[0048] Mjesno starješinstvo Split (1797. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–48

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Split

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 kut.; 2,5 d/m

Stvaratelj: C. kr. Mjesno starješinstvo Split (I. r. Superiorità locale di Spalato)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Dana 28. siječnja 1797. izdan je proglas o osnivanju Mjesnog starješinstva Split kao kotarske oblasti. Kancelarijsko poslovanje propisivala je dvorska uredba od 26. svibnja 1786. godine. Kancelarijsko poslovanje podrobnije je propisano u nedatiranoj radnoj uputi o poslovanju državnih ureda, koje obuhvaćaju odjeljenje za primanje predstavki, otpravništvo i registraturu. Novost koju na ove prostore uvodi Austrija su sudski i upravni urudžbeni zapisnici, koji nažalost za Mjesno starješinstvo u Splitu nisu sačuvani. Politički spisi (11 kutija) na zadnjem listu ili na polovici upotrijebljenoj kao košuljica imaju oznaku od I. do VIII., koja označuje fascikulaturu (predmetne smotke). Unutar smotka spisi su odlagani kronološkim redom. Nije sačuvan sadržaj tih predmetnih smotaka.

Prema ukazu grofa Raimonda Thurna o osnivanju Mjesnog starješinstva Split, na čelu Mjesnoga starješinstva (kotara) za rektora ili suca postavljen je knez Nikola Grisogono, za prisjednike Francesco Tomaseo i Marko Pavišić, zatim dva tajnika ili kancelara Antonio Maria Basilisco i Vicenzo Mistruzzi, te njihov pomoćnik Gaetano Carunchio.

Istim ukazom regulirana je i nadležnost Mjesnog starješinstva koje osim upravnih funkcija, ima i sudsku nadležnost prvog stupnja (Pristolje od prve tužbe), a sudski poslovi vrše se odvojeno od upravno–političkih. Rektor ili sudac upravitelj redovno je vršio upravno–političke, a prvi i drugi sudac prisjednik sudske poslove. Mjesno starješinstvo bilo je nadležno za kaznene predmete i građanske sporove čija vrijednost spora nije prelazila 20 fiorina ili 240 dalmatinskih lira.

POVIJEST FONDA

Arhiv starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru 1898. godine zatražio je da se iz Okružnoga suda u Splitu predaju Arhiv Splita i Makarske. Temeljem toga zahtjeva preuzeto je i Mjesno starješinstvo u Splitu, zatim spisi C.kr. Kraljevske delegacije i C.kr. Kraljevske poddelegacije, ukupno 19 svežnjeva spisa. Spisi su sačuvani samo djelomično, a odnose se na upravu, funkcioniranje grada, ustroj nastave, komuniciranje s vojnim jedinicama na području grada, opskrbu, privredu. Također sadrži okružnice i naloge centralne vlade u Zadru. Sudski spisi se većinom odnose na ostavinske rasprave.

Gradivo je 60–ih godina prošloga stoljeća djelomično sređivano pri čemu su „razbijene” predmetne cjeline te je učinjena i folijacija spisa. Revizija sređivanja je provedena ponovno početkom 21. st. i gradivo je sređeno kronološki u serije: sudski spisi, upravni spisi i razni spisi. Posebno su izdvojeni spisi o plaćanju pristojbi na razne namirnice od 1799. do 1805. Spisi su složeni u 27 kutija, od čega se u prve dvije kutije nalaze predspisi nastali u vremenskom razdoblju od sedam mjeseci prije formiranja Mjesnoga starješinstva u travnju 1798. godine. U kutijama 3–14 politički spisi starješinstva za 1798. i 1799. godine; u kutijama 15–23 spisi koji se odnose na plaćanje poreza, a u zadnje četiri kutije razni popisi koji obuhvaćaju cjelokupni period rada Mjesnog starješinstva Split.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži sudske i upravne spise. Premda je gradivo fragmentarno sačuvano, ono daje temeljit uvid u djelatnost Mjesnoga starješinstva. Među upravnim spisima je dekret o osnivanju Mjesnog starješinstva Split, zbirka ukaza, dokumentacija o biranju župnika u Kaštel Kambelovcu, zatim obranička predstavka Germanija Dudan. Za proučavanje lokalne povijesti značajni su anagrafi župa sv. Križa, Lučca i Manuša, spor Splićana i Židova, zatim popis mreža i parangala u gradu i okolici, podaci o otvaranju pučkih škola, izvješća o stanju u gradu kao i podaci o krijumčarenju namirnica morskim putem, obveze plaćanja poreza na promet prehrambenom robom (meso, žito, volovi, svinje, svijeće i dr.). Sačuvan je i ostavinski spor povodom oporuke kneza Giorgia Ivellio. Za razdoblje od 1801. do 1806. sačuvane su putovnice, podaci o zatvorima, pomorstvu, uvozu stoke.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1797.–1806., 27 kut.

1. Sudski spisi, saslušanja, arbitrarne presude 1797.–1978., kut. 1–2.

2. Politički/upravni spisi 1797.–1806., kut. 3–14.

3. Obveze za plaćanje poreza na meso, žito, 1799.–1805.; volove, svinje, svijeće i sl., kut. 15–23.

4. Putovnice, zatvori, pomorstvo 1801.–1806., kut. 24–25.

5. Protokol izdanih putovnica 1800.–1802., kut. 26–27.

6. Normalije, zatvori, Proglasi, troškovi, pristojbe 1800.–1806.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski i francuski; latinica i bosančica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru, Dalmaciju i Albaniju 1798.–1806.

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju 1798.–1806.

HR–DAZD–34: Dvorski komesar za Dalmaciju P. Goëss 1802.–1804.

HR–DAZD–35: Guverner za Dalmaciju barun T. de Brady 1804.–1806.

HR–DAZD–386: Tiskovine

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač