A. Uprava i javne službe

0

[0214] Mjesni narodni odbor Žman (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–214

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Žman

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 4 kut.; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Žman; Mjesni ured Žman

0

[0548] Mjesni narodni odbori kotara Knin. Fragmenti (1944. – 1955.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–548.

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: MNO i NO općina kotara Knin: fragmenti.

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 8 kut.; 0,84 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbori i narodni odbori općina kotara Knin