[0036] Komorna uprava za Dalmaciju (1804. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–36

Klasifikacija: A.1.3.2

Naziv: Komorna uprava za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1804.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina: 59 svež., 8 knj.; 5,7 d/m.

Stvaratelj: Komorna uprava za Dalmaciju (I. R. Amministrazione camerale in Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Cijelo razdoblje Prve austrijske uprave (1797.–1805.) obilježeno je promjenama i nastojanjima da se ostvare poboljšanja u upravi i smanje troškovi funkcioniranja države. Tako je i 1804. odlučeno da se ujedini nadzor i upravljanje pri prikupljanju dvaju državnih prihoda; onih od kraljevske desetine i onog od soli, koje će zajedno nadzirati Komorna uprava za Dalmaciju. Do tada je nadzor nad prikupljanjem kraljevske desetine, njenim skladištenjem i prodajom imao upravitelj desetina koji je ujedno bio i njihov zakupnik s ugovorom na dvije godine. Prihod od soli država je ubirala posredstvom Poduzeća za sol (Impresa sali nella Dalmazia) koje je također funkcioniralo na bazi ugovora o zakupu s državom. Komorna uprava za Dalmaciju osnovana je odlukom Dvorske komore u Beču kako je upisano u urudžbeni zapisnik Vlade za Dalmaciju 27. lipnja 1804. godine pod brojem 4117. Spis nije sačuvan, ali iz upisa u urudžbeni zapisnik znamo da je za prvog kraljevskog upravitelja (Regio ammministratore) imenovan grof Dimitrije Mirković koji je do tada imao ugovor za zakup kraljevske desetine i bio upravitelj desetina u Pokrajini.

Komorna uprava je i dalje ostala u nadležnosti područnih ravnateljstava desetina koja su se nalazila u Zadru, Skradinu, Šibeniku, Trogiru, Splitu, Omišu i Makarskoj kao što je prije osnivanja Komorne uprave za Dalmaciju (I.R. Amministrazione generale delle decime della Dalmazia) bilo Ravnateljstvo desetina. Novo upravno tijelo vrši nadzor ubiranja državnog prihoda od soli kao i nadzor nad mitnicama za sol u pojedinim mjestima (Gabelle de sali). Ravnateljstva desetina u gradovima su također trebala promijeniti naziv u Komorne uprave (La Direzione Camerale), ali to na terenu nije dosljedno provedeno. Komorna uprava za Dalmaciju je bila izravno podređena guverneru i sva njena korespondencija s Dvorskom komorom u Beču morala je biti pokazana guverneru i on ju je trebao odobriti. Računski dnevnici uprave podložni su reviziji računovodstva Vlade u Zadru. Guverner je jednom u tromjesečju upućivao u Beč izvješća Komorne uprave o računima desetina, računima za gospodstvo (signoria) Petrovog polja i računima uprave za sol. Također su Dvorskoj komori u Beču jednom u tromjesečju slali izvješća o primicima i dobicima u poslovima povjerenima Komori.

Komorna uprava bila je zadužena kako za nadzor nad prikupljanjem kraljevske desetine tako i nad prodajom tih proizvoda. Prodaja proizvoda vršena je posredstvom ugovora koje su trebali sklapati vodeći računa o dobrobiti državne blagajne.

Komorna uprava bila je u nadležnosti guvernera koji joj je dodijelio dva službenika za vođenje zapisnika sa sjednica na kojima se raspravljalo o poslovima. Oni su vodili i urudžbeni zapisnik za pristigle i odaslane dopise. U upravi je jedan čovjek vodio računovodstvene registre. Bilo je predviđeno da iz Beča bude upućen čovjek koji će računovodstveno poslovanje Komorne uprave usuglasiti s metodama važećim u ostalim nasljednim pokrajinama. Poslovanje Komorne uprave vodilo se prema vojnoj godini koja traje od 1. studenoga do 1. listopada sljedeće godine. Službenici Komorne uprave u Zadru klasificirali su spise na 37 razredbenih skupina u 1804. godini, a na 38 razredbenih skupina u 1805. i 1806. godini. Odlagali su ih po razredbenim skupinama unutar jedne godine.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–34: Dvorski komesar za Dalmaciu P. Goëss., str. 183

Fond nije sređivan. Odložen je u izvornim svežnjevima po razredbenim skupinama unutar jedne godine.

SADRŽAJ

Za sve godine poslovanja postoje urudžbeni zapisnici, a kazalo za godine 1804. i 1805. u jednome svesku.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1804.–1806., 7 knj.

2. Kazalo 1804./5., 1 knj.

Spisi, 1804.–1806., svež. 1–59.

1. Opći spisi, 1804., svež. 1–11.

2. Opći spisi, 1805., svež. 12–48.

3. Opći spisi, 1806., svež. 49–59.

JEZIK/PISMO

njemački i talijanski; latinica i gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije Barun T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–38: Fiskalni savjetnik, 1797.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna, 1797.–1806.

HR–DAZD–40: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije, 1798.–1806.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1797.–1798., str. 177