[0023] Sindici avogadori (1420 – 1621.)

Signatura: HR–DAZD–23

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Sindici avogadori

Raspon godina gradiva: 1430.–1621.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Sindici avogadori (Sindici avogadori)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Začeci magistrata Avogaria di comun u Mlecima sežu u 12. stoljeće. Avogadori di comun su u mletačkoj vladi bili zaduženi da štite zakon i javno dobro. Taj magistrat sastojao se od tri avogadora kojima je funkcija nakon 1314. godine trajala 16 mjeseci. Njihova prvotna zadaća bila je spriječiti sukobe između uprave javnih dobara i privatnih osoba, a 1280. godine dobivaju zadatak nadzirati državne primitke i izdatke. U 13. st. oni djeluju i izvan Mletaka pa se dijele na unutarnje (deintus), nadležne za Veneciju i izvanjske (de foris) nadležne za mletačke posjede (Stato). U pitanju zaštite zakonitosti mogli su intervenirati pred bilo kojim magistratom kao vrhovna vlast.

Avogadori sindici kao izaslanici Mletačke Republike vrše povremeno i nadzor nad zakonitošću u upravi, sudovanju i gospodarstvu i u gradovima mletačke Dalmacije. Bili su strogi i nepodmitljivi, tako da su pred njima strepili i generalni providuri. U izvorima se ističe kako su imali izuzetno veliki autoritet „grandissima autorità“. Premda je taj magistrat bio veoma značajan, avogadori nisu dobivali nikakvu plaću.

Spisi ovog fonda smješteni su u Arhiv nakon pada Mletačke Republike.

SADRŽAJ

Najvažniji spisi se odnose na potvrde privilegija, nadzor nad beneficijima, pregled rada općinskih uprava, nadzor rada sudova, kontrolu naplate desetina i vojničkih plaća, upute službenicima o registraciji raznih pristojbi, propise o karavanama, rješavanje sporova između crkvenih vlasti i građana. Sačuvano je vrlo malo gradiva, svega jedan svežanj.

POPIS GRADIVA

1. Spisi 1430.–1621., 1 svež.

JEZIK/PISMO

Latinski; latinica.

DOPUNSKI IZVORI

IT, Archivio di Stato di Venezia: Avogaria di comun 1309.–1797.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni invenar.

BIBLIOGRAFIJA

Benvenuti, Angelo de. Storia di Zara dal 1409. al 1797. Milano : Fratelli Bocca, 1944. *** Heller, Kurt. Venedig Recht, Kultur und Leben in der Republik 697.–1797. Wien: Böhlau Verlag, 1999.: str. 329–335. *** Guida generale degli archivi di stato italiani, svezak IV. Roma: Archivio di Stato di Venezia, 1994.: str. 921–922.