[0045] Mjesno starješinstvo Pag (1798. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–45

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Klasifikacija: A.1.3.4.

Količina gradiva: 7 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: C. kr. Mjesno starješinstvo Pag (I. r.Superiorità locale di Pago)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Dana 12. veljače 1798. izdan je poseban ukaz o osnivanju Mjesnog starješinstva Pag. Izdao ga je grof Raimondo Thurn obnašajući dužnost prvog povjerenika (I. R. Commissario) pokrajine Dalmacije u vrijeme Prve austrijske uprave. Teritorij definiraju prirodne granice otoka Paga s mjestima Barbat, Dinjiška, Kolan, Lun, Maun, Novalja, Pag, Povljana i Vlašić.

Ukazima o osnivanju mjesnih starješinstava imenovani su i prvi službenici. Upravu mjesnih starješinstava činili su rektor ili sudac upravitelj (rettore ossia giudice dirigente) na čelu mjesnog stajrešinstva, zatim dva ili više sudaca prisjednika (giudici asesori), jedan ili dva tajnika (protocolista registrante) te asistenti i pisari. U Mjesnom starješinstvu Pag za rektora ili suca upravitelja imenovan je Marko Lauro Ruić, a Nadal Mirković i Gianbattista Palčić imenovani su za suce prisjednike. Poslije smrti suca prisjednika Gianbattista Palčića 1801. godine na njegovo mjesto imenovan je dotadašnji tajnik i kancelist Gian Claudio Breganze. Kako je Mjesno starješinstvo imalo sudsku i upravnu nadležnost, te nadležnosti Mirovnog suda, sudski i upravni poslovi vođeni su odvojeno pa su se i spisi urudžbirali posebno. Spisi Mirovnog suda i Prvostupanjskog suda urudžbirani su zajedno progresivnim brojem.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovoga fonda primljeno je u Arhiv u dva navrata. Upravni spisi Mjesnog starješinstva primljeni su još za vrijeme Druge austrijske uprave. Zapisi o tom preuzimanju nisu pronađeni. Registrirani su kao dio fonda Miscellanea. Sudske spise predao je Arhivu Narodni odbor općine Pag 14. lipnja 1949., a ta je primopredaja uvedena u Knjigu primljenog gradiva pod brojem 16. Gradivo je opisano kao Arhiv Paga. Prvi put se razdvojilo i registriralo kao arhivski fond Mjesnog starješinstva Paga u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke SFRJ iz 1984. godine.

Gradivo Mjesnog starješinstva Paga prije sređivanja nalazilo se u dva fonda: HR–DAZD–45: Mjesno starješinstvo Pag i HR–DAZD–377: Miscellanea. Gradivo Mjesnog starješinstva Paga sadržavalo je sudske spise, a dio upravnih spisa bio je smješten u svežnju 63 i poziciji 1 i 2 svežnja 64 fonda HR–DAZD–377: Miscellanea, a registrirani kao spisi Vrhovništva (Superiorità) Pag. Ti su spisi izdvojeni iz zbirke Miscellanea i pripojeni fondu Mjesnog starješinstva Paga. Od te dvije cjeline spisa oblikovane su serije sudskih i upravnih spisa.

SADRŽAJ

Fond Mjesnog starješinstva Pag sadrži upravne i sudske spise fragmentarno sačuvane. Nisu sačuvani niti sudski niti upravni protokoli, a prema saznanjima tijekom sređivanja fondova drugih mjesnih starješinstava znamo da su sudski i upravni spisi evidentirani posebno.

Najveći dio sudskih spisa sadrži spise imovinsko–pravnih sporova, poljskih šteta, krađe stoke, sporova kod dioba, poteškoća pri ubiranju dominikale od kolona, nadoknade šteta i troškova, prava na ispašu ili sječu drva. Svega nekoliko predmeta odnosi se na prava maloljetnika. Među sudskim spisima iz 1802. imamo Dekret Apelacionog suda u Zadru s napucima o provođenju postupka nasljeđivanja (147/1802.).

Upravni spisi Mjesnog starješinstva Paga djeluju probrani na način da je sačuvana uglavnom korespondencija s Vladom, centralnim organom uprave u Zadru. Ima izvadaka iz zapisnika sa sjednica Mjesnog starješinstva Pag koji se odnose na raspravu i zaključak o nekom predmetu o kojem se na sjednici raspravljalo, komuniciranja s pukovnikom Nikolom Portadom, komuniciranja sa Skupštinom plemića i Skupštinom građana. Veliki broj spisa odnosi se na sol, soline, solare, trgovinu i državne prihode od soli. Vlada u Zadru je nastojala Mjesno starješinstvo opskrbljivati propisima o navigaciji, brodskim posadama, postupanju sa stranim brodovima, pojavi gusara i stranih vojnih brodova. Iz sadržaja spisa možemo iščitati o političkoj i vojnoj nestabilnosti u kojima je djelovala Prva austrijska uprava u Dalmaciji.

Sudski spisi sačuvani su djelomično za sve godine djelovanja Mjesnoga starješinstva Paga. Ti su spisi nastali djelovanjem Prvostupanjskoga i Mirovnog suda, ovisno o vrijednosti spora, a odlagani su kronološki i označeni rastućim brojem. Na spisima se nalaze oznake razredbenoga sustava koji u vrijeme djelovanja kancelarije nije još postojao, već je uveden 1853. kada je donesen Zakon o unutarnjem ustrojstvu i o poslovnom redu svih sudbenih vlasti, jedinstven za Carevinu, a počeo se primjenjivati u različito vrijeme u pojedinim pokrajinama. Po tome zakonu spisi su grupirani u više razdjela, koji su označeni rimskim brojevima. Postoji vjerojatnost da su te oznake naknadno unesene. To su sljedeće skupine: I. Zakoni i naredbe, II. Stvari tičuće se službe, III. Stvari parnične, IV. Stvari ostavinske, štitničke i skrbničke, V. Stečajni spisi, VI. Stvari tičuće se gruntovnica i vlastovnica, VII. Miješani predmeti.

Sudski spisi Mjesnog starješinstva Paga na poleđini pretežno nose oznaku III., nekoliko ih ima oznaku IV. i VII. što možda znači da je nad spisima naknadno provedeno izlučivanje i da su za potrebe tog postupka spisi klasificirani. Isti je postupak proveden i nad gradivom fonda HR–DAZD–227: Kotarski sud u Pagu.

Upravni spisi sačuvani su za sve godine, ali ne cjelovito. Spisi su sadržajno opisani i sređeni kronološki.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1797.–1896., 7 kut.

1. Sudski spisi 1797.–1806., kut. 1–5.

2. Upravni spisi 1797.–1806., kut. 6–7.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju 1798.–1806.

HR–DAZD–34: Dvorski komesar za Dalmaciju P. Goëss 1802.–1804.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije barun T. de Brady. Prezidijalni spisi 1804.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna u Zadru 1797.–1806.

HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru 1798.–1815.

HR–DAZD–386: Stampata 1608.–1959.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač