[0044] Mjesno starješinstvo Makarska (1798. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–44

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Makarska

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 27 kut.; 2,9 d/m

Stvaratelj: C. kr. Mjesno starješinstvoMakarska (I. r. Superiorità locale di Macarsca)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Dana 14. veljače 1798. komesar Thurn izdao je poseban ukaz o osnivanju Mjesnog starješinstva Makarske. Ono je prestalo postojati dolaskom Francuza 1806. godine.

U Mjesnom starješinstvu Makarska za rektora ili suca upravitelja imenovan je grof Jakov Ivičević, dva prisjednika grof Antonio Terzić i Petar Bastanović, te tajnik ili kancelist Gian Battista Varda, s obvezom da o svom trošku drži jednog pomoćnika.

Ukazom grofa Raimonda Thurna od 14. veljače 1798. o osnivanju Mjesnog starješinstva Makarska regulirana je i njegova nadležnost, koje osim upravnih funkcija političkog i privrednog života brine i za zaštitu imovine i prava svake osobe pojedinačno.

Mjesno starješinstvo Makarska najviše je komuniciralo s centralnim organom uprave u Dalmaciji, Carskom Kraljevskom vladom u Zadru. Osim vlade kontaktiralo je s Fiskalnom komorom u Splitu kojoj je dostavljalo porezni novac prikupljen na području njihove nadležnosti, s drugim mjesnim starješinstvima, crkvenim institucijama (najčešće s makarskim biskupom), Vojnom komandom Makarske, Uredom saniteta u Makarskoj, Sopraintendencom Teritorijalnih snaga te pojedinačno s časnicima Teritorijalnih snaga. U tekstu ukaza o osnivanju MSM nigdje se ne definira teritorij što ga obuhvaća Mjesno starješinstvo Makarska pa ga možemo označiti samo tako, da na zapadu graniči s Mjesnim starješinstvom Omiš, na istoku s Mjesnim starješinstvom Imotski, na jugu s teritorijem Metkovića, a s morske strane s Mjesnim starješinstvom Hvara, Brača i Korčule.

POVIJEST FONDA

Spisi Mjesnog starješinstva Makarska bili su smješteni u Okružnom sudu u Splitu. C. kr. gubernijalni arhiv ili Arhiv starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru 7. siječnja 1889. zatražio je od Predsjedništva istoga Namjesništva u Zadru predaju spisa „starih arhiva Splita i Makarske koji postoje pri Okružnom sudu u Splitu“. Spisi su prethodno bili predani u nadležnost savjetnika Apelacijskog suda u Zadru Alačevića, s obrazloženjem da se radi o upravnim spisima koji bi mogli imati „podjednako značenje za povijesti i javni ili privatni interes“. Arhivist Böttner koji je dopis potpisao ističe da bi bilo poželjno da spisi zbog smještaja i čuvanja budu dodijeljeni Arhivu starih spisa. Do primopredaje je došlo krajem 19. stoljeća.

Pri sređivanju spisi su odlagani kronološkim redom ali su dobivali klasifikacijske oznake rimskim brojevima od I. do IX. Do značenja pojedinih klasifikacijskih oznaka došlo se kompariranjem sadržaja spisa.

Naknadnim uvidom u fond Providurstva Makarske HR–DAZD–25 utvrđeno je da dva svežnja (141, 142) sadrže spise Mjesnog starješinstva Makarska nastale temeljem nadležnosti Mjesnog starješinstva kao prvostupanjskog suda. To je gradivo izdvojeno iz gradiva Providurstva i priključeno fondu Mjesnog starješinstva Makarske i smješteno kao izdvojena serija sudskih spisa (kut. 24–27).

SADRŽAJ

Osim serije upravnih spisa gradivo sadrži i spise nastale radom Mjesnog starješinstva kao prvostupanjskog suda. Sljedeće su kategorije spisa: I. Funkcioniranje službe i personalna pitanja, II. Vjerska pitanja i vjerske institucije, III. Oglašavanje Vladinih uredbi i uredbi ostalih nadređenih organa uprave, IV. Brodovi, pomorstvo, V. Takse, porezi, Fiskalna komora u Splitu, VI. Javni građevinski radovi, obrti, VII. Crkveni prihodi, VIII. Rudnik pakline Vrgorac, IX. Upravni propisi.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici upravnih spisa (Protocollo politico) 1798.–1801, 1804., 5 knj.

Spisi, 1798.–1806., 27 kut.

1. Upravni spisi 1798.–1806., kut. 1–23.

2. Sudski spisi 1797.–1806., kut. 24–27.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju 1798.–1806.

HR–DAZD–34: Dvorski komesar za Dalmaciju P. Goëss 1802.–1804.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije T. de Brady 1804.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna u Zadru 1797.–1806.

HR–DAZD–53: Fiskalna komora Split 1797.–1806.

HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru 1798.–1815.

HR–DAZD–386: Zbirka tiskovina 1608.–1959.

BIBLIOGRAFIJA

Antoljak, Stjepan. Predaja Dalmacije Francuzima (1806.), Rad JAZU 288 (1952). *** Erber, Tulio. Storia della Dalmazia dal 1797. al 1814., Società dalmata di storia patria. Venecija, 1990. *** Kolić, Dubravka. Mjesno starješinstvo Šibenika 1798–1806., Murterski godišnjak, Murter : Ogranak Matice hrvatske, 2006.: str. 156. *** Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19 st. Zagreb: JAZU, 1959. *** Novak, Grga. Prošlost Dalmacije, sv. II. Zagreb: Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1944. *** Novak, Grga. Povijest Splita, sv. 3. Split: Čakavski sabor, 1978. *** Pisani, Paul. La Dalmatie de 1797. à 1815. Paris: Alphonske Picard et fils, 1893.