[0031] Bilježnici Zadra (1279. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–31

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1279.–1843.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut., 474 svež.; 64,60 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Zadra (Notarii civitatis et districtus Iadrae)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

Začeci notarske službe u Zadru od 11. do početka 13. st. vezani su uz kaptol, pa su i notari u tome razdoblju najvećim dijelom svećenici. Javne ovlasti dobivaju od pape i cara, a njihovo poslovanje reguliraju gradski statuti. Godine 1204. Zadar dolazi pod mletačku vlast i s manjim prekidima ostao je pod njom do Zadarskoga mira 1358. kada vlast preuzima kralj Ludovik. U razdoblju mletačke uprave razvija se isključivo notarijat, a kaptol kao”locus credibilis” ne izdaje isprave javne vjere (instrumenta publica). Tek nakon Zadarskoga mira, točnije od 1370. godine u Zadru djeluje i kaptol kao „vjerodostojno mjesto“, uglavnom do ponovnoga dolaska pod vlast mletačkoga dužda 1425. godine. Mletački senat donio je 12. siječnja 1612. godine odluku da sva tijela vlasti Mletačke Republike u njeno ime mogu imenovati bilježnike. Spisi ovog fonda nalaze se u Državnom arhivu u Zadru od 1921. godine.

O zadarskim notarima vidi Zadarski statut. Druga knjiga, Naslov XVII: Vjerodostojnost isprava, bilježnički ured i dolična naknada članak 88–101; Treća knjiga, Naslov XXIII. Oporuke, članak 105–115.

Veliko vijeće Zadra 1366. godine ovako opisuje lik notara: Neka je umjeren, mudar, dobar pisar, mora biti obrazovan i dobar računarac te dobroga zdravlja i na dobru glasu (Qui sit moderatus, sapiens, bonus scriptor, dictator litterarum, litteratus et bonus ratiocinator ac bonae condicionis et famae).

POVIJEST FONDA

Sređivanje je obavljeno 20–ih godina 20. stoljeća. Ovaj fond se sastoji od 5 kutija registara i 474 svežnja složenih kronološki.

SADRŽAJ

Bilježnički spisi sadrže dokumente o javnome životu Zadra, komune i šire okolice, od ranog srednjeg vijeka do pada Mletačke Republike. U bilježničkim arhivima odražava se život Zadra i njegova kotara. Oni su izvor za najrazličitija istraživanja gospodarskoga, društvenoga, pomorskoga, kulturnoga života grada i njegova kotara. Gradivo sadrži razne ugovore i oporuke, inventare kuća, imanja, brodova, bratovština i javnih zgrada te trgovačkih društava i sl. Bilježničke knjige su neiscrpan izvor za sagledavanje povijesti srednjovjekovnoga grada i njegova života. Bilježničkim spisima valja pripojiti i oporuke te inventare nekretnina svih društvenih slojeva.

ZADARSKI BILJEŽNICI

1. Henricus 1288.–1308., 1 svež.

2. Creste de Tarallo 1289.–1290., 1 svež.

3. Johannes Qualis 1295.–1307., 1 svež.

4. Nicolaus q. Johannis de Verona 1317.–1318., 1 svež.

5. Gerardus de Padua 1328.–1338., 1 svež.

6. Franciscus de Placentia 1349.–1350., 1 svež.

7. Andreas q. Petri de Canturio 1352.–1356., 1 svež.

Uprava hrvatsko–ugarskih kraljeva 1358.–1409.

8. Petrus Perençanus 1365.–1392., 4 svež.

9. Vannes Bernardi de Firmo 1375.–1404., 2 svež.

10. Petrus de Serçana 1375.–1416., 5 svež.

11. Presbiter Helyas 1378.–1379., 1 svež.

12. Johannes de Casulis 1381.–1417., 1 svež.

13. Articutius de Rivignano 1383.–1416., 5 svež.

14. Raymundus de Modiis 1384.–1389., 1 svež.

15. Vannes q. Dominici de Firmo 1389.–1395., 1 svež.

16. Nicolaus de Flumine 1389.–1392., 1 svež.

17. Jordanus de Nosdrogna 1390.–1400., 1 svež.

18. Matheus Salassich 1400.–1405., 1 svež.

19. Bartholomeus de Serçana 1400.–1432., 1 svež.

20. Theodorus de Prandino 1403.–1441., 6 svež.

21. Johannes de Trottis 1404.–1407., 1 svež.

22. Petrus de Carbonibus 1404.–1408., 1 svež.

Mletačka uprava u Dalmaciji 1409.–1797.

23. Christophorus de Zeno 1410.–1412., 1 svež.

24. Jacobus de Ginano 1412., 1 svež.

25. Nicolaus de Baro 1423.–1426., 1 svež.

26. Simeon q. Mathei 1427.–1438., 1 svež.

27. Jacobus q. Ostoje 1427.–1445., 1 svež.

28. Nicolaus Benedicti 1433.–1469., 2 svež

29. Nicolaus de Ho de Cremona 1433.–1436., 1 svež.

30. Nicolaus de Rossis de Pisis 1437.–1449., 1 svež.

31. Baptista Marci de Venetiis 1439.–1456., 1 svež.

32. Johannes de Calcina 1439.–1492., 8 svež.

33. Simon Damiani 1440.–1476., 7 svež.
34. Petrus Prettus de Pirano 1442.–1444., 1 svež.

35. Nicolaus Lupovich 1446.–1469., 1 svež.

36. Thomasus Tiscovaz 1448.–1450., 1 svež.

37. Johannes Franciscus Grisini 1454.–1495., 3 svež.

38. Johannes de Parentio 1455.–1457., 1 svež.

39. Johannes de Salodio 1455.–1501., 5 svež.

40. Hyeronimus Urbani 1462.–1465., 1 svež.

41. Martinus Meladossich 1464.–1485., 1 svež.

42. Gregorius de Bosco 1465.–1497., 8 svež.

43. Petrus Dragano 1470.–1486., 4 svež.

44. Franciscus Minutius 1470.–1507., 2 svež.

45. Antonius Cisirellis de Placentia 1477.–1493., 1 svež.

46. Hieronymus Vidolich 1483.–1499., 1 svež.

47. Petrus de Pago 1486.–1529., 6 svež.

48. Franciscus de Castrofranco 1487.–1491., 1 svež.

49. Johannes Philippus Raymundus 1487.–1516., 1 svež.

50. Antonius Barba 1488.–1509., 4 svež.

51. Antonius de Zandonatis 1491.–1535., 5 svež.

52. Matheus Sonzonius 1492.–1530., 10 svež.

53. Jacobus de Medicis 1495.–1500., 1 svež.

54. Jacobus Baldini 1496.–1499., 1 svež.

55. Johannes de Monteferrato 1501.–1508., 1 svež.

56. Marcus Antonius de Bassano 1503.–1537., 1 svež.

57. Marcus Niger 1504.–1509., 1 svež.

58. Simon Corenich 1509.–1536., 1 svež.

59. Marcus Antonius Raymundus 1509.–1549., 1 svež.

60. Johannes Michael Mazzarellus 1512.–1554., 4 svež.

61. Marcus Aurelius Sonzonius 1513.–1548., 1 svež.

62. Constantinus Constantius 1514.–1533., 1 svež.

63. Jeronymus Ravagninus 1516.–1532., 2 svež.

64. Michael de Zandonatis 1529.–1540., 1 svež.

65. Petrus de Bassano 1531.–1570., 2 svež.

66. Augustinus Martius 1533.–1552., 1 svež.

67. Nicolaus Drasmileus 1539.–1577., 4 svež.

68. Paulus de Sanctis 1545.–1551., 1 svež.

69. Johannes a Morea 1545.–1570., 1 svež.

70. Franciscus Thomaseus 1548.–1561., 1 svež.

71. Daniel Cavalca 1551.–1566., 3 svež.

72. Gabriel Cernotta 1555.– 1579., 1 svež.

73. Simon Mazzarellus 1555.–1589., 3 svež.

74. Simon Budineus, presbiter 1556.–1598., 3 svež.

75. Pellegrinus Tetricus 1557.–1567., 1 svež.

76. Nicolaus Canalis 1558.–1585., 1 svež.

77. Simon Martius 1562.–1573., 1 svež.

78. Horatius de Marchettis 1567.–1571., 1 svež.

79. Ottavianus Valdera 1576.–1577., 1 svež.

80. Laurentius de Martinis 1576.–1585., 1 svež.

81. Simon Turrino 1577.–1584., 2 svež.

82. Girolamo Casotti 1577.–1589., 1 svež. (nedostaje)

83. Simon Pasini 1578.–1598., 3 svež.

84. Francesco Ligniceo 1585.–1600., 4 svež.

85. Alvise Tavileo 1586.–1587., 1 svež.

86. Simon Venier 1586.–1616., 8 svež.

87. Francesco Primizio 1590.–1608., 6 svež.

88. Angelo Bassano 1593.–1595., 1 svež.

89. Simon Giordani 1596.–1634., 5 svež.

90. Girolamo Ferro 1599.–1600., 1 svež. (nedostaje)

91. Cristoforo Spirondello 1602.–1618., 3 svež.

92. Gregorio Crivossia 1605.–1613., 1 svež.

93. Giulio de Marchi 1615.–1617., 1 svež.

94. Innocenzo Coccari 1618., 1 svež.

95. Tommaso Ettoreo 1618.–1619., 1 svež.

96. Pietro Fumati 1620.–1624., 1 svež.

97. Zuanne Braicich 1621.–1645., 13 svež.

98. Giovanni Maria Benvenuti 1622.–1642., 2 svež.

99. Giovanni Battista Santinelli 1623.–1624., 1 svež.

100. Bartolomeo Lantana 1645.–1647., 1 svež.

101. Zuanne Sorini 1645.–1650., 1 svež.

102. Ambrogio Lomazzi 1645.–1658., 1 svež.

103. Simon Braicich 1645.–1678., 7 svež.

104. Zuanne Ligniceo 1656.–1659., 1 svež.

105. Simon Lovatello 1656.–1671., 1 svež.

106. Francesco Sorini 1656.–1677., 2 svež.

107. Francesco Lantana 1669.–1687., 1 svež.

108. Andrea Tori 1675.–1708., 4 svež.

109. Girolamo Mori 1678.–1692., 2 svež.

110. Nicolò Lomazzi 1678.–1706., 6 svež.

111. Michele Troilo 1693.–1701., 1 svež.

112. Zuanne Emanuelli 1693.–1714., 2 svež.

113. Giovanni Zucco 1694.–1697., 1 svež.

114. Antonio Itcovich 1698.–1715., 3 svež.

115. Antonio Raduleo 1701.–1721., 3 svež.

116. Francesco Bonicelli 1707.–1746., 6 svež.

117. Paolo Coltelli 1722.–1746., 1 svež.

118. Antonio Guerrini 1722.–1746., 4 svež.

119. Tomasso de Franceschi 1722.–1762., 9 svež.

120. Nicolò Bonicelli 1736.–1782., 2 svež.

121. Alberto Canova 1747.–1755., 1 svež.

122. Antonio Ferrari q. Bortolo 1747.–1775., 9 svež.

123. Giovanni Filippo Coltelli 1747.–1783., 5 svež.

124. Pietro Ferrari Cupilli 1763.–1775., 2 svež.

125. Bortolo Ferrari 1763.–1783., 6 svež.

126. Antonio Calogera 1768.–1772., 3 svež.

127. Giovanni Grisogono de Franceschi 1768.–1824., 29 svež.

128. Donato Antonio Ferrari 1774.–1796., 4 svež.

129. Domenico Castelli 1777.–1812., 38 svež.

130. Pietro Paolo Coltelli 1777.–1817., 34 svež.

131. Antonio de Medici 1779.–1794., 4 svež.

Bilježnici austrijske i francuske uprave u Dalmaciji (1798.–1814.)

1. Giovanni Sorari 1800.–1847., 18 svež.

2. Francesco de Franceschi 1803.–1821., 11 svež.

3. Alessandro Santini 1806.–1812., 2 svež.

4. Daniele Angelo Addobbati 1806.–1831., 13 svež.

5. Giovanni Antonio Harassich 1808.–1825., 1 svež.

Registri Zadarskoga kaptola kao vjerodostojnoga mjesta

1. Petar Perençanus 1380.–1391. HAZU IV b 41.

2. Articutius de Rivignano 1389.–1396. ZK Zadar

3. Petar de Serçana 1394.–1398. HR–DAZD

4. Vannes Bernardi de Firmo 1400.–1404. HR–DAZD

5. Ivan de Trottis 1404.–1406. HR–DAZD

6. Teodor de Prandino 1408.–1425. HAZU IV b 41.

JEZIK/PISMO

latinski, talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Registri 1354.–1811., 10 kut.

Sumarni inventar; Regesta spisa zadarskih bilježnika 14.–16.st.

BIBLIOGRAFIJA

Pederin, Ivan. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.–1797.). Dubrovnik: 1990.*** Zadarski statut sa svim reformacijama, odnosno, novim uredbama donesenim do godine 1563./ preveli Josip Kolanović i Mate Križman. Zadar: Matica hrvatska, Ogranak ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997. *** Grbavac, Branka. Zadarski notari u 13. i 14. stoljeću. Magistarski rad, Zagrebu, 2006.

Objavljeni bilježnički zapisi:

Spisi zadarskih bilježnika Henrika i Creste Taralo 1279.–1308. (Prepisao i indeks sastavio Mirko Zjačić. Zadar: Državni arhiv u Zadru 1959; *** Spisi zadarskih bilježnika Ivana Qualis Nikole pok. Ivana Gerarda iz Padove 1296. … 1337. (Prepisali i indekse sastavili. Mirko Zjačić i Jakov Stipišić. Zadar: Državni arhiv u Zadru 1969. *** Spisi zadarskih bilježnika Franje Manfreda de Surdis iz Piacenze 1349, 1350. (Prepisao i indekse sastavio Jakov Stipišić. Zadar: Državni arhiv u Zadru 1979. *** Andreas condam Petri de Canturio. Bilježnički zapisi. Svezak I 1353.–1354. Svezak 2. 1355.–1356. (Priredili Robert Leljak i Josip Kolanović) Zadar: Državni arhiv u Zadru 2001. 2003. *** Inventari fonda Veličajne općine zadarske 1325.–1385. (Prepisao i prirerdio Robert Leljak) Zadar: Državni arhiv u Zadru 2006. *** Damir Karbić, Maja Katušić i Ana Pisačić,Velika bilježnica Zadarskoga kaptola (Quaternus magnus Capituli Iadrensis (1380.–1392.) scriptus manu ser Petri dicti Perençani, imperiali auctoritate notarii et communis Iadre iurati et tocius Capituli Iasdrensis scribe), u Fontes. Izvori za hrvatsku povijest 13, 2007.: str.13–264. Ančić, Mladen. I. Registar Artikucija iz Rivignana (Registrum Articutii de Rivignano), Fontes. Izvori za hrvatsku povijest 11, Zagreb: Hrvatski državni arhiv 2005.: str. 79–315. *** Vannes quondam Bernardi de Firmo: Zasebna isprava i Regesti registra, priredio Nikola Jakšić, u: Fontes. Izvori za hrvatsku povijest 15. Zagreb: Hrvatski državni arhiv 2009.: str.145–173. *** Nicolaus Benedicti. Ostaci registra. Priredio Mladen Ančić, u: Fontes. Izvori za hrvatsku povijest 15. Zagreb: Hrvatski državni arhiv 2009. str. 175–205.