[0059] Tajni arhiv generalnog providura Dalmacije Vicka Dandola. (1806. – 1810.)

Signatura: HR–DAZD–59

Klasifikacija: A.1.6. 2.

Naziv fonda: Tajni arhiv generalnog providura Dalmacije Vicka Dandola

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1810.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 svež.; 1,00 d/m.

Stvaratelj: Generalni providur Dalmacije Vicko Dandolo (Provveditore generale della Dalmazia Vnicenzo Dandolo)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vincenzo (Vicko) Dandolo (1758.–1819.), ljekarnik. Sudjelovao je u tajnom pokretu protiv mletačke oligarhije i priklanjao se idejama Francuske revolucije. Bio je član privremene pučke vlade u Veneciji nakon sloma Republike (1797.). Nakon mira u Campoformiju 17. listopada 1797. odlazi u Milano i ondje postaje članom Velikoga vijeća novostvorene Cisalpinske Republike. Godine 1799. godine odlazi u Pariz i izdaje djelo o svojim političkim pogledima, posvećeno Napoleonu Bonaparteu. Ubrzo se vraća u Milano i u svom rodnome Vareseu bavi se gospodarstvom i piše studije o uzgoju ovaca i krumpira. Generalnim providurom Dalmacije imenovan je 28. travnja 1806. godine. Kao providur reorganizirao je upravu, uveo novo zakonodavstvo te radio na materijalnom i kulturnom uzdizanju Dalmacije. Ukida torturu u zatvorima, uvodi civilni brak, proglašava slobodu vjeroispovijesti, ukida plemićke povlastice. Imovinu ukinutih samostana i bratovština namjenjuje školstvu, zdravstvu i dobrotvornim ustanovama. Izradio je nacrt o ustroju školstva (Piano generale della pubblica istruzione, Osnova opchienoga nauka u Dalmaczie). Proveo je značajne reforme u sudstvu, upravi i školstvu. U srpnju 1806. godine izdao je odredbu o osnivanju Središnje zdravstvene komisije (Commissione centrale di sanità). Donosi propise i pravilnike o radu i dužnostima liječnika, ljekarnika i babica, o obveznom cijepljenju, uređenju bolnica i komunalnoj higijeni. Osnovao je 26. kolovoza 1807. godine Upravu javne dobrotvornosti (Direzione centrale degl’istituti di pubblica beneficenza). Ona se brinula za bolnice, ubožnice i nahodišta. Poticao je gospodarski razvoj Dalmacije (izgradnja cesta, snižavanje carina, olakšice u agraru i dr.). Posebno se trudio oko unapređivanja poljodjelstva. U Zadru je 1807. tiskao u hrvatskom prijevodu svoj spis o uzgoju krumpira. Izdao je 18. ožujka 1808. proglas o oslobađanju od plaćanja desetine i izvoznih i uvoznih carina za krumpir u iduće tri godine. Poticao je uzgoj ovaca, duhana, sadnju voćaka i šuma. Za svoje pothvate unapređivanja gospodarstva, a posebno poljodjelstva obraćao se uglednim Dalmatincima. Poboljšao je putničke i poštanske veze s Italijom i poticao je izgradnju cesta. Za njegove uprave počeo je u Zadru izlaziti dvojezični službeni list Kraglski Dalmatin (Il Regio Dalmata 1806.–1810.), prve novine na hrvatskom jeziku. Odlukom od 28. svibnja 1807. odobrio je osnivanje prve poznate čitaonice u Hrvatskoj Druxba od sctenja (Gabinetto di lettura). Dijelom su tiskana njegova godišnja izvješća koja je slao Napoleonu. Ona su vrijedan izvor za proučavanje gospodarskih i kulturnih prilika u Dalmaciji. Kada je Dalmacija ušla u sastav Ilirskih Pokrajina Dandolo je napustio svoj položaj i 29. siječnja 1810. otišao iz Dalmacije. Napoleon ga je imenovao senatorom Kraljevstva Italije. Ostatak života provodi na imanju u Vareseu baveći se poljoprivredom na znanstvenoj osnovi (racionalni uzgoj ovaca, vinogradarstvo, svilarstvo) te je izdao više djela o poljodjelstvu.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806.

SADRŽAJ

Djelatnost Vicka Dandola kao providura, spisi značajni za proučavanje gospodarske, socijalne, kulturne i vjerske povijesti Dalmacije te povijesti medicine i školstva.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Tajni protokol generalnog tajništva 1806.–1809.

2. Indeks tajnog urudžbenog zapisnika 1807.

3. Popis sumnjivih osoba 1807.

Spisi, 1806.–1810., 10 svež.

Opći spisi 1806., br. 1–400, svež. 1.

Opći spisi 1807., br. 401–999, svež. 2–4

Opći spisi 1808., br. 1–115, svež. 6.

Opći spisi 1809., 107–498, svež. 7–9.

Opći spisi 1810., br. 1–106, svež. 10.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

Indeks Tajnoga arhiva generalnog providurstva 1807.–1809., 1. sv.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije (Provveditoria generale della Dalmazia) 1806.–1809.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije

Maštrović, Vjekoslav. Zadarska oznanjenja iz XVIII, XIX. i početka XX. stoljeća: Jadertina Croatica. Zagreb: JAZU, 1979.: str. 71–117. *** Maštrović, Vjekoslav. Bibliografija knjiga izdanih u Zadru od 1797. do 1814. godine, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 1 (1952): str. 385–415. *** Hrvatski biografski leksikon, sv. 3. Zagreb, 1993. Vincenzo Dandolo: str. 207–210.