[0002] Mletački dragoman (16. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–2

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Mletački dragoman

Vrijeme nastanka gradiva: 1597.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 kut., 87 knj./filza.; 7,00 d/m

Stvaratelj: Mletački dragoman u Zadru (Dragomano Veneto, Zadar)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dragoman je tumač i posrednik u pismenoj i usmenoj komunikaciji bosanskih aga i paša te predstavnika mletačke vlasti u Dalmaciji. Djelovao je pri uredu generalnoga providura za Dalmaciju i Albaniju. Za školovanje dragomana Venecija je već u 16. st. osnovala u Carigradu posebnu školu nazvanu Bailaggio – Giovani di lingua. Takve tumače – dragomane mletačka vlast je dodjeljivala svojim kancelarijama koje su kontaktirale s Turcima. Njihova zadaća nije bila jedino da budu dobri prevoditelji. Vrlo često oni su bili i posrednici te su prema dobivenim uputstvima generalnoga providura pregovarali s predstavnicima Osmanskoga Carstva kao i s predstavnicima Habsburškoga dvora. Sposobni dragomani bili su na velikoj cijeni i kod predstavnika osmanske i mletačke vlasti. Često su brojni funkcionari koristili usluge istoga dragomana. Oni su imali i ulogu specijalnih agenata koji su pribavljali informacije. Služba je uvedena u 16. stoljeću, a često više osoba istovremeno obavljaju tu službu pri uredu generalnog providura za Dalmaciju i Albaniju u Zadru. Njihova služba prestaje padom Mletačke Republike 1797. godine.

Pri kancelariji generalnoga providura u Zadru bio je dragoman koji je omogućavao normalne pismene ili usmene kontakte između bosanskih aga i paša te predstavnika mletačke vlasti u Dalmaciji. Osim turskoga morao je poznavati i druge jezike i pisma na kojima se odvijala komunikacija (hrvatski i grčki jezik te pisma bosančicu, ćirilicu, grčki).

POVIJEST FONDA

O spisima dragomanske kancelarije skrbi posebna osoba zvana arhivist, imenovana 8. travnja 1622. godine. Kada je Francesco Molin 20. listopada 1624. osnovao Arhiv generalnih providura (Archivio generalizio), ondje su se čuvali i spisi dragomana. Nakon 1814. godine spisi su dospjeli u Arhiv starih spisa (Archivio degli atti antichi). Sređivanje ovog fonda obavljeno je polovicom 20. st. kada je izrađen i analitički inventar. Fond sadrži jedinstvenu seriju spisa u razdoblju od 16. stoljeća do 1797. godine.

SADRŽAJ

Fond sadrži izvješća o pograničnim sukobima, o trgovini između Mletačke Republike i susjednih zemalja i pokrajina, mirovne ugovore i pregovore između Venecije, Osmanskog Carstva i Habsburške Monarhije, korespondenciju između predstavnika mletačke i turske vlasti glede rješavanja različitih sporova ili incidenata, poglavito hajdučije ili zarobljavanja i pljačka trgovačkih brodova. Ovo je gradivo važno za proučavanje ne samo povijesti Dalmacije, nego i Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Sačuvani su turski izvornici i prijevodi na talijanski jezik.

POPIS GRADIVA

Arapski broj na početku popisa označava filze (uvezane spise), a kutije su iskazane na kraju svake cjeline.

09 Tursko–mletački mirovni ugovori i razgraničenja poslije Kandijskog rata 1671.; mira u Sremskim Karlovcima 1699. i Požarevačkog mira 1718. Tursko–mletačka razgraničenja u 17. i 18. stoljeću; uključuje karte i prepisku, kut. 1–2.

31 Izvješće o stanju u Lici i Krbavi 1695., kut. 3.

34 Dopisivanje mletačke vlasti u Dalmaciji s turskim i austrijskim pograničnimvlastima tijekom 18. st. o trgovini, granicama, čestitke na imenovanjima.

35 Pisma turskih vlasti upućena mletačkoj vlasti u Dalmaciji u 18. st., kut. 4.

37 Dopisivanje mletačkog veleposlanika u Carigradu i turske Porte u 18. st.

42 Dopisivanje generalnog providura Alvisea Marina s bosanskim pašom Husamuldinom i skadarskim pašom Mahmudom od 1792. do 1795.

43 Dopisivanje generalnog providura Paola Boldùa s bosanskim pašom o međusobnim sporovima njihovih podanika od 1781. do 1783. o novčanim potraživanjima, razbojstvima, pljačkama i sl. kut. 5

47 Dopisivanje generalnog providura Francesca Dieda s bosanskim pašom o rješavanju razmirica između njihovih podanika od 1759. do 1762. o ubojstvima, pljačkama, zdravstvu i sl.

48 Trgovina solju u Kotoru 1673; dopisivanje trogirskog kneza s Turcima i Mlečanima od 1671. do 1676.

49 Dopisivanje generalnog providura Girolama Marie Balbija s turskim vlastima od kolovoza 1751. do studenoga 1753. kut. 6.

50 Dopisivanje generalnog providura Francesca Diedo s bosanskim pašom od 1759. do 1762. kut. 7

56 Razni spisi za vrijeme providura Francesca Faliera (1783.–1786.) i Angela Mema IV. (1786.–1789) o pograničnim sporovima i pandurima, kut. 8.

57 Dopisivanje generalnog providura Francesca Grimanija s bosanskim pašom od 1755. do kolovoza 1756.

58 Stanje na mletačko–austrijskoj granici u Lici i Podgorju od 1676. do 1709.

59 Dopisivanje generalnog providura Giacoma Boldùa s turskim vlastima u Ulcinju, Skadru i Bosni od 1744. do 1748. kut. 9.

63 Dopisivanje generalnog providura Domenica Condulmera s turskim vlastima o pograničnim sporovima, trgovini, travarini i sl. od 1769. do 1771.

67 Dopisivanje generalnog providura Girolama Cornara s turskim vlastima o plaćanju desetine, zemljarine i sl. u Vrani, Solinu, Sinju, Klisu od 1680. do 1682. kut. 10.

68 Dopisivanje mletačkih i turskih vlasti od 1720. do 1734. o skelama u Zadru, Šibeniku, Trogiru, Skradinu i Splitu; o ispaši, desetini i zločinima. kut. 11.

69 Dopisivanje generalnog providura Paola Boldùa s bosanskim pašama od listopada 1780. do listopada 1783.

71 Tursko–mletačko dopisivanje o trgovini i plovidbi na Levantu i o osuđenicima za razne zločine od 1774. do 1794. kut.12.

72 Dopisivanje turskih i mletačkih vlasti o razmiricama između njihovih podanika (pljačke, dugovanja, uhićenja ) od 1729. do 1747. kut. 13.

73 Dopisivanje generalnog providura Alvisea Contarinija III. s bosanskim pašom o razmiricama između njihovih podanika od 1756. do 1759. kut. 14.

74 Potraživanja turskih podanika i carinjenje duhana iz 1785. Dopisivanje mletačkih i turskih vlasti o ubojstvu jednog turskog podanika 1775. kut. 15.

75 Dopisivanje generalnih providura Francesca Zena (1632.–1633.), Pietra Michielija (1762.–1765.) i Antonija Reinera (1765.–1768.) s turskim vlastima.

76 Providurat Marc’Antonija Dieda (1721.–1723.) o otkupu sužnjeva, carinama, skelama, trgovini. kut. 16.

78 Providurat Alvisea Moceniga III. (1696.–1702.) o ispašama, granicama, liječničkoj službi, trgovini. kut. 17.

79 Dopisivanje generalnog providura Alvisea Contarinija III. s turskim vlastima o Ulcinjanima, trgovini, imenovanju u službe i sl. od 1756. do 1759. kut. 18.

80 Spisi izvanrednog providura Mletačke Albanije u Kotoru 1768./69. o odnosima Mletačke Albanije i Turske te o sporovima njihovih podanika nakon pada Mletačke Republike. kut. 19.

81 Spisi Prve austrijske i francuske vlade od 1797.–1808. o stanju u Dalmaciji nakon pada Mletačke republike. kut. 20.

83 Dopisivanje generalnog providura Domenica Condulmera s turskim vlastima o trgovini, skelama, carinama, zločinima i Ulcinjanima, od 1768. do 1771. kut. 21.

84 Dopisivanje generalnog providura Girolama Grimanija s turskim vlastima o sukobima na granici, zločinima, trgovini, skelama i sl. od 1675. do 1678. kut. 22.

85 Spisi o pograničnim sukobima i nešto o trgovini solju od 1633. do 1635.

87 Dopisivanje generalnog providura Angela Mema IV. s turskim vlastima o potraživanjima od Turske, gusarenju i sl. od 1786. od 1789.

88 O stradalom turskom brodu (tartani) u Poreču i popis ostalih brodova u tršćanskoj luci 1770./71. kut. 23.

89 Spisi iz vremena providurata Antonija Reniera od 1765. do 1768. o nastradaloj tartani, nemirima na granici, Ulcinjanima, imenovanjima i sl.

90 Spisi iz druge polovice 18. st. o stanju na Jonskim otocima (grčka pisma).

93 Dopisivanje mletačkih providura i knezova s turskim vlastima o stanju u Sjevernoj Dalmaciji (nemiri, granica, nasilje od 1671. do 1684.) kut. 24.

94 Dopisivanje generalnog providura Giacoma Gradeniga s turskim vlastima o plaćanju

travarine i carina, nasilju podanika i sl. od 1774. do 1777.

96 Spisi providurata Nicole Erizza II. (1723.–1728.), mir s Crnom Gorom, trgovina, gusarenje, stanje u Mletačkoj Albaniji (Ulcinj, Herceg Novi, Skadar) kut. 25.

97 Spisi o stanju u Sjevernoj Dalmaciji od veljače do kraja svibnja 1621. kroz prijepisku nižih turskih i mletačkih vlasti

98 Austrijsko–mletački pogranični odnosi u Lici i Podgorju 1748./1749.

99 Dopisivanje generalnog providura Pietra Michielija s turskim vlastima o skelama, napadima Trebinjaca na mletačku granicu, karavanskim putevima, dugovanjima i sl. od listopada 1762. do listopada 1765.

101 Dopisivanje providura Marina Zorzija (srpanj–listopad 1675.) i Alvisea Mocenigo III. (1696.–1702.) s turskim vlastima o trgovačkim putovima, carinama, sigurnosti na granici, kut. 26.

102 Dopisivanje sindika inkvizitora s turskim vlastima o trgovini i razmiricama u Boki, prodaji duhana, carinama, travarinama, spisi o Klisu, Sinju i sl. od 1748. do 1751.

103 Spisi o stanju na mletačkim, austrijskim i turskim granicama od 1719. do 1789., o ratu Turske, kut. 27.

104 Dopisivanje generalnog providura Carla Pisanija s turskim vlastima o carinama, gusarenju, skelama, krađama i sl. od travnja 1711. do lipnja 1714.

105 Stanje na granici od sredine 17. do sredine 18. stoljeća (1640. –1740.) o slobodnoj trgovini, carinama, nasilju, razbojstvima, uređenju posjeda i sl. kut. 28.

107 Dopisivanje generalnog providura Angela Mema IV. s turskim vlastima o imenovanjima na položaje, trgovini, privatnim dugovima i sl. od studenog 1786. do listopada 1789. kut. 29.

108 Turska pisma bez prijevoda na talijanski jezik iz 18. st.

109 Dnevnik dragomana Cosima Calavrò–Imbertija iz 1761. o njegovom putovanju u Carigrad, usputnim gradovima, tursko–ruskom ratu, o dužnosnicima u Carigradu i sl. kut. 30.

110 Spisi o trgovini u Hercegovini, Boki i Albaniji; o pograničnim sporovima u Sjevernoj Dalmaciji; o skupljanju desetine i travarine od 1632. do 1679.

111 Turska pisma bez prijevoda na talijanski jezik od 1604. do 1683., te jedno iz 1713.

115 Dopisivanje generalnog providura Francesca Grimanija s turskim vlastima o odnosima s Bosnom, Ulcinjanima, o trgovini, skelama, gusarenju i sl. od studenog 1753. do prosinca 1755. kut. 31–32.

116 Dopisivanje mletačkih i turskih vlasti o pograničnim odnosima, osobito u Sjevernoj Dalmaciji, od 1515. do 1514. i 1638.–1649. kut. 33.

117 Spisi o mletačko–turskim odnosima na Levantu (Grčka s otocima u 18. st. 1702. – 1797.) kut. 34.

118 Većinom turska pisma bez prijevoda. Dopisivanje s turskim pograničnim vlastima i sukobi Mlečana s Dubrovnikom oko trgovine soli, 17. i 18. st. kut. 35.

119 Dopisivanje generalnog providura Alvisea Marina s turskim vlastima o prijevozu robe, pljački, ubojstvima u Sinju i Hercegovini, te o isušivanju Imotskog polja od 1792. do 1795.

120 Mletačko–tursko–dubrovački pogranični odnosi, trgovina duhanom, gusarenje Ulcinjana, pogranično stanje u Grčkoj i na Levantu od 1633. do 1798. kut. 36.

121 Trgovački odnosi Boke kotorske, Albanije, Dubrovnika,Neretve i Splita, carine, gusarenje Ulcinjana od 1720. do 1760.); Sjeverna Dalmacija od 1682. do 1684. kut. 37.

122 Dopisivanje generalnog providura Girolama Querini s turskim vlastima o trgovini skelama u Crnoj Gori, Boki, Ulcinju, Splitu i Zadru od 1741. do 1744. kut. 38.

123 Stanje i nagodbe mletačkih vlasti s turskim agama u Sjevernoj Dalmaciji sredinom 17. st.; trgovina i kriminalna djela u Dalmaciji kroz 18. st.

124 Dragomanska škola u Mlecima (Veneciji), udžbenici, rječnici, vježbenice, kraj 18. st. kut. 39–40.

125 Dopisivanje bosanskog i skenderijskog paše s generalnim providurom i izvanrednim providurom u Kotoru o pograničnim odnosima za vrijeme pobune Crnogoraca 1714./1715. kut. 41.

126 Trgovina i skele u Dalmaciji, stanje duž mletačko–turske granice, i pridržavanje odredbi mirovnih ugovora u razdobljima od 1618. do 1624., 1680.–1687. i 1712.–1727.

127 Dopisivanje turskih i mletačkih vlasti o pitanjima vlasništva nad zemljištem, kolonima, ispaši, o kretanju turske vojske u Hercegovini, Crnoj Gori i na Savi od 1705. do 1708.

128 Pljačkaški napadi Ulcinjana na Molat, Murter, Split; trgovina stokom, trgovina i skele, kriminal na granici, imenovanja u službe od 1798. do 1710. kut. 42.

129 Trgovina, skele u Zadru, Splitu, Šibeniku; desetine i travarine koje plaćaju mletački podanici za obrađivanje turske zemlje; kriminalne radnje,17. st. kut. 43.

130 Turska pisma bez prijevoda na talijanski jezik iz 18. st. (dva pisma koja imaju prijevod tiču se imenovanja u službe konzula i emina) kut. 44–45.

131 Razgraničenja između Turske i Mletaka u Crnoj Gori i Sjevernoj Dalmaciji (1543.) te u drugoj polovici 17. i 18. st.; kretanje robova; odnosi Turske, Rusije i Pruske kroz 18. st. kut. 46.

132 Dopisivanje generalnog providura Alvisea Moceinga III. s turskim vlastima o eminima,carinama, razgraničenju, trgovini, pljački, robovima i sl. od 1718. do 1720. kut. 47.

133 Dopisivanje generalnog providura Marina Zane s turskim vlastima o pograničnim sporovima, ulcinjskim gusarima, carinama i desetini od 1702. do 1705. kut. 48.

134 Spisi o zemljištima i pašnjacima u Lici i Dalmaciji od 1706. do 1857. kut. 49.

135 Odlomci turskih knjiga i spisa kut. 50.

136 Turska i par grčkih pisama bez prijevoda na talijanski jezik iz 18. st. Grčka pisma bez prijevoda na talijanski jezik nastala u razdoblju od 1791. do 1797. te ferman sultana Mustafe III. iz 1763. kut. 51–52.

138 Ostaci od negdašnjih „Turskih isprava“ te administrativni spisi o prikupljanju i popisivanju turskih isprava koje su trebale biti odnesene u Beč 1836. kut. 53.

Popis knjiga

Knjiga 1–5, kut. 54.

Knjiga 6–8, 10, 11, kut. 55.

Knjiga 12–16, 26, kut. 56.

Knjiga 26b, 30, kut. 57.

Knjiga 33, 38, 39, 40, 113, 114, kut, 58.

JEZIK/PISMO

Latinski, arapski, turski, hrvatski; latinica, arapsko pismo, ćirilica.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–1: Generalni providuri 1617–1797.

IT–ASV, Senato Dispacci, Provveditori da Terra e Mar.

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički invetar.

BIBLIOGRAFIJA:

Mayhew, Tea. Dalmatia between Ottoman and Venetian Rule. Contado di Zara 1645. – 1718. Roma: Viella, 2008.: str. 160–162.