[0042] Mjesno starješinstvo Knin (1798. – 1806.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–42

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 11kut., 1,1 d/m

Stvaratelj: C. kr. Mjesno starješinstvo Knin (I.r. Superiorità locale di Knin)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Mjesno starješinstvo Knin osnovao je guverner Thurn ukazom od 29. siječnja 1798. godine. U tekstu ukaza nije utvrđeno područje nadležnosti Mjesnog starješinstva Knina. Iz jednog kasnijeg dokumenta (br. 73. iz 1805.). saznajemo da u nadležnost Mjesnog starješinstva Knina spadaju mjesta Drniš, Trbounje, Velušić, Badnja, Siverić, Tepljuh, Biočići, Štikovo, Miočić, Parčići, Kanjani, Kadina Glavica, Otavica, Gradac, Baljci, Mirlović Gornji, Zavoljane, Kljake, Umljanović, Ključ, Gajne, Kljaci Gornji, Kljaci Donji, Sedramić, Planjane, Vinovo, Unešić, Ževest, Ostrovica, Podumci, Ljuboštinje Coprino, Cera, Sitno, Mirlović Donji, Radonić, Pokrovnik, Pakovo Selo, Žitnić i Mirović u Zagorju. Mjesno starješinstvo Knina djelovalo je do kraja 1806. godine iako su Francuzi u veljači te godine preuzeli upravu u Dalmaciji.

U Mjesnom starješinstvu Knin za rektora ili suca upravitelja imenovan je potpukovnik Sinobad; narednik Mihovil Nakić i Lorenzo Monti imenovani su za suce prisjednike, a Antonio Candido za kancelista. Upravni i sudski spisi su se odvojeno unosili u urudžbene zapisnike. Spisi Mirovnoga i Prvostupanjskoga suda urudžbirani su zajedno progresivnim tekućim brojem.

POVIJEST FONDA

Dana 3. listopada 1904. godine Predsjedništvo C. kr. Namjesništva proslijedilo je upravi Arhiva starih spisa u Zadru zamolbu Kotarskog poglavarstva Knina za mišljenje o predaji dokumenata starijih od 1820. godine. Djelatnici Arhiva izvršili su pregled i dali mišljenje da u Arhiv trebaju biti primljeni svi dokumenti, a da će se kasnije dati prijedlog o eventualnom škartiranju spisa. Od Kotarskog poglavarstva Knina u studenome 1904. preuzeta su tri sanduka spisa starijih od 1820. godine, a u rujnu 1906. još dva sanduka i jedan svežanj. Prigodom preuzimanja gradiva nije učinjen nikakav popis. Nakon sređivanja spisi su složeni u 11 kutija.

SADRŽAJ

Fond među ostalim sadrži katastarske skice pojedinih mjesta za razdoblje od 1798. do 1805., fragmente sudskih spisa, desetine u Dalmaciji, genealoško stablo obitelji Anić, popise glava obitelji u selima kninskog područja (Miljevci, Karalić, Širitovci, Ključ, Koačine, Brištane, Bogetić, Mirlović Donji, Unešić, Koprino, Ljubostine, Radonić, Pokrovnik, Pacovo Selo, Planjane, Vinovo, Nevest Drniš, Siverić, Parčić, Kanjane, Kričke, Kadina Glavica, Lisnjak, Velušić, Trbounje, Varoš, Badanj, Žitnić, Serdamić, Biočić, Štikovo,Tepljuh, Miošić, Baljci, Gradac, Otavice, Gaine, Bučić, Užić, Umiljanović, Mirlović Gornji, Zavojane, Moseć), popise stanovnika po selima za teritorij Mjesnog starješinstva Knin po rubrikama (broj zaselaka, vjera, plemići, civili, muškarci pod oružjem). Trojezični tiskani proglas generala Dumasa od 19. veljače 1806. o preuzimanju Dalmacije, trojezični tiskani proglas generala Molitora u kojim obavještava da dosadašnji organi i službenici ostaju na svojim mjestima do daljnjeg iz 1806. Dandolov plan obveza pukovnika, serdara i harambaša s teritorija Knina.

Fragmentarno su sačuvani samo upravni spisi i tek nekoliko sudskih spisa. Nisu sačuvani ni urudžbeni zapisnici niti upravnih niti sudskih spisa Mjesnoga starješinstva Knina.

Premda neki spisi na zadnjoj stranici košuljice imaju oznake rimskim brojevima od I. do VIII. nije se moglo utvrditi značenje tih oznaka, a dosadašnja istraživanja upućuju da takav propis nije niti postojao. Gradivo je stoga sređeno kronološki, a na kraju spisa za pojedinu godinu smještani su spisi bez broja i spisi kojima je izgubljena košuljica te nekoliko sačuvanih sudskih spisa. U godini 1806. spisi počinju u siječnju od broja jedan, i opet u ožujku od broja jedan. Na isti način je obilježeno francusko preuzimanje uprave u Dalmaciji i u drugim mjesnim starješinstvima pa iz toga možemo zaključiti da se radi o naputku centralnih vlasti.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1798.–1806., 11 kut.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski, francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33 Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35 Guverner Dalmacije Barun T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–38 Fiskalni savjetnik, 1797.–1806.

HR–DAZD–39 Centralna blagajna, 1797.–1806.

HR–DAZD–40 Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije, 1798.–1806.

BIBLIOGRAFIJA:

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač