[0016] Općina Split (1060. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–16

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Split

Vrijeme nastanka gradiva: 1341.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 629 kut; 65,80 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Split (Civitas et districtus Spalati, Comes Spalati, Camera fiscalis Spalati)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Dalmatinske općine/komune 1409.–1797.

Najstariji spisi ovoga fonda nastali su od 1327. do 1357. godine, kada Split prvi put dolazi pod mletačku vlast. Za vrijeme rata Ludovika I. s Venecijom 1357. Splićani su priznali suverenitet hrvatsko–ugarskoga kralja, a u anžuvinsko doba nakon Zadarskoga mira 1358. doživljava gospodarski procvat, posebno u trgovačko–pomorskoj djelatnosti koja povezuje zaleđe Balkana s jadranskim prostorom. Poslije Ludovikove smrti Split priznaje vlast bosanskoga kralja Tvrtka, zatim Dabiše i na kraju Žigmunda Luksemburškog. Godine 1398. u Splitu dolazi do ustanka pučana protiv plemića. Početkom 15. st. Split je bio uključen u državu vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića koja seže do doline Vrbasa (Jajce). Godine 1402. Splićani priznaju vlast Ladislava Napuljskoga. Nakon predaje Dalmacije Mlečanima 1409. Split je pružao otpor, pa se tek 28. lipnja 1420. godine predaje i ponovo dolazi pod mletačku vlast i pod njom ostaje do pada Republike 1797. godine. Mletačka vlast, kao i u ostalim dalmatinskim općinama–komunama, imenuje kneza i potvrđuje sve odredbe koje donosi gradsko Vijeće. Turski ratovi od sredine 15. stoljeća, a posebno u 15. i 16. st. nisu posve prekinuli trgovačku djelatnost sa zaleđem. Godine 1592. Split postaje glavno mletačko središte za trgovinu s Turskim Carstvom. Tu je trgovačku djelatnost prekinuo razmjerno dugotrajan Kandijsksi rat (1645.–1669.) nakon kojega su uslijedila i dalja ratovanja s Osmanlijama.

POVIJEST FONDA

Tradicija čuvanja spisa u Splitu posvjedočena je već u Statutu iz 1312. godine. Statut, knjiga II, 61. određuje da se spisi koji nastaju radom splitske komune i drugih knjiga kao i bilježničkih zapisa ima čuvati u kuli (in turri communis Spalati) koja ima dva ključa. Određuje da se izrade tri inventara (tria inventaria) s naznakom kneza i drugih službenika kao i bilježnika čijim su djelovanjem nastali. Konačno, uređuje se i način uporabe zapisa sve u cilju da se spriječi bilo kakvo krivotvorenje. Međutim, kasnije u 16. st. imamo svjedočanstva (inventar Nikole Paschetti) da su pojedinci zapise splitske općine čuvali i u privatnim kućama. Godine 1877. izrađen je inventar Arhiva. Arhiv se čuvao u Splitu do 1883. godine kada je u okviru politike Habsburške Monarhije arhivsko gradivo trebalo smjestiti u središte Pokrajine, u Arhiv Namjesništva u Zadru. U vrijeme Drugoga svjetskoga rata, u kolovozu 1943. bio je odnesen u Italiju, u mjesto Fraglia, pokrajina Veneto. Ponovno je vraćen 1949. temeljem Mirovnoga ugovora i izrađen je popis gradiva, ali tako da su spisi svih kancelarija uglavnom poredani kronološkim redom. U fondu se nalaze ove cjeline: Notarski spisi, Kneževa kancelarija, Blagajnikova kancelarija i kancelarija Velikoga i Maloga sudbenog vijeća. Dio gradiva je dospio u cjelinu arhiva raznih bilježnika i oporuka srednje Dalmacije od 17. do 20. st. Na temelju starih inventara i uvidom u gradivo, Danica Božić–Bužančić izradila je Inventar arhiva stare splitske općine. Inventar sadrži podatke o gradivu stare splitske općine koji se čuvaju i u Znanstvenoj knjižnici (danas Sveučilišnoj knjižnici u Splitu), u Muzeju grada Splita, Arheološkom muzeju u Splitu, u Arhivu HAZU u Zagrebu.

Potrebna je revizija sređenosti te izrada opisa gradiva Splitske općine u vrijeme mletačke vladavine na temelju suvremenih normi opisa arhivskoga gradiva s time da se barem „virtualno“ povežu sve cjeline toga gradiva koje se danas čuvaju na različitim mjestima.

Antun Cvitanić u uvodnoj studiji Statuta grada Splita (Statuta Civitatis Spalati), Split: Književni krug, 1998, str. 85–122 donosi prikaz ustrojstva komunalne vlasti: Veliko vijeće (Consilium generale); Upravni i sudski organi; Curia; knez (comes, potestas, rector); Tajno vijeće (Consilium credentiae) te komunalne službe: egzaminatori, inkvizitori, odvjetnici (advocati communis Spalati), blagajnici (camerarii, massarii), justiciari (iudiciariii communis), sindici (syndici), kancelari (cancelarii), bukariji (bucarii), rivariji (rivarii, plaçarii), nadzornici, zapovjednici gradske straže, čuvari gradskih ključeva i bilježnici (notarii).

SADRŽAJ

Ovaj arhivski fond nastao je djelovanjem različitih kancelarija, i to Kneževe kancelarije (Cancellaria comitis), Velikog i Malog sudbenog dvora (Curia maior et minor), Kancelarije blagajnika i Fiskalne komore grada Splita (Camera fiscalis civitatis Spalati).

POPIS GRADIVA

Popis ovoga fonda izradila je Danica Božić–Bužančić (Inventar arhiva stare splitske općine, Split 1969.). U tome inventaru kao gradivo nalaze se bilježnički spisi, spisi općine, fiskalna komora. Iz gradiva su izdvojeni bilježnički spisi i od njih je formiran zaseban arhivski fond. Izdvojeni su spisi nastali radom fiskalne komore Trogira i uvršteni u fond Općine Trogir.

Spisi sadrže sljedeće skupine: Općina Split: Zapisnici sjednica Velikoga vijeća, Inventari preminuih građana, oporuke, Dražbe, Daće; Spisi Velikoga i Maloga dvora: Tužbe, Sudski pozivi, Ročišta, Građanske parnice, Kazneni postupci, Presude, Nagodbe; Kneževa kancelarija: Korespondencija, Dukali, Naredbe, Procjene, Zapljene, Namire, Izvanredni poslovi, trgovinske dozvole (contralitterae), Zalozi, Proglasi; Fiskalna komora.

Rektori do 1420.

1. Giovanni Dandolo 1341.–1344. 1/1

2. Domenico Zen 1345. 1/2

3. Andrea Corner 1345. 1/2

4. Pietro Memo 1348.–1349. 1/3

5. Marco Bembo 1352.–1354. 1/3

6. Nicolò de Petrarchis 1412.–1414. 3a/11

Općinski spisi i spisi kneževe kancelarije

1. Prihodi i rashodi, 1345., svež. 3.

2. Knjige Vijeća općine Split (Libri consiliorum et reformationes) 1352.–1354, 1357.–1359., svež. 12.

3. Parnice, 1432 /1490, svež. 19, 26, 28, 30, 34.

4. Spisi kneževe kancelarije, 1458.–1602., svež. 30–143.

5. Camera fiscalis Spalati, 1500./1602., svež.143–178, 321

Bilježnički spisi

Vidi fond: HR–DAZD–579 Bilježnici Splita, str. 162.

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Danica Božić–Bužančić, Inventar arhiva stare splitske općine, Split 1969.

DOPUNSKI IZVORI

U Državnom arhivu u Splitu čuva se 29 kutija spisa stare splitske općine od 15. st. do 1797. godine. Među tim gradivom su dijelovi Kneževe kancelarije i splitskih bilježnika, ali najviše ima spisa Velikoga i Maloga dvora (parnični spisi). U Sveučilišnoj knjižnici u Splitu čuvaju se 22 sveščića zapisnika Općinskoga vijeća (Libri consiliorum) od 1621. do 1744. i dio kneževe kancelarije za razdoblje od 1769. do 1771. godine. U Muzeju grada Splita čuva se Libro d’oro: Knjiga odluka, naredaba i zaključaka splitske općine od 1341. do 1778. Dio gradiva nalazi se i u Arhivu HAZU u Zagrebu, najviše bilježničkih spisa za razdoblje od 1360. do 1494. godine. Johannes de Ancona (1360.–1385.), Dominicus de Manfredis (1445, 1447.–1449.), dio Kneževe kancelarije i Sudbenoga dvora 1434.–1569. godine.

U Kaptolskom arhivu Split pod inv. br. 63 čuvaju se Acta capituli Spalatensis per notarium Nicolettum de Augubio, 44 lista. To su isprave iz 14. st. nastale u Splitskom kaptolu koji je bio i locus credibilis.

BIBLIOGRAFIJA

Statut grada Splita : splitsko srednjovjekovno pravo = Statuta civitatis Spalati : ius Spalatense medii aevi / uvodnu studiju napisao i preveo Antun Cvitanić, 3. prošireno izdanje. Split: Književni krug, 1998. *** Bajić–Žarko, Nataša. Sumarni inventar arhivskoga fonda Javni bilježnici srednje Dalmacije (1612.–1944.). Split, 1992. *** Kolanović, Josip. Oblikovanje arhivskoga fonda na primjeru Arhiva stare Splitske općine, Građa i prilozi za povijest Dalmacije: Božić Bužančić zbornik, sv. 12, Split: Povijesni arhiv u Splitu,1996.: str. 157–170. *** Novak, Grga. Povijest Splita, sv. 1–3. Split, 1959., 1961., 1965. *** Pomorski Split druge polovine XIV st. : notarske imbrevijature / u redakciji Vladimira Rismonda. Split : Muzej grada Splita, 1954. *** Registar notara Nikole Angubija. Izdanje historijskog arhiva u Splitu. Split: Historijski arhiv, 1965.: str. 5–64. *** Rismondo, Vladimir. Registar splitskog notara Jakova de Penna (1411.–1412.), Građa i prilozi za povijest Dalmacije. Split: Historijski arhiv, 1974. *** Zapisnici Velikog vijeća grada Splita – Libri Maioris consilii civitatis Spalati 1352–1354, 1357–1359 / priredili Jakov Stipišić i Miljen Šamšalović, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 12 (1982.): str. 63–166.