[0080] Kraljevska delegacija Vlade u Splitu (1806. – 1812.)

Signatura HR–DAZD–80

Klasifikacija A.1.6.3.

Naziv fonda Kraljevska delegacija Vlade u Splitu

Vrijeme nastanka gradiva 1806.–1812.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 6 knj., 100 kut.; 17,5 d/m

Stvaratelj Kraljevska delegacija vlade u Splitu

(R. Delegazione di Governo in Spalato)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija Vlade u Makarskoj, 1807.–1811., str. 267

Na osnovi Napoleonovog dekreta od 4. rujna 1806. i Dandolovog Pravilnika o ustroju upravne i sudbene vlasti od 26. studenoga iste godine, Kraljevska delegacija Vlade u Splitu kao okružno upravno tijelo počinje djelovati 1. siječnja 1807. godine. Okrug Split i njegov delegat mjerodavni su u 5 kantona: Split (koji obuhvaća područje Splita, Omiša, Poljica i Klisa), Trogir, Sinj, Nerežišće (Brač) i Hvar. Ukupan broj stanovnika za koje je bila mjerodavna Kraljevska delegacija Vlade u Splitu bio je 87.072. Francuzi kod viših upravnih tijela imaju razrađen registraturni sustav, dok su kod nižih spisi označavani samo rastućim tekućim brojem za određenu godinu.

Kraljevskim dekretom od 15. travnja 1811. godine vladine delegacije u Ilirskim Pokrajinama koje su imale nadležnost nad okrugom, mijenjaju naziv u poddelegacije, a ostaju im iste nadležnosti koje su ranije imale delegacije.

POVIJEST FONDA

Spisi Kraljevske delegacije Vlade u Splitu prvobitno su se čuvali u Kancelariji delegacije Vlade u Splitu i njenog sljednika u vrijeme Ilirskih Pokrajina, poddelegacije. U vrijeme austrijske uprave (nakon 1813. godine) spisi su bili u nadležnosti Okružnog suda u Splitu zajedno s ostalim arhivskim gradivom za područje Splita i srednjodalmatinskih otoka od mletačke uprave, pa do kraja francuske uprave. Gradivo je u Zadar preneseno u dva navrata: prvi put 1889. godine, kada ih je Arhivu predao Okružni sud u Splitu, a drugi put 1947. godine kada ih u Arhiv predaje Kotarski sud u Splitu. U urudžbenom zapisniku C. kr. Gubernijalnog arhiva ili Arhiva starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru za godinu 1889., pod brojem 3 od 3. siječnja, nalazi se spis kojim je od Okružnog suda u Splitu zatražena predaja starih arhiva Splita i Makarske.

Gradivo Kraljevske delegacije Vlade u Splitu od 1806. do 1811. godine djelomično je sačuvano, a urudžbeni zapisnici su nepotpuni, posebno onaj za 1810. godinu u kojemu nedostaje 800 upisa. Prilikom sređivanja rekonstruiran je prvobitni red na temelju urudžbenih zapisnika te su spisi sređeni prema rastućem broju za pojedine godine. Svi spisi u gornjem lijevom uglu prvog lista ili na zadnjem listu imaju broj splitske kancelarije bez obzira jesu li u nju primljeni ili iz nje otpremljeni. Primljeni spisi imaju i broj kancelarije iz koje su stigli.

Spisi nisu odlagani prema predmetnim svežnjevima (fascicolo) što je bilo predviđeno rubrikom urudžbenoga zapisnika.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija vlade u Makarskoj, 1807.–1811., str. 267

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici 1806.–1811., 6 knj.

Spisi, 1806.–1811., 100 kut.

1. Opći spisi 1806., kut. 1–3.

2. Opći spisi 1807., kut. 4–21.

3. Opći spisi 1808., kut. 22–43.

4. Opći spisi 1809., kut. 44–55

5. Opći spisi1810., kut. 56–77

6. Opći spisi 1811., kut. 78–97.

7. Razno 1808.–1812., kut. 98–100.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski, njemački, hrvatski, grčki, turski; latinica, bosančica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

HR–DAZD–73: Intendenca Pokrajine Dalmacije 1 1810.–1813.

HR–DAZD–110: Kraljevska poddelegacija Vlade u Splitu, 1806.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija Vlade u Makarskoj, 1807.–1811., str. 267

Raccolta delle Leggi Francesi. Ljubljana, 1811. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Dekret Napoleona o organizaciji uprave u Ilirskim Pokrajinama, kut. 23 *** Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037 *** Ćubela, Ivana. Kraljevska delegacija Vlade u Splitu 1811.–1816., Kulturna baština, sv. 34. Split, 2007. str. 83–101