Samostani, njihova administracija, odjeća i uređenje). Kada se nakon 1908. počeo primjenjivati novi razredbeni sustav, spisi na košuljicama imaju oznaku O 252 koja se odnosi na Zakladu sv. Dimitrija i na zaklade općenito, osim crkvenih i vojničkih zaklada.

Najveći dio spisa odnosi se na kraj 19. i početak 20 st., a u pojedinim predmetnim svežnjevima nalaze se predspisi iz ranijih godina kao prilozi glavnom predmetu.

POVIJEST FONDA

U Vladi odnosno Namjesništvu za Dalmaciju stvarani su predmetni svežnjevi o zakladama prema postojećem razredbenome sustavu. Kasnije je od tih spisa stvorena sadržajna cjelina, serija. Gradivu o zakladama, prema bilješci na omotu, priključena su 1947. godine i dva svežnja (28 i 29) Općinske skupštine o zakladi Giovino za stipendiranje siromašnih đaka.

SADRŽAJ

Gotovo polovina gradiva (20 svežnjeva) odnosi se na Zakladu sv. Dimitrija i to većim dijelom na građevinski projekt izgradnje ženskog učilišta, zatim je sačuvan povijesni prikaz Zaklade te plan nastave ženskoga učilišta. Od 21. svežnja do kraja nalaze se spisi raznih zaklada, kao što su zakladna pisma, oporuke osnivača zaklada, izvješća Vlade/Namjesništva u Zadru nadležnim organima u Beču, korespondencija Namjesništva s kotarskim poglavarstvima u Dalmaciji od kojih se traže podaci i izvješća, korespondencija Namjesništva s Pokrajinskom financijskom intendancom, molbe za pomoć, popisi osoba kojima je pomoć dodijeljena, inventari imovine, završni računi i razni obračuni prihoda i rashoda raznih zaklada. Radi se o zakladama s područja Dalmacije namijenjenim stipendiranju i pomoći siromašnim studentima, djeci, siročadi, državnim službenicima, pravoslavnima, školskim i vjerskim ustanovama, udovicama ili mladim djevojkama za udaju. Gradivo sadrži financijsko poslovanje, natječaje za stipendije, rješenja, žalbe, korištenje zaklada za gradnju školskih zgrada i slično.

POPIS GRADIVA

1. Registar dobrotvornih zaklada u Dalmaciji, knj. 1

2. Inventar ženskog učilišta Zaklade sv. Dimitrija za godinu 1910., knj. 2

3. Zaklada Babić–Vujnović 1898.–1900., 1892.–1895., knj. 3–4

4. Zaklade Babić –Vujnović, Bovan, Bravačić, Bošković 1906.–1908., 1909.–1911., knj. 5–6

5. Zaklade Babić–Vujnović, Bovan, Bravačić, Rudolf Stefanija 1912.–1914., knj. 7

6. Zaklada Bovan 1888.–1891., 1892.–1897., 1898.–1902., knj. 8–10

7. Zaklada Bravačić 1898.–1903., knj. 11

8. Zaklada Augusta pl. Brandla 1912., knj.12

9. Zaklada Ciprianis 1837.–1858., knj. 13

10. Zaklada Costa–Rossetti 1892.–1897., knj. 14

11. Zaklade Costa–Rossetti, Bošković 1898.–1903., knj. 15

12. Zaklada sv. Dimitrija 1888.–1891., 1892.–1897., 1898.–1901., 1902.–1904., knj. 16–19

13. Zaklada Egović–Ljubatović 1898.–1902., 1895.–1897., knj. 20–21

14. Zaklada Giovino 1837.–1857., knj. 22

15. Zaklada Lilienberg, Zaklada Tripalo 1905.–1907., 1911.–1913., knj. 23–24

16. Zaklada Lilienberg 1888.–1891., 1892.–1894., 1898.–1903., knj. 25–27

17. Zaklada Općinski zajam Kraljevine Dalmacije 1904.–1908., knj. 28

18. Zaklade Zelić, Costa–Rossetti, Pripomoćna zaklada za udove i siročad dvorskih ili državnih činovnika, Zaklada Bošković 1909.–1911., 1912.–1914., knj. 29–30

19. Zaklada Zelić 1892.–1897., knj. 31

 

Spisi, 1824.–1918., 46 svež.

1. Zaklada sv. Dimitrija 1878.–1920. metrički nacrti terena, proračuni temelja, nacrti zgrade, radovi na kapeli, kupoli kapele, nacrti oltara i ukrasa, građevinski dnevnici, troškovi radnje, opremanje zgrade, likvidacije računa izvođača radova i slično. Povijesni sažetak o nastanku fondacije, popis nekretnina, udio u prihodima, vrijednosnicama, predmetima od umjetničke vrijednosti, propisi o upravljanju sredstvima zaklade, specificiranu namjenu sredstava, uvjete stipendiranja, zakladna državna mjesta. Plan nastave za žensko učilište, zapisnici s dražbi zakupa dobara Zaklade, ustupanje i prodaja dobara Zaklade i slično. Svežanj 20 sadrži žalbu preživjelih članova Plemićkog zbora grada Zadra zbog kršenja njihovih prava na Zakladu sv. Dimitrija, svež. 1–20. Sv. 21. – Zaklada Costa Rossetti 1874.–1919., Zaklada Biskupa Blaškovića za splitsko sjemenište 1819., Mirovinska zaklada za općinske činovnike 1899.–1913., svež. 21.

2. Zaklada Cedolini Galleli za miraz siromašnim djevojkama 2, 1824.–1886.; Zaklada Mate Pavac za podizanje skloništa za bolesne siromahe 1901.–1909.; Zaklada Bakmaz za Školu za umjetnost i obrt 1889.–1911.; Zaklada Domenica Zudeniga iz Starigrada na Hvaru za stipendije 1912.–1921.; Zaklada Klanjević za miraz siromašnim plemkinjama iz Dubrovnika i Ancone 1819.–1908., svež. 22.

3. Zaklada Manzin 1910.–1915.; Zaklada Bertuzzi 1904.; Zaklada prof. Tacconija 1892.–1894.; Zaklada Milišić za mise u korist crkve Gospe od zdravlja 1906.–1912.; Zaklada Društva za štednju i zajmove prvog općeg društva službenika Austro–Ugarske Monarhije 1909.–1913.; Zaklada za pomoć siromašnim studentima Gimnazije i Realne škole u Zadru, svež. 23.

4. Zaklada Lilienberg za stipendiranje studenata 1839.–1918., svež. 24

5. Zaklada Zmajević za stipendiranje sjemeništaraca 1914.–1920., svež. 25

6. Jubilarna zaklada općine Zadar za stipendiranje studenata 1910.–1913. Zaklada Rodolfo Stefanija za pomoć učenicima Makarske 1881.–1918. Zaklada Franjo Josip I. za siromašne učenike C. kr. muškog učilišta u Arbanasima 1889.–1919., svež. 26

7. Jubilarna općinska zaklada za pomoć siromašnim učenicima 1909. Zaklada Olge Grabovac za djevojačke miraze 1907.–1913.; Zaklada Ante Makale iz Zlarina za stipendiranje đaka 1896.–1916.; Zaklada Ivana Miroševića iz Vele Luke u korist učenika Poljodjelske škole 1917.–1918.; Zaklada Nike Mardešića za stipendiranje 1917.–1918.; Zaklada Giuseppea Duplančića za siromašne 1919.; Zaklada za udovice i siročad pravoslavnih svećenika 1893.; Zaklada za dobrovoljne vatrogasce 1914.–1916., svež. 27.

8. Zaklada Giovino za stipendiranje siromašnih đaka 3,1821.–1917., svež. 28–30.

9. Zaklada Ciprianis za stipendiranje 1832.–1918., svež. 30–32.

10. Zakladna pisma i oporučni legati crkvama, Zaklada Ricardo Vukasović za zaslužne u zadarskoj Gimnaziji – Liceju 1921., Zaklada Zudenigo, Zaklada Costa Rossetti, Zaklada arhimandrita Gerasima Zelića 1851., Zaklada Babić– Vujinović, Zaklada za pomoć udovicama i siročadi državnih službenika, Zaklada Lilienberg za stipendije, Jubilarna zaklada u čast 60 godina kraljevanja Franje Josipa I. pri Udruzi službenika Austro–Ugarske Monarhije, Zaklada za vojne invalide u Dalmaciji, Oporuka apostolskogprotonotara Luigija Cesara Pavišića, Zaklada Sime Bogdanovića, Zaklada Silvestra Vučkovića, Zaklada Franjo Josip za siromašne učenika C. kr. muškog učilišta u Arbanasima, Zaklada Macale, Zaklada za ispitivanje i opisivanje dubrovačke prošlosti, Zaklada Nike Amerlinga 1841.–1921., svež. 33.

11. Zaklada Fontanella Battisti u korist potrebitih u Zadru i Zemuniku 1862.–1906., svež. 34.

12. Zaklada Petra Marčetića u korist siromaha pravoslavne vjere 1914.–1918., Zaklada Silvestra Vučkovića za školovanje pravoslavnih mladića 1860.–1900., Zaklada Anastasija Čurlića za školovanje pravoslavnih mladića 1877.–1891., Zaklada Marka Radića za nautičke stipendije 1906.–1916., Zaklada Sime Bogdanovićaza za pravoslavne siromahe 1910.–1918., Zaklada Gerasima Zelića 1877.–1918., Zaklada Makarija Vukovinovića za osnivanje škole u Kistanjama 1855.–1890., svež. 35.

13. Zaklada Lazara Pavkovića za uzdržavanje mladeži 1851.–1912., svež. 36.

14. Školska zaklada Zavoda Boškovića Đurovića i Laketićke 1909.–1917., svež. 37

15. Dobrotvorna zaklada Durlindana iz Brača za pomoć siromašnima 1873 –1894., svež. 38.

16. Zaklada Dorotić za pomoć siromašnima iz Sumartina na Braču 1906.–1917., svež. 39.

17. Zaklada Tripuna Đurovića iz Prčanja za sveučilišne stipendije 1905.–1918., svež. 40.

18. Pobožna zadruga Marko Batošić, Imotski 1890.–1911., svež. 41.

19. Zaklada Matice srpske u Dubrovniku 1909.–1911., svež. 42.

20. Zaklada Grisogono u korist Plemićkog vijeća (Corpo nobile) 1708.–1866., svež. 43.

21. Zaklada sv. Dimitrija 1910., Zaklada Bovan 1902.–1909., Zaklada Boškovića 1904.– 1914., Zaklade Costa Rossetti 1905.–1911., Zaklada Lilienberg 1905.–1907., Zaklada za gradnju opće bolnice Kotor 1905.–1906., svež. 44.

22. Zaklada Zmajević, Zaklada Bovan, Zaklada sv. Mihovila iz Trogira, Opera pia Dubrovnik 1846.–1890., svež. 45.

23. Zaklada župe Babinopolje, Mljet, Pregled prihoda po župama Dubrovačke biskupije 1719., Obračuni prihoda crkava Dubrovačkog ordinarijata 1918. Izvješća o novoosnovanim zakladama za 1914., 1915. i 1918. godinu, Završni računi zaklada Babić–Vujnović, Bovan, Bravačić, Rudolf Stefanija, Costa Rosseti, Pripomoćne zaklade za udovice i siročad dvorskih ili državnih službenika, Bošković, Lilienberg, Tripalo, Zelić, Niko Mardešić i Augusta Brandla 1911.–1918., svež. 46.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski, njemački; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918., str. 293

  1. /1806.