[0004] Mletački fiskalni savjetnik (1622. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–4

Klasifikacija: A.1.2.3.

Naziv fonda: Mletački fiskalni savjetnik

Vrijeme nastanka gradiva: 1789.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 svež.; 2,50 d/m

Stvaratelj: Mletački fiskalni savjetnik u Zadru (Consultor fiscale Veneto, Zadar)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Uz kneza svaka općina–komuna imala je svoga blagajnika (camerarius, camerlengo) koji je vodio općinsku blagajnu, a imenovala ga je Vlada u Mlecima. Kasnije se općinska blagajna naziva Fiskalnom komorom (Camera fiscalis). Tako je već u listopadu 1409. godine imenovan komornik–blagajnik za zadarsku općinu (Comune Iadrae). Blagajnici su se brinuli o prihodima i rashodima općine te o državnom fiskusu. Kako su komornici ponekad zloupotrebljavali svoje ovlasti na štetu Republike, ona je imenovala fiskalnog savjetnika (Consultor fiscale ili Avvocato legale) koji je radio pri Fiskalnoj komori za pokrajinu te nadzirao komornike svih općina u Dalmaciji kao i ubiranja prihoda. Fiskalni savjetnik je bio i drugostupanjsko tijelo u slučaju spora. Imenuje ga generalni providur i njemu je bio podređen, a imenovanje je potvrđivao Senat. Nije poznato kada je imenovan prvi fiskalni savjetnik. U spisima generalnih providura on se spominje 1622. godine. Poslije njegove smrti ili premještaja nije bio odmah imenovan novi fiskalni savjetnik, već je njegove funkcije preuzimao komornik grada Zadra. U vrijeme rata kada su bile ugrožene državne financije i poremećen dotok novca ili kada se gradski komornik nije dovoljno brinuo za osiguranje novaca, odmah bi bio imenovan fiskalni savjetnik da uvede red u financije pokrajine.

Nakon propasti Mletačke Republike 1797. godine nije došlo do ukinuća ove službe, već ona nastavlja djelovati i za Prve austrijske uprave (1797.–1805.) i francuske vladavine sve do 1809. godine, kada osnivanjem Ilirskih Pokrajina dolazi do opće reorganizacije uprave u Dalmaciji. Manja količina spisa sačuvana je sve do 1811. godine.

POVIJEST FONDA

U 19. st. ovaj fond je sređivan po predmetima i izrađeno je kazalo u tri sveska. Spisi Fiskalne komore za Dalmaciju i manji dio spisa Fiskalnog savjetnika izlučeni su i uništeni 1827. godine, kada je završilo s radom Povjerenstvo za izlučivanje arhivskoga gradiva pri Vladi za Dalmaciju. Ukupno je izlučeno 288 svežnjeva.

SADRŽAJ

Premda je gradivo fragmentarno sačuvano, ono daje opći uvid u gospodarske prilike u Dalmaciji. Glavne skupine spisa ovoga fonda su: naplate desetine i carina, uvođenje u posjed, privilegiji udijeljeni obiteljima, selima, gradovima i čitavim područjima, dražbe i prodaje državnih zgrada na licitacijama. Kako su u parnicama tužitelji i tužene stranke morali tiskati dokazni materijal i priložiti ga svome zahtjevu, u tiskovinama (stampata) sačuvane su brojne isprave koje sežu i u 12. st. Ovi su spisi izvor za proučavanje povijesti migracija, prava, običaja i života pojedinih sela ili područja, kao što su Makarska, Paštrovići i Poljičani. Gradivo ovoga fonda nadopunjuju i rukopisi koji se čuvaju u Znanstvenoj knjižnici u Zadru.

POPIS GRADIVA

1. Spisi 1789.–1797., 17 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar. Kazalo predmeta.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–1: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju 1617.–1797.

ZKZD 51. Fiskalni savjetnik (Consultor fiscale) 1622.–1797.; XVII–XVIII: M 748. Scriture fiscali sotto generalato Gradenigo M 158, Generalato da Riva M 157, Renier → M 66, Generalato Condulmer → M 68, Generalato Michiel → M 75