[0061] Računovodstvo i financijski ured u Zadru (1806. – 1813.)

Signatura: HR–DAZD–61

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Računovodstvo i financijski ured u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 72 knj., 37 svež.; 6,5 d/m

Stvaratelj: Računovodstvo i financijski ured Galo–italski i Galo–ilirski (Finanza e Contabilità)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Treći odsjek Providurstva za Dalmaciju bile su financije, koje su se dijelile na sekcije: porezi za nekretnine (zemljišni porez), neizravni porez (monopoli i carine), izavni porez (desetina i travarina) i prihodi državnih dobara. Pri financijskom uredu postojalo je Računovodstvo (Contabilità) koje je vodilo knjigovodstvo za svaku granu financijske uprave, a zavisilo je o knjigovodstvu providurstva i njemu je podnosilo izvještaje o stanju prihoda i rashoda. U njegovu nadležnost potpadale su sve vrste javnih prihoda. Gradivo ovoga fonda sadrži Računovodstvo i financijski ured u vrijeme Kraljevstva Italije (do 1809.) kao i u vrijeme Ilirskih Pokrajina. Za ovo posljednje razdoblje uprava i sudstvo su bili konačno uređeni Naredbom o ustrojenju Ilirije od 15. travnja 1811. godine, a u čl. 84–86 uređena su i pitanja upravljanja financijama.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806.

SADRŽAJ

Gradivo se najvećim dijelom odnosi na razdoblje kada je Dalmacija bila u sastavu Kraljevstva Italije (1806.–1809.), a manjim dijelom na razdoblje Ilirskih Pokrajina (1810.–1813.). Spisi se odnose na proračun, javnu dobrotvornost, bratovštine, blagajne, kredite, računovodstvo, ugovore, samostane, državna dobra, šume, vode i porez, dugove, ekonomate, milostinju, zaklade, apoteke, tarife, javne rente, regalije, plaće, vojne predmete, policiju, zdravstvo, liječnike i kirurge, monetu, rudnike itd.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici i kazala 1806.–1813., 27 knj.

2. Kazala Računskog i financijskog ureda 1806.–1813., 1 sv.

Predmetne knjige 1806.–1810., 45 knj.

Spisi, 1806.–1813., 39 svež.

1. Neriješeni spisi (Amministrazione arretrata), 1806.–1807., svež. 1.

2. Kreditne poslovi Pokrajine, općina i privatnika (Atti relativi alle creditorie della Provinzia, delle Comuni e de’ privati), 1806.–1809., svež. 2–8.

3. Nabava živežnih namirnica za slučaj opsade grada Zadra (Atti relativi agli approvigionamenti fatti pel caso di assedio della citta di Zara), 1806.–1810., svež. 9.

4. Umirovljenici, dodjela baškota i novca (Atti e prospetti circa ogni categoria de’ pensionati, graziati di capisoldo, pan biscotto, ecc.), 1806.–1812., svež. 10.

5. Teritorijalne straže i njihove ovlasti (Atti relativi alle forze teritoriali e sue competenze), 1807.–1810., svež. 11.

6. Zadarski Licej (Atti riguardanti il Liceo Convitto di Zara), 1806.–1809., svež. 12.

7. Potraživanja prema Vladi od dužnosnika uprave, vlasnika lokala unajmljenih za javne potrebe, osoba zaposlenih u javnoj nastavi, dobrotvornih zavoda, umirovljenika, nabavljača, obrtnika, itd. (Crediti verso il Governo de’ funzionari di ogni ramo, de’ proprietari di locali prigionati per scopi pubblici, degli individui addetti all’istruzione pubblica degli artefici, degli Istituti di beneficenza, de’ pensionati, de’ fornitori ecc.), 1806.–1810., svež. 13.

8. Pregled pokrajinskih ureda i broj službenika (Prospetti di tutti gli uffici della Provinzia e numero dei funzionari), 1806.–1813., svež. 14.

9. Zadar – bolnica, Zavod za nemoćne i napuštene; Dobrotvorni zavod (Zara – Ospitale, Istituti degli infermi e degli esposti. Istituto di beneficenza), 1807.–1810. (nedostaju svež. 16 i 17), svež. 15.

10. Računi, proračuni i završni računi općina (Conti preventivi e consuntivi e budiet delle comuni), 1806.–1810., svež. 18–26.

11. Proračuni dalmatinskih općina (Budiet delle comuni della Dalmazia), 1812.–1813., svež. 27–28.

12. Pokrajinski proračun (Budiet provinciale), 1807.–1810., svež. 29–32.

13. Zavodi za gubavce, Zadarski i splitski lazaret (Atti e prospetti sopra gli Istituti de’ leprosi e lazzaretto di Zara nonche sopra il lazzaretto di Spalato), 1813., svež. 33.

14. Javne livade (Pubbliche praterie), 1806.–1813., svež. 34.

15. Cijene koje su općinski načelnici upućivali intendantu (Mercuriali de’prezi), 1813., svež. 35.

16. Upute za kraljevske blagajne, računovodstvo i za jamčevinu blagajnika i kontrolora (Istruzioni per le casse regie e per la Divisine di contabilita nonchepieggierie dei casseri e controlori), (1807.–1809.), svež. 36.

17. Najamni i kupoprodajni ugovori (Contrati di affittanza, di vendite ed acquisti), 1798.–1811., svež. 37.

18. Uprava desetina (Amministrazione delle decime), 1806.–1813., svež. 38.

19. Prihodi od taksa i carinskih naplata (Introiti per tasse e per esazioni daziarie), 1808.–1809., svež. 39.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar; 3 kazala Računskog i financijskog ureda 1806.–1813.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije (Provveditoria generale della Dalmazia), 1806.–1809.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije

La Dalmazia al 31 decembre 1806. Opera economico–politica umiliata a S. M. l’imperatore e re Napoleone I. / dal provveditore generale Vicenzo Dandolo. Zara: Tipografia S. Artale, 1909. *** La Dalmazia al 31. decembre 1809. Opera economico–politica umiliata a S. M. l’imperatore e re Napoleone I. / dal provveditore generale Vicenzo Dandolo. Zara: Tipografia S. Artale, 1909. *** Luzzatto, F. Vincenzo Dandolo e la sua politica finanziaria in Dalmazia (1806–1809)., Archivio storico per la Dalmazia, anno XII, vol. XXIII, fasc. 136. Roma, 1937.: str. 123–132