[0033] Vlada za Dalmaciju (1798. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–33

Klasifikacija: A.1.3.2.

Naziv fonda: Vlada za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 29 knj., 317 svež.; 63 d/m

Stvaratelj: C.kr. Vlada za Dalmaciju (I.R. Governo della Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Grof Raimondo Thurn dana 17. prosinca 1797. izdaje naredbu o osnivanju Vlade za Dalmaciju (C. R. Governo della Dalmazia) i Apelacionog suda (C. R. Tribunale d’Appello) sa sjedištem u Zadru. Osnivanjem Apelacijskoga suda po prvi put je istaknuta razlika između upravne i sudbene vlasti. Naredba je stupila na snagu 1. siječnja 1798. godine. Tom je naredbom završilo razdoblje provizorija u centralnoj upravi. Na čelu Vlade bio je guverner koji je imao nadležnost nad svim upravno–političkim, gospodarskim i sudskim poslovima, a imenovao ga je car. Prvi guverner Dalmacije bio je grof Raimondo Thurn. Vladu su osim guvernera činili četiri savjetnika, dva tajnika i četiri pomoćnika i pisara. Vlada je imala svoju kancelariju s dva odjela: političko–upravni i sudski. Postojao je i ured državne blagajne koji je imao računovodstvo i središnju blagajnu.

Pokrajina je bila podijeljena na kotareve koji se nazivaju mjesna starješinstva (Superiorità locali) na čelu s rektorom ili sucem upraviteljem (rettore ili giudice dirigente). Mjesna starješinstva su osnovana u Zadru, Šibeniku, Skradinu, Ninu, Trogiru, Splitu, Omišu, Makarskoj, Cresu, Krku, Rabu, Pagu, Braču, Hvaru, Korčuli, Kninu, Klisu, Sinju, Imotskom, Metkoviću i Poljicima. Prvostupanjski sudovi (C. R. Tribunali di prima istanza) u Zadru, Splitu i Kotoru odijeljeni su od uprave i dodijeljena im je teritorijalna nadležnost nad širim područjem kao okružnim sudovima. Sudbene poslove obavljali su i pomirbeni ili mirovni sudovi ( Giudizio di pace) i to u parnicama male vrijednosti, bez priziva i samo ako bi stranke postigle sporazum, jer bi u suprotnom takav spor morao rješavati prvostupanjski sud. U manjim mjestima, u vrijednosti spora do pet forinti, sudili su i pukovnici, serdari ili harambaše.

U sudskom i upravnom postupku postojao je sustav triju nadležnosti: kotar, Vlada/Gubernij i Dvorska kancelarija u Beču preko Dvorske komisije. Vlada 1804. proširuje svoju nadležnost na financijske poslove pa ima 6 vijećnika; dva za upravne, dva za sudske i dva za fiskalne poslove, a 1805. Vladi su oduzeti sudski poslovi i formiran je samostalni Apelacijski sud.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1802.–1804., str. 177

Gradivo ovog fonda sadrži spise razvrstane u razredbene skupine. Ipak nije postojao jedinstven razredbeni nacrt, jer za pojedine godine broj razredbenih skupina varira od 15 do 40 skupina.

SADRŽAJ

Razredbene skupine označene su rimskim brojevima, a odnose se na funkcije Vlade u razdoblju 1798.–1806. Rekonsrukcijom kategorija prema sadržaju i funkcijama vidljivo je da ista kategorija–oznaka ne označava uvijek istu funkciju ili sadržaj za sve godine. Tako kategorija I. u godini 1798. i 1800. označava primanje u državne službe, plaće i djelatnost službenika. Ista kategorija u 1799. godini francusku okupaciju, francuske agente, širenje francuskih ideja i slično. Kategorija II. u 1798.–1800. označava sudstvo, a u razdoblju 1802.– 1803. javnu upravu. Kategorija III. označava vojsku, policiju, teritorijalne snage. Kategroija IV. Označava prihode i rashode te djelatnost Crkve, opskrbu. Kategorija V. označava pitanje turskih građana i pomorstvo, odnose sa susjednim turskim teritorijem. Jedino spisi razredbene skupine vojska, policija, teritorijalne snage kroz sve godine imaju istu oznaku III.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1798.–1806., 17 knj.

2. Kazala 1798.–1806., 11 knj.

Predmetna knjiga

Upisnik hitnih dvorskih naredbi, okružnica i normalija 1803., 1 knj.

Spisi, 1798.–1806., 317 svež.

1. Spisi Vlade za Dalmaciju, I.–XV., 1798., svež. 1–25.

2. Kategorije I.–XL. 1799., svež. 26–72.

3. Kategorije I.–XL. 1800., svež. 73.–118.

4. Kategorije I.–XXIV. 1801., svež. 119.–154.

5. Kategorije I.–XXIV. 1802., svež. 155.–190.

6. Kategorije I.–XXV. 1803., svež. 191.–225.

7. Kategorije I.–XXV. 1804., svež. 226.–267.

8. Kategorije I.–XXV. 1805., svež. 268–314.

9. Kategorije I.– II. 1806., svež. 315–317.

JEZIK/PISMO

Talijanski i njemački; latinica i gotica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–942: Državna kancelarija: Provincija Dalmacija, 1797.–1860.

HR–DAZD–34: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1802.–1804.

BIBLIOGRAFIJA

Dorsi, Pierpaolo. Gli archivi degli organi periferici dell’amministrazione statale austriaca tra 1750. e 1918.: Strutture e problemi, Rasegna degli archivi di Stato, XLIX (1989.), br. 3.*** Kolić, Dubavka. Carsko–kraljevsko Namjesništvo u Zadru 1814.–1918. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2010. *** Posedel, Josip. Zadar 1797.–1813., Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: 195–206.