[0073] Intendenca Pokrajine Dalmacije u Zadru (1810. – 1813.)

Signatura: HR–DAZD–73

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Intendenca Pokrajine Dalmacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1809., 1810.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 knj., 169 svež.; 25,00 d/m

Stvaratelj: Intendant Pokrajine Dalmacije (L’Intendant de Dalmatie, Intendenza Provinciale della Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Uprava u Dalmaciji bila je povjerena intendantu i jednom tajniku, a sjedište Pokrajine Dalmacije nalazilo se u Zadru. Dekretom od 27. lipnja 1811. intendantom u Zadru imenovan je Nicolas–Jean–Marie Rougier de la Bergerie (1784.–1857.). On se brinuo o provođenju zakona i odredaba, ubiranju poreza, o državnim dobrima, vodama i šumama, lovu i ribolovu, održavanju i popravljanju cesta, dobrotvornim ustanovama, javnoj nastavi, zdravstvu, trgovini, zatvorima, upravi u pokrajinama, okruzima i općinama te općoj i sudskoj policiji. Intendant Pokrajine Dalmacije bio je odgovoran generalnom intendantu Ilirskih Pokrajina u Ljubljani.

Prema čl. 84–88 Dekreta od 15. travnja 1811., nadstojnik Pokrajine (Intendant) ima iste dužnosti kao predstavnici (préfets) u francuskim departmanima. Izravno je podložan vrhovnom nadstojniku u Ljubljani; s njime se dopisuje i od njega dobiva zapovijedi. Odgovoran je za provođenje zakona i naredbi o porezima, brine se za državna dobra, vode i šume, ribarenje i lov. Odgovoran je za uzdržavanje putova. U njegovoj je nadležnosti briga za samostane i dobrotvorne zavode. Nadzire bogoštovlje i upravljanje crkvenim dobrima, te javno školstvo, zdravstvo, upravu i red u lukama. Odgovoran je za novačenje vojske, carine i daće. Njemu su podložni okruzi i kotarevi. Svaki namjesnik u Pokrajini ima primatelja, isplatitelja i blagajnika. U upravi Intendance djeluju: zemljomjer za mostove i putove, ravnatelj upisivanjah i gospoštijah (domaines), čuvar zaloga, rukovoditelj danka, nadziratelj šuma, nadziratelj carina (douanes), nadziratelj lutrije. Jedan činovnik može obnašati više službi. Svi oni s nastojnikom čine vijeće. Prvi i jedini intendant Dalmacije bio je Nicolas–Jean–Marie Rougier de la Bergerie (1784.–1857.). On je preuzeo poslove intendanta u Zadru 5. veljače 1810. godine. Najprije je bio imenovan odlukom Marmonta, a kasnije potvrđen Carskim dekretom od 27. lipnja 1811.godine. Službu je obavljao do prosinca 1813. godine. Podnastojnici (subdélégues) u upravljanju ovise od nastojnika, njega zastupaju i od njega primaju zapovijedi, a djelokrug im je u okružjima i u kotarevima isti kao nastojnika u okviru njihove područne nadležnosti.

POVIJEST FONDA

HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806.

Spisi su izvorno odlagani prema naslovima razredbenih skupina (titoli) do veljače 1811. godine. Od veljače spisi su odlagani kronološki i nazvani su nenaslovljeni spisi.

SADRŽAJ

Gradivo ravnateljstva (Intendance) za 1810. i 1811. godinu podijeljeno je na naslove (titule), a za 1812. i 1813. složeno po brojevima. Spisi se odnose na organizaciju Ilirskih Pokrajina, zdravstvene službe u Dalmaciji, institute, javne dobrotvornosti, nacionalnu gardu, izvještaje o administraciji Pokrajine, izvještaje o upravi u kotarima, kretanje stranaca, imenovanje komesara policije, policiju, žandarmerije, sud, zatvore, presude, zatvorenike, krijumčarenje, trgovinu, ratne štete, gusarenje, plovidbu, zabranu plovidbe u konvoju uzduž obala Ilirskih Pokrajina, zabranu kolanja krivotvorenog novca, općinske proračune, imenovanja članova u općinsko vijeće, izdavanje putovnica za brodove, na mornaricu, vojne predmete, stanje liječnika i kirurga u Dalmaciji, apoteke, nerede, krađu, takse, tarife, trajekte, luke, gradnju mostova, pošte, ribolov, mirovine, zajmove, putovnice, globe, javnu nastavu, hipoteke, poreze, carinu, investituru, desetinu, državna dobra, livade, močvare, pašnjake, poljske štete, rudnike, mlinove, prehranu, poljoprivredu, šume, ceste, konfiskaciju, emigraciju, samostane, ukinute bratovštine, crkvene predmete i drugo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1810.–1813., 5 knj.

2. Kazala 1810.–1813., 4 knj.

3. Pregled gradiva po naslovima i rubrikama 1810., 1 knj.

4. Registri 1811. – 1813., 7 knj.

Spisi, 1810.–1813., svež. 1–169.

Naslov I. Vode i ceste (Acque e strade) 1810., svež. 1.

Naslov II. Ratarstvo (Agricoltura) 1810., svež. 2.

Naslov III. Prehrana (Annona) 1810., svež. 3.

Naslov IV. Umijeća i zanati (Arti e professioni) 1810., svež. 4.

Naslov V. Javna dobrotvornost (Beneficenza pubblica)1810., svež. 5–6.

Naslov VI. Javna blagajna (Casse pubbliche) 1810., svež. 7–11.

Naslov VII. Trgovina (Commercio) 1810., svež. 12.

Naslov VIII. Bogoštovlje (Culto) 1810. Vlada za Dalmaciju, svež. 13–20.

Naslov IX. Financije (Finanza) 1810., svež. 21–30.

Naslov X. Javna zemljišta i zgrade (Fondi i fabbricati pubblici) 1810., svež. 31.

Naslov XI. Pravosuđe (Giustizia) 1810., svež. 32–36.

Naslov XII. Javna nastava (Istruzione pubblica) 1810., svež. 37–39.

Naslov XIII. Zakonodavstvo (Legislazione) 1810., svež. 40.

Naslov XIV. Poglavarstva i javni činovnici (Magistrati e funzionari pubblici) 1810., svež. 41–45.

Naslov XV. Pomorstvo (Marina) 1810., svež. 46–47.

Naslov XVI. Vojska i rat (Militarai e guerra) 1810., svež. 48–55.

Naslov XVII. Redarstvo (Polizia) 1810., svež. 56–58.

Naslov XVIII. Stanovništvo (Popolazione) 1810., svež. 59.

Naslov XIX. Zdravstvo (Sanità) 1810., svež. 60.

Naslov XX. Razni o izvanredni predmeti (Oggetti misti e straordinari) 1810., svež. 61.

Naslov XXI. Općine (Comuni) 1810., svež. 62–63.

Naslov I. Vode i putovi (Acque e strade) 1811., svež. 64.

Naslov II. Zemljoradnja (Agricoltura) 1811., svež. 64

Naslov III. Prehrana (Annona) 1811., svež. 64.

Naslov IV. Umijeća i zanati (Arti e professioni) 1811., svež. 64.

Naslov V. Javna dobrotvornost (Beneficenza pubblica), 1811., svež. 65.

Naslov VI. Javna blagajna (Casse pubbliche), 1811., svež. 66.

Naslov VII. Trgovina (Commercio), 1811., svež. 66.

Naslov VIII. Bogoštovlje (Culto), 1811., svež. 67.

Naslov IX. Financije (Finanza), 1811., svež. 68–70.

Naslov X. Javna zemljišta i zgrade (Fondi i fabbricati pubblici), 1811., svež. 71.

Naslov XI. Pravosuđe (Giustizia), 1811., svež. 72.

Naslov XII. Javna nastava (Istruzione pubblica), 1811., svež. 72.

Naslov XIII. Zakonodavstvo (Legislazione), 1811., svež. 73.

Naslov XIV. Poglavarstva i i javni činovnici (Magistrati e funzionari pubblici), 1811., svež. 73.

Naslov XV. Pomorstvo (Marina), 1811., svež. 74.

Naslov XVI. Vojska i rat (Militaria e guerra), 1811., svež. 75.

Naslov XVII. Redarstvo (Polizia), 1811., svež. 75.

Naslov XVIII. Stanovništvo (Popolazione), 1811., svež. 75.

Naslov XIX. Zdravstvo (Sanità), 1811., svež. 75.

Naslov XX. Razni izvanredni predmeti (Oggetti misti e straordinari), 1811., svež. 75.

Naslov XXI. Općine (Comuni), 1811., svež. 76.

Od veljače 1811. spisi se odlažu kronološki kao Atti non titolati.

Opći spisi 1811., svež. 77–98.

Opći spisi 1812., svež. 99–135.

Opći spisi 1812.–1813. Dokumenti pripojeni nalozima izdanim za opće troškove, svež. 136.

Opći spisi 1812.–1813. Opći troškovi, svež. 137.

Opći spisi 1813. Tromjesečna stanja kaznenih troškova i popisi povrata, svež. 138.

Opći spisi 1813. Dokumenti pripojeni punomoćima, svež. 139–140.

Opći spisi 1813. Tromjesečna stanja kaznenih troškova i popis povrata, svež. 141

Opći spisi 1809.–1813. Zalagaonica u Zadru, svež. 141.

Opći spisi 1813. svež. 141–168.

Opći spisi 1813. Popis raznih vrsta troškova, svež. 169.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

Indeks spisa Pokrajinske intendence za Dalmaciju 1810.–1813., 4 sv.

DOPUNSKI IZVORI

SI–ARS–27: Glavni intendant Ilirskih provinc (Intendant–Général des Provinces

Illyriennes) 1809.–1813.

SI–ARS–30: Intendant za Dalmacijo (L’Intendant de la Dalmatie) 1809.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

Bundy, Frank J. The Administration of the Illyrian Provinces of the French Empire: 1809.–1813. New York; London, 1987. *** Pisani, Paul. La Dalmatie de 1797. à 1815. Paris: Alphonske Picard et fils, 1893. *** Samardžić, Đorđo. Administrativno teritorijalna podjela provincije Dalmacije i Dubrovnika s Kotorom u okviru Ilirskih provincija, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, br. XV. Sarajevo, 1966.*** Vošnjak, Bogumil. Ustava in uprava Ilirskih dežel (1809.–1813.). Ljubljana, 1910.