[0089] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Građevinski odsjek (1820. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–89

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Građevinski odsjek

Vrijeme nastanka gradiva: 1820./1918.

Razina opisa: Podfond

Količina gradiva: 260 svež.,5 kut.; 37 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (I. R.Governo/K. k.Landesgubernium Dalmatien 1813.–1852.; I.R. Luogotenenza; K. k. Staatthalterei Dalmatien 1852.–1918.)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju, str. 293

POVIJEST FONDA

Spisi podfonda Građevinskog odsjeka pripadaju tzv. podijeljenim spisima odnosno spisima koji su bili predmet diobe između Italije i Kraljevine SHS, nakon što je postignuto teritorijalno razgraničenje dviju država. Člankom 2 Rapalskog ugovora predviđeno je da će se posebnom konvencijom utvrditi sve ono što se tiče odnosa Zadra s okolicom i cijelom Dalmacijom, što je podrazumijevalo i pravednu podjelu pokrajinskih i općinskih dobara i arhiva. Konačan ugovor o tom problemu sklopljen je u Rimu 23. listopada 1922. godine. Člancima 25–31 regulirana je podjela spisa dalmatinskih „arhiva“, u prvom redu pisanog gradiva koje je još uvijek bilo operativno. Budući da nije bilo moguće sve regulirati ugovorom, osnovana je posebna komisija u kojoj su obje strane bile zastupljene s jednakim brojem zastupnika, a osnovna joj je dužnost bila izdvojiti spise neophodne za funkcioniranje upravnog aparata jedne i druge države. Takvima su proglašeni spisi nastali četrdeset godina prije primirja potpisanog 3. studenoga 1918. godine. Prema dokumentaciji Komisije za podjelu spisa, u prvoj etapi podijeljeni su spisi odjela Namjesništva koji se odnose na uređenje voda, sanaciju, crkvene gradnje, ceste i mostove, a to su prema sadržaju upravo spisi fonda Građevinskog odsjeka. O vremenu isporuke spisa doznajemo iz tromjesečnog izvještaja o radu Historijskog arhiva u Zadru iz 1949. (br. 580/49) i Knjige primljenog gradiva (br. 28/49) u kojima stoji da su spisi u Split poslani 1926. godine. U Splitu su, na sreću, bili smješteni odvojeno od spisa stradalih u požaru i godine 1949. vraćeni su u Zadar. Kao predavatelj gradiva navodi se arhitekt Marasović. Seriji Građevinskog odsjeka pripadaju nacrti građevinskih objekata 19. i 20. st. koji se u ovom Vodiču navode kao zbirka pod signaturom HR–DAZD–384.

Godine 2011. iz fonda Miscellanea izdvojeno je gradivo koje se odnosi na restauraciju, popravke i gradnje na crkvi Sv. Stošije i samostanu i crkvi Sv. Krševana, te jedan svežnjić spisa što se odnose na redovite preglede gromobrana na vjerskim objektima. Gradivo je smješteno u 5 arhivskih kutija.

SADRŽAJ

Spisi ovog podfonda spisi su odjela Namjesništva koji su u svom djelokrugu imali gradnju i održavanje objekata javne infrastrukture u Dalmaciji za razdoblje od 1878. do 1918. godine. Nešto pojedinačnih spisa iz ranijih godina vezani su uz spise kasnijih godina. Spisi sadrže podatke o gradnjama i popravcima cesta, mostova i putova, projektima, procjenama i troškovima za te popravke. Sadrže i dokumentaciju o cestarskom osoblju i njihovim primanjima, gradnji i popravcima cestarskih kuća, nabavi cestarskog alata i znakova. Uz to postoji dokumentacija koja u nekim slučajevima sadrži i projekte o gradnji i popravcima raznih državnih zgrada: škola, zatvora sudova, lučkih ureda, bolnica, kao i gradnji i popravcima crkava, župnih kuća, biskupskih palača i samostana. Fond sadrži i spise upućene građevinskim sekcijama kotarskih poglavarstava u Splitu, Makarskoj i Sinju, spise upućene Građevinskoj direkciji u Dubrovniku, Pokrajinskom šumskom nadzorništvu i Pokrajinskom hidrografskom odsjeku. Postoji i veća skupina spisa koji se odnose na šumarstvo, pošumljavanje, sječu šuma, pašnjake, šumske inspekcije, šumske proračune za rasadnike, lugare i ostalo šumarsko osoblje. Među spisima se mogu naći i razne tiskovine koje se odnose na građevinarstvo, građevinsko osoblje, polaganje ispita u građevinarstvu.

Spisi o gradnjama Vlade za Dalmaciju za razdoblje od 1816. do 1848. imaju oznaku razredbene skupine X. Gradnja.

Spisi Namjesništva za Dalmaciju iz razdoblja od 1849. do 1908. odlagali su se u predmetne svežnjeve također s razredbenom oznakom X. Gradnja, koja je imala potkategorije A–G:

A Javne gradnje i građevinarski službenici

(Costruzioni pubbliche e Funzionari edili)

B Javne građevine i njihovo održavanje

(Fabbricati pubblici e loro manutenzione)

C Pokrajinske ceste i mostovi, glavne ceste i putovi

(Strade e ponti regi, Maestri stradali e stradini)

D Općinske ceste i mostovi

(Strade e ponti regi, Maestri stradali e stradini)

E Vode, izvori, skele, močvare, jezera, bare, radovi na vodovodu, mlinovi, cisterne, mlake i bazeni

(Acque, Fiumi, Sorgenti, Traghetti, Paludi, Laghi, Stagni, Lavori idraulici, Molini, Cisterne, Pozi, Vasche, etc)

F Vještaci mjerači i privatni tehničari (Periti agrimensori e Tecnici privati)

G Željeznice (Ferrovie)

Od 1908. do 1918. uveden je novi razredbeni sustav u kojemu su gradnje u Odsjeku II. Namjesništva, u skupini D 60 i I. U skupini D 60 su crkvene gradnje (gradnje crkava, župnih kuća, samostana/manastira, biskupskih palača i bogoštovnih zgrada) i za katolike i za pravoslavne. U skupini I. 161 su željeznice, a u skupini I. 163 građevni pravilnici i prekršaji.

Gradivo koje je izdvojeno iz fonda Miscellanea i priključeno gradivu Građevinskog odjela ima oznake razredbenog sustava odjelnih spisa Namjesništva. Spisi nastali do 1908. imaju oznaku IV. Crkva, IV/E Crkve, gradnja, administracija, a oni nastali u razdoblju 1909.–1918. imaju oznake E 73 Središnje povjernstvo za umjetnost i historijske spomenike, Historijski i umjetnički spomenici ili starine, Arheološke iskopine, Zaštita domaćih prirodnih znamenitosti i oznaku D 60 Gradnja rimokatoličkih crkava, Gradnja pravoslavnih crkava, Gradnja grkokatoličkih crkava, Gradnja rimokatoličkih župskih kuća, Gradnja grkokatoličkih župskih kuća, Gradnja samostana/gr. ist. manastira, Gradnja biskupskih palača, Bogoštovne zgrade uopće.

POPIS GRADIVA

Predmetni spisi 1860./1918, 260 svež.

1. Ceste, cestarsko osoblje, cestarske kuće, cestarski uredi, 1906.–1917., svež. 1–3

2. Mostovi, 1900.–1917., svež. 4

3. Ceste i putovi popravci i izgradnja, 1909.–1918., svež. 9–54

4. Mostovi – gradnja, 1904.–1914., svež. 55

5. Cestarski kongresi u Parizu i Briselu i izložba u Rimu 1911.,1908.–1911., svež. 56

6. Državne zgrade (lučki uredi, skladišta, zatvori, škole), građevinarstvo, građevinarsko osoblja, propisi, evidencije, računi, majstorski ispiti, 1885.–1918., svež. 57–84

7. Ceste, trasiranje puteva, rekonstrukcije i popravci 1886.–1917., svež. 85–122

8. Željeznica 1910.–1913., svež. 123

9. Acetilenska rasvjeta 1909.–1916., svež. 124

10. Parni kotlovi 1909.–1915., svež. 125–126

11. Građevinarstvo – razno 1882.–1914., svež. 127

12. Mostovi, željeznički most, gradnja raznih mostova, 1885.–1917., svež. 128–134

13. Biskupske palače, crkve, gradnja i popravci crkava, župnih kuća i ureda, gradnja i popravci zvonika, svež. 135–172

Restauracija Sv. Stošije (matroneum, baldekin, propovjedaonica, prijedlog za pjevalište; restauracija kapelice Sv.Stošije), 1894.–1906.; kut. 261–262

Restauracija crkve i samostana Sv. Krševana, 1846.–1918., kut. 262, 264–265

Popravak Carpacciovih slika u Sv. Stošiji, 1909.–1913., Popravak zvonika Sv. Stošije, restauratorski radovi, 1860.–1909., kut. 262

Restauracija krstionice u crkvi Sv. Stošije i razni radovi u crkvi, 1908.–1919., kut. 263

14. Državna građevna služba, propisi za građevnu djelatnost, programi gradnja, tehnički administrativni ispiti, 1904.–1916., svež. 173–181

15. Novogradnje škola, crkava, bolnica, predračuni i nacrti, 1887.–1916., svež. 182–193

16. Knjige posjeda i posjedovni listovi za Konavle, svež. 194–195

17. Krka kod Skradina. Projekt za devijaciju vode, svež. 196

18. Spisi arhitekta Ćirila Ivekovića, svež. 197

19. Hidrografija (izvještaji, Pokrajinski Hidrografski odsjek), 1896.–1920., svež. 198–212

20. Šumarstvo, pošumljavanje, lugari, rasadnici, šumske globe, 1895.–1920., svež. 213–238

21. Uređivanje perivoja, svež. 239

22. Razno 1874.–1920., svež. 240–260

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski, njemački jezik; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–DAZD–384: Nacrti građevinskih objekata 19. i 20. st.

HR–HDA–958: Carski kraljevski ured za zaštitu spomenika kulture u Beču (K. k. Denkmalamt) (1850.–1918.); Dalmatinski spisi 1848.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918., str. 293